تبلیغات
کلاس حقوق
کلاس حقوق
جلسه پنجم

به نام الله

حقوق مدنی: خانواده(انحلال نكاح)

1ـ جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار ....

الف)در صورتی كه مستمر باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ب)فقط در صورتی كه در حال عقد موجود باشد برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

ج)اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد،‌ برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

د)اگر بعد از عقد هم حادث شوند برای طرف مقابل،‌موجب حق فسخ است.

2ـ اگر مرد از حق فسخ استفاده كرده و قبل از نزدیكی نكاح را فسخ كند تكلیف مهریة زن چیست؟

الف)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، نصف مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

ب)در هر حال، زن مستحق مهریه نیست.

ج)در صورت تعیین مهر، كل مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، كل مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

د)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی به زن تعلق می گیرد و در صورت عدم تعیین مهر، زن مستحق مهریه نیست.

3ـ كدام گزینه در مورد خیار فسخ نكاح نادرست است؟

الف)خیار فسخ قابل اسقاط است.

ب)حق فسخ نكاح به موت یكی از طرفین به ورثة او منتقل می شود.

ج)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به وجود حق فسخ، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

د)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به فوریت آن، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

4ـ در طلاق خلع ....

الف)كراهت، تنها از ناحیة زن است.                                               ب)فدیه می تواند بیش از میزان مهر باشد.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

5ـ در طلاق مبارات، ....

الف)مرد حق رجوع ندارد.                                                             ب)كراهت از ناحیة هر دو طرف است.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

6ـ عدة فسخ نكاح در عقد دائم و عقد موقت چقدر است؟

الف)سه طهر ـ دو طهر               ب)سه طهر ـ عده ندارد.                  ج)سه ماه ـ دو ماه                    د)سه ماه ـ عده ندارد.

7ـ در كدامیك از موارد زیر عدة وفات وجود ندارد؟

الف)در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح دائم                        ب) در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح منقطع

ج)در صورت فوت مرد در زمان عدة طلاق رجعی                                 د)هیچكدام

8ـ زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ....

الف)عده ندارد.                                                                               ب)از تاریخ طلاق باید عدة طلاق نگاه دارد.

ج)از تاریخ طلاق باید عدة‌ وفات نگاه دارد.                                        د)باید تا زمان اذن دادگاه به نكاح، عده نگاه دارد.

9ـ در صورتی كه مرد، زن حامله را طلاق دهد و در صورتی كه مرد بمیرد عدة زن حامله چقدر است؟

الف)تا موقع وضع حمل ـ مطلقا چهار ماه و ده روز

ب)سه ماه ـ مطلقا تا موقع وضع حمل

ج)تا موقع وضع حمل ـ اگر فاصلة بین فوت مرد و وضع حمل كمتر از میزان عدة وفات باشد چهار ماه و ده روز.

د)در هر دو مورد اگر زمان وضع حمل بیش از مقدار عدة طلاق یا وفات باشد عدة زن تا وضع حمل است.

10ـ بعد از طلاق،‌ اگر مرد در مدتی كه حضانت طفل با او است بمیرد و مادر نیز شوهر كرده باشد حضانت به چه كسی می رسد؟

الف)جد پدری                    ب)مادر                                ج)وصی منسوب از طرف پدر                    د)قیم منسوب از طرف پدر                                                      

11ـ در صورت خیانت ولی قهری و در صورتی كه ولی قهری بواسطة غیبت یا حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند چگونه عمل می شود؟

الف)ولی قهری منعزل شده و دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند. ـ دادگاه موقتا امین تعیین می كند.

ب)دادگاه حكم به عزل ولی قهری داده و برای ادارة اموال صغیر، امین تعیین می كند. ـ  دادگاه قیم تعیین می كند.

ج)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر امین تعیین می كند.

د)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند.

12ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)تنها پدر و جد پدری می توانند تعیین وصی كنند.

ب)اگر هر دوی پدر و جد پدری موجود باشند هیچیك نمی تواند برای مولی علیه، وصی معین كند.

ج)وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، ولی خاص طفل است.                              د)پدر و جد پدری، وصی خاص طفل هستند.

13ـ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد ....

الف)اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ب)اقارب در خط عمودی صعودی مقدم بر اقارب در خط عمودی نزولی خواهند بود.

ج)اقارب بدون واسطة منفق، مقدم بر دیگران خواهند بود.

د)هیچیك از اقارب بر دیگران مقدم نبوده و منفق به هر كدام در حد توانایی انفاق می كند.

14ـ اگر پدر محجور شود، تكلیف ادارة اموال صغیر چیست؛ و اگر در این فرض، پدر قبلا برای صغیر، وصی تعیین كرده باشد چطور؟

الف)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

ب)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ دادگاه به همراه وصی، قیم نیز تعیین می كند.

ج) دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

د)دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ دادگاه اقدام به ضم امین می كند.

حقوق مدنی، ضمان عقدی و حواله

15ـ كدام گزینه در مورد ضمان عقدی صحیح است؟

الف)در ضمان، رضای مضمون عنه شرط نیست.                                       ب)ضامن شدن از میت، صحیح نیست.

ج)ضمان دینی كه سبب آن ایجاد نشده صحیح است.                              د)برای صحت ضمان، شرط است كه ضامن، مالدار باشد.

16ـ در مورد حال یا مؤجل بودن دین و ضمان ....

الف)ممكن است ضمان، حال باشد ولی دین اصلی، مؤجل.                       ب)ممكن است دین اصلی، حال باشد ولی ضمان، مؤجل.

ج)ضمان مؤجل در صورتی صحیح است كه اصل دین نیز مؤجل باشد.      د)موارد الف و ب صحیح است.

17ـ ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید و ضمانت بخش مبهمی از دین كه قابلیت تعیین ندارد چه حكمی دارند؛ و اگر كسی بدون علم به مقدار دین، ضامن دین كسی شود، آیا ضمان صحیح است یا نه؟

 الف)باطل ـ باطل ـ بله                 ب)غیر نافذ ـ باطل ـ بله                ج)غیر نافذ ـ باطل ـ خیر                  د)باطل ـ باطل ـ خیر

18ـ  اگر ضامن قید كند كه «اگر مدیون نداد من ضامنم» ضمان چه حكمی دارد؛ و اگر ضامن، التزام به تادیة دین خود را معلق به عدم تادیة مضمون عنه كند چطور؟

الف)باطل است. ـ صحیح است.    ب)صحیح است. ـ باطل است.    ج)در هر دو مورد باطل است.    د)در هر دو مورد صحیح است.

19ـ در كدام مورد، فسخ ضمان ممكن است؟

الف)در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به.

ب)در صورت عدم تمكن ضامن و جهل مضمون له به این امر در حین عقد ضمان.

ج)در صورت تخلف از مقررات عقد.                                                                            د)هر سه مورد.

20ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)ضمان مؤجل، به فوت ضامن، حال می شود.

ب)در ضمان حال، مضمون له در صورتی حق مطالبة طلب خود را دارد كه دین اصلی نیز حال بوده یا اجل آن سپری شده باشد.

ج)ضامن درك مبیع در صورت فسخ بیع به سبب خیار، از ضمان بری می شود.

د)ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

21ـ اگر ضامن دین را تادیه كند و سپس مضمون عنه نیز دوباره آنرا تادیه كند و برعكس، اگر مضمون عنه دین را تادیه كند و سپس ضامن دوباره آنرا تادیه كند ....

الف)ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ب)ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را دارد.

ج)ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد.

د) ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را دارد.

22ـ اگر دین اصلی، حال باشد ولی ضمان، مؤجل و ضامن قبل از رسیدن موعد، دین را به مضمون له بپردازد ....

الف)ضامن نمی تواند تا رسیدن موعد ضمان،‌ به مضمون عنه رجوع كند.

ب)ضامن می تواند قبل از رسیدن موعد ضمان، به مضمون عنه رجوع كند.

ج)اگر مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد ضامن نمی تواند قبل از رسیدن موعد ضمان به او رجوع كند.

د)ب و ج صحیح است.

23ـ هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابرا كند ....

الف)ضامن بری می شود.                                                                           ب)ضامن و مضمون عنه بری می شوند.

ج)ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.                                                  د)هر سه مورد صحیح است.

24ـ احمد در مقابل دین حسین به محمد، ضامن او می شود. علی نیز ضامن احمد می شود. بفرمایید در صورتی كه علی دین را بپردازد آیا می تواند به احمد و به حسین رجوع كند؟

 الف)علی علاوه بر حق رجوع به احمد، مستقیما به حسین نیز می تواند رجوع كند.

ب)علی فقط می تواند به حسین رجوع كند.

ج)علی فقط می تواند به احمد رجوع كند.                                           د)احمد و حسین در مقابل علی متضامنا مسئول هستند.

25ـ در مورد عقد حواله كدام گزینه نادرست است؟

الف)در حواله رضای محتال و قبول محال علیه لازم است.

ب)برای صحت حواله لازم است كه محال علیه، مدیون به محیل باشد.

ج)در صحت حواله توان مالی محال علیه شرط نیست.

د)اگر محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

26ـ هرگاه در زمان حواله، ‌محال علیه معسر باشد یا بعد از حواله معسر شود ....

الف)محتال در صورتی حق فسخ دارد كه به اعسار جاهل بوده باشد. ـ حق فسخ ندارد.

ب)در هر حال حق فسخ دارد. ـ حق فسخ ندارد.

ج)در هر حال حق فسخ دارد. ـ حق فسخ دارد.

د)محتال در صورتی حق فسخ دارد كه به اعسار جاهل بوده باشد. ـ حق فسخ دارد.

27ـ اگر در بیع مشتری حواله داده باشد كه بایع، ثمن را از كسی بگیردو بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله چه وضعی پیدا می كند؛ و اگر بیع بواسطة اقاله منفسخ شود چطور؟

الف)حواله باطل است. ـ حواله صحیح بوده و لكن محال علیه بری می شود.

ب)حواله باطل است. ـ حواله صحیح بوده و محتال می تواند به محال علیه رجوع كند.

ج)حواله صحیح است. ـ حواله صحیح بوده و لكن محال علیه بری می شود.

د)حواله صحیح است. ـ حواله صحیح بوده و محتال می تواند به محال علیه رجوع كند.

آیین دادرسی مدنی: دعاوی تصرف

28ـ در دعاوی تصرف، دادگاه سعی در اثبات چه مواردی دارد؟

الف)سبق مالكیت خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

ب)سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

ج)مالكیت خواهان، تصرف خوانده و عدم رضایت خواهان به تصرف او

د)سبق مالكیت خواهان، لحوق مالكیت خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

29ـ متصرفی كه در دعوای رفع تصرف عدوانی محكوم به بازگرداندن تصرف به خواهان شده اگر در مدت تصرف، در ملك ایجاد بنا كرده یا اشجاری غرص كرده است برای جلوگیری از قلع بنا یا اشجار چه اقدامی می تواند بكند؟

الف)باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ اجرای حكم رفع تصرف، دعوای مالكیت ارائه دهد.

ب)باید ظرف مهلت بیست روز درخواست تجدیدنظر نسبت به رای نماید.

ج)باید فورا شكایت كیفری ارائه دهد.                                                                                   د)موارد الف و ب صحیح است.

30ـ اگر حكم رفع تصرف عدوانی بطور غیابی صادر شود و خوانده در مهلت قانونی اقامة واخواهی كند و در نهایت محكوم گردد، اجرای حكم بدوی، قبل و بعد از واخواهی و بعد از محكومیت واخواه چه وضعی دارد؟

الف)حكم دادگاه تا روشن شدن نتیجة واخواهی اجرا نمی شود و درصورت محكومیت واخواه، حكم اجرا خواهد شد.

ب)حكم دادگاه تا پایان مهلت واخواهی اجرا نمی شود ولی بعد از آن اجرا می شود حتی اگر واخواهی صورت پذیرد.

ج)حكم دادگاه در هر حال پس از ابلاغ اجرا می شود حتی اگر غیابی باشد.

د)حكم دادگاه پس از اتمام مهلت واخواهی و سپس تجدیدنظر، اجرا می شود.

31ـ اگر حكم تصرف عدوانی بصورت غیابی صادر شود و واخواهی صورت نپذیرد در چه صورتی حكم اجرا می گردد؟

الف)اگر حكم ، به محكوم علیه غیابی بطور واقعی ابلاغ شود، پس از اتمام مهلت واخواهی، حكم اجرا می گردد.

ب)اگر حكم به محكوم علیه غیابی بطور واقعی ابلاغ شود، پس از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر اجرا می شود.

ج)اگر حكمف به محكوم علیه غیابی بطور قانونی ابلاغ شود، حتی پس از اتمام مهلت واخواهی نیز، امكان اجرای حكم نخواهد بود.

د)در هر حال حكم پس از ابلاغ واقعی یا قانونی به محكوم علیه غیابی اجرا خواهد شد.

32ـ مالكی ملك خود را برای مدتی به سرایدار خود سپرده است؛ پس از مطالبة ملك از سوی مالك، سرایدار از پس دادن آن استنكاف می كند؛ آیا مالك می تواند بر علیه سرایدار، دعوی رفع تصرف عدوانی ارائه دهد؟ اگر می تواند چگونه و اگر نمی تواند چرا؟

الف)به هیچ وجه نمی تواند زیرا تصرف سرایدار، به اذن مالك بوده و عدوانی نیست.

ب)می تواند؛ با اثبات عدوانی بودن تصرف سرایدار.

ج)می تواند؛ با مطالبة ملك از سرایدار توسط اظهارنامه؛ كه اگر سرایدار پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، ملك را پس ندهد مالك می تواند علیه او دعوی رفع تصرف عدوانی اقامه كند.     د)می تواند؛ در صورتی كه مالكیت خود را اثبات كند.

33ـ تفاوت دعاوی مم

نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

جلسه چهارم

به نام الله

 

حقوق مدنی خانواده(نكاح)

1ـ در مورد هدایای دورة نامزدی كدام مورد نادست است؟

الف)اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند باید هدایای دوره نامزدی را باز گرداند.

ب)وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند ولو اینكه تمام مهریه پرداخت شده باشد.

ج)در صورت به هم خوردن نامزدی اگر عین هدایایی كه عادتا نگاه داشته می شوند توسط یكی از طرفین بدون تقصیر تلف شده باشد وی ضامن مثل یا قیمت آن است.

د)اگر نامزدی به دلیل فوت یكی از دو طرف به هم بخورد صرفا استرداد هدایا در صورتی ممكن است كه عادتا نگاه داشته می شوند و عین آنها هم موجود باشد.

 

2ـ اگر زن، كودكی را شیر دهد و پس از مرگ شوهرش با مرد دیگری ازدواج كرده و كودك دیگری را نیز شیر دهد آیا این دو كودك می توانند در آینده باهم ازدواج كنند؛ در صورتی كه مردی دو زن داشته باشد و هر كدام از آندو به كودكی شیر دهند آیا آین دو كودك می توانند با هم ازدواج كنند؟

الف)بله ـ بله                                     ب)بله ـ خیر                                         ج)خیر ـ خیر                                      د)خیر ـ بله

 

3ـ نكاح مرد با كدامیك از گزینه های زیر در هر حال، ممنوع است؟

الف)دختر زن سابق                   ب)زنی كه سابقا زن پسرش بوده است                           ج)خواهر زن                         د)خالة زن

 

  حكم موردی كه مرد، زنی را كه در عدة طلاق رجعی است با علم به حرمت و عده تزویج می كند و موردی كه مرد زنی را كه در عده وفات است با علم به عده و حرمت تزویج می كند چیست؟

الف)بطلان و حرمت ابدی ـ بطلان و حرمت موقت                            ب)بطلان و حرمت ابدی ـ بطلان و حرمت ابدی             ج)بطلان و حرمت موقت ـ عدم نفوذ و حرمت موقت                                 د)بطلان و حرمت ابدی ـ صحیح و عدم حرمت

 

5ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)تفریقی كه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ب)عقد در حال احرام در صورت علم به حرمت، موجب حرمت ابدی می شود.

ج)ازدواج با دختر برادر زنی كه در عدة طلاق رجعی است موكول به اجازة زن است.

د)ازدواج با دختر خواهر زن سابق موكول به اجازة زن است.

 

6ـ حكم تعلیق در عقد دائم و شرط خیار فسخ نسبت به مهر در عقد موقت به ترتیب چیست؟

الف)بطلان ـ عدم تاثیر                   ب)عدم تاثیر ـ عدم تاثیر                     ج)بطلان ـ بطلان                      د)عدم تاثیر ـ بطلان

 

7ـ كدام گزینه در مورد وكالت در نكاح صحیح است؟

الف)وكیل فقط در صورتی می تواند موكله را به نكاح خود درآورد كه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

ب)اگر وكیل ازآنچه كه موكل راجع به مهر، معین كرده تخلف كند، عقد باطل است.

ج) اگر وكیل ازآنچه كه موكل راجع به شخص، معین كرده تخلف كندعقد باطل است.

د)موارد الف و ج صحیح است.

 

8ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین، نكاح باطل خواهد بود ....

الف)نكاح، صحیح بوده ولی شرط و مهر، باطل است.                          ب)نكاح و مهر و شرط هر سه باطل است.

ج)نكاح و مهر و شرط هر سه صحیح است.                                       د)نكاح و مهر، صحیح ولی شرط، باطل است.

 

9ـ اگر برای دادن مهر، مهلت معینی تعیین شده باشد قبل و بعد از اتمام مهلت در صورت جمع شرایط حق حبس، آیا زن حق حبس دارد؟

الف)بله ـ بله                                     ب)بله ـ خیر                                 ج)خیر ـ بله                                     د)خیر ـ خیر    

 

10ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیكی بمیرد ....

الف)زن مستحق هیچگونه مهری نیست.                                                   ب)زن مستحق نصف مهر المثل است.

ج)زن مستحق نصف مهر المتعه است.                                                       د)زن مستحق كل مهر المثل است.

 

11ـ ملاك تعیین مهر المتعه و مهر المثل به ترتیب چیست؟

الف)ملاك هر دو، وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او است.

ب)ملاك هر دو، وضعیت مرد از حیث غنا و فقر است.

ج)وضعیت زن ـ وضعیت مرد                                                                                          د)وضعیت مرد ـ وضعیت زن

 

12ـ  درصورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد ....

الف)زن در صورت اول و دوم، مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی است.

ب)زن در صورت دوم و سوم، مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی است.

ج)زن در صورت اول و دوم، مستحق مهر المثل است.                                     د)زن در هر سه صورت مستحق مهر المثل است.

 

 

13ـ كدام گزینه در مورد نفقة زن در زمان عده، نادرست است؟

الف)در عدة فسخ نكاح، زن مستحق نفقه است.                                    ب)در عدة طلاق بائن، زن مستحق نفقه نیست.

ج)در عدة وفات، زن حق نفقه ندارد.                                                     د)نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است.

 

14ـ اگر بعد از نكاح، رضاع یا زنایی كه با جمع شرایط، مانع نكاح محسوب می شود واقع شود ....

الف)هیچیك، مبطل نكاح سابق نیستند.                                              ب)هر دو موجب بطلان نكاح سابق می شوند.

ج)رضاع، موجب بطلان نكاح سابق است ولی زنا، خیر.                            د)زنا، موجب بطلان نكاح سابق است ولی رضاع، خیر.

 

15ـ در صورتی كه مهر تعیین شده باشد و مرد بعد از عقد و قبل از نزدیكی، فوت كند ....

الف)زن مستحق نصف مهر المسمی است.                                                           ب)زن مستحق تمام مهر المسمی است.

ج)زن مستحق چیزی نیست.                                                                              د)زن مستحق نصف مهرالمثل است.

 

حقوق مدنی(وصیت)

16ـ اگر موصی له، قبل از فوت موصی، وصیت را قبول كند آیا می تواند پس از فوت موصی رد كند؛ و اگر مدتی پس از قبول، آنرا رد كند آیا پس از فوت موصی حق دارد آنرا دوباره قبول كند؟

الف)بله ـ بله                                    ب)بله ـ خیر                                           ج)خیر ـ خیر                                د)خیر ـ بله

 

17ـ شخصی 30میلیون تومان از موجودی حساب بانكی خود را به نفع شخصی دیگر وصیت كرده است؛ بفرمایید این وصیت چه نوع وصیتی است و آیا موصی له حق دارد وصیت را فقط نسبت به 20میلیون تومان قبول كند؟

الف)تملیكی ـ بله می تواند.                                            ب)تملیكی ـ خیر یا باید همه را قبول كند یا همه را رد كند.

ج)عهدی ـ بله می تواند.                                                 د)عهدی ـ خیر یا باید همه را قبول كند یا همه را رد كند.

 

18ـ موصی له در چه حالتی نمی تواند وصیت را رد كند؟

الف)در صورتی كه در زمان حیات موصی آنرا قبول كرده و تا فوت موصی آن را رد نكرده باشد.

ب)در صورتی كه قبل از فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض كرده باشد.

ج)در صورتی كه بعد از فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض كند.

د)در صورتی كه بعد از فوت موصی، وصیت را صرفا قبول كرده باشد.

 

19ـ كدام گزینه در مورد وصیت عهدی نادرست است؟

الف)در وصیت عهدی، قبول شرط نیست.

ب)وصی تنها در زمان حیات موصی می تواند وصایت را رد كند.

ج)وصی پس از فوت موصی حق رد وصایت را ندارد مگر اینكه جاهل بر وصایت بوده باشد.

د)موصی می تواند پیش  از فوت، شخص دیگری را به وصایت برگزیند گرچه شخص قبلی وصایت را قبول كرده باشد.

 

20ـ وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع، و وصیت به مال غیر چه حكمی دارند؟

الف)باطل ـ باطل                                                                                                          ب)باطل ـ غیر نافذ

ج)صحیح ـ باطل                                                                                                          د)باطل ، صحیح در صورت اجازه مالك

 

21ـ وصیت به مالی كه هنوز موجود نشده و وصیت بیش از ثلث تركه چه حكمی دارند؟

الف)باطل ـ باطل                                                                                                       ب)صحیح ـ غیر نافذ

ج)صحیح ـ باطل                                                                                                       د)باطل ـ غیر نافذ

 

22ـ اگر كل ورثه متوفی، وصیت زائد بر ثلث را تنفیذ كنند و در میان آنان یك ورشكسته نیز باشد ....

الف)تنفیذ كل ورثه مؤثر نیست زیرا ورشكسته نمی تواند زائد بر ثلث را تنفیذ كند.

ب)تنفیذ كل ورثه مؤثر است زیرا كه ورشكسته نیز حق دارد زائد بر ثلث را تنفیذ كند.

ج)تنفیذ ورشكسته مؤثر نیست ولی سایر ورثه می توانند به سهم خود زائد بر ثلث را تنفیذ كنند.

د)تنفیذ ورشكسته مؤثر نیست و چون یا باید همة وراث، كل زیاده بر وصیت را تنفیذ كنند یا همگی رد كنند بنابر این نمی توان بخشی از زیاده را نافذ دانست.

 

23ـ كدام گزینه در مورد وصایت نادرست است؟

الف)صغیر را مطلقا می توان وصی قرار داد.

ب)وصی ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط.

ج)اگر وصی بر طبق وصایای موصی رفتار نكند منعزل می شود.

د)غیر از پدر ، جد پدری و قیم، كس دیگری حق ندارد بر صغیر، وصی معین كند.

 

آیین دادرسی مدنی(تامین دلیل و اظهارنامه)

24ـ مقصود از تامین دلیل چیست؟

الف)توقیف و اخذ دلیل                                                                                                 ب)كشف دلیل

ج)ملاحظه و صورت برداری از دلیل                                                                                د)احضار یا ارائة دلیل به دادگاه

 

25ـ زمان درخواست تامین دلیل كدام است؟

الف)تا پایان اولین جلسة دادرسی                                              ب)قبل از رسیدگی به ضمیمة دادخواست راجع به اصل دعوا

ج)قبل از اقامة دعوا یا در هر یك از جلسات دادرسی                  د)پس از صدور حكم مبنی بر محكومیت طرف

 

26ـ درخواست تامین دلیل به كدام دادگاه ارائه می گردد؟

الف)دادگاهی كه در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.

ب)دادگاهی كه دلیل مورد درخواست تامین در محدودة آن دادگاه واقع است.

ج)دادگاه محل اقامت خوانده.

د)دادگاهی كه صالح به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.

 

27ـ در مورد درخواست تامین كدام گزینه نادرست است؟

الف)درخواست دهنده باید ذی نفع باشد.

ب) در درخواست تامین، در هر صورت باید طرف مقابل تعیین شود.

ج)درخواست تامین دلیل به صورت شفاهی ممكن است.

د)هر دوی خواهان و خوانده می توانند درخواست تامین دلیل بنمایند.

 

28ـ اگر موضوع تامین دلیل در حوزة دادگاههای متعددی قرار داشته باشد ....

الف)درخواست تامین صرفا به دادگاهی ارائه می گردد كه به اصل دعوا رسیدگی می كند.

ب)درخواست تامین هر قسمت، باید به دادگاهی ارائه گردد كه هر بخش از دلیل در حوزة آن واقع است.

ج)درخواست تامین دلایلی كه در كل حوزه های متعدد واقعند تنها به یكی از آن حوزه ها ارائه می گردد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

29ـ شرط ارائة اظهارنامه به طرف مقابل چیست؟

الف)ضمن تقدیم دادخواست ارائه گردد.                                                                           ب)قبلا اقامه دعوا نشده باشد.

ج)موعد مطالبه رسیده باشد.                                                                                           د)موارد الف و ج صحیح است.

 

30ـ چه شخص یا نهادی می تواند اظهارنامه رسمی را ابلاغ كند؟

الف)خود شخص ارائه دهندة اظهارنامه                                                            ب)فقط دفاتر دادگاهها

ج)فقط ادارة ثبت اسناد و املاك                                                                     د)دفاتر دادگاهها یا ادارة ثبت اسناد و املاك

 

   و ما توفیقی الا بالله علیه توكلت و الیه انیب            

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

جلسه سوم

به نام الله

 

سؤالات مدنی8(شفعه)

 

1ـ اگر یكی از دو شریك ملك مشاع، سهم خودر ا مهر همسر خود قرار دهد یا ثمن معامله ای قرار دهد كه با دیگری انجام داده است، شریك دیگر حق اعمال شفعه پیدا می كند؟

الف)خیر ـ خیر                             ب)خیر ـ بله                                        ج)بله ـ بله                               د)بله ـ خیر

 

2ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)حق شفعه قابل انتقال به ارث است.                                                                    ب)حق شفعه قابل نقل نیست.

ج)هبة سهم از سوی شریك به دیگری حق شفعه برای شریك دیگر ایجاد نمی كند.

د)اگر یكی از شركا فقط بخشی از سهم خود را به شخص دیگر بفروشد شریك دیگر حق شفعه ندارد.

 

3ـ در صورتی كه یك ملك بطور مشاع، مشترك میان دو شركت تجاری باشد كه هركدام دارای سهامداران یا شركای متعدد هستند و یكی از دو شركت سهم خود را به شخص دیگری بفروشد آیا شركت دیگر حق شفعه دارد؟ درصورتی كه به جای یكی از دو شركت، وقف با موقوف علیهم متعدد باشد و سهم وقف فروخته شود چطور؟

الف)در هر دو مورد شركت، حق شفعه دارد.                                 ب)در هیچیك از دو مورد، شركت حق شفعه ندارد.

ج)در مورد اول شركت حق شفعه دارد ولی در دومی نه.                د)در مورد اول شركت حق شفعه ندارد ولی در دومی دارد.

 

  علی و احمد در یك ملك بصورت مشاعی شریك هستند. علی سهم خود را به محمد و قادر می فروشد. آیا احمد می تواند فقط نسبت  به سهم قادر اعمال شفعه كند؟

الف)خیر، شفیع باید نسبت به كل سهم شریك قبلی خود اعمال شفعه كند.

ب)خیر، زیرا در اینصورت تعداد شركا بیش از دو نفر می شود.

ج)بله، در صورتی كه معامله، قابل تفكیك و تبعیض باشد.                      

د)بله، حتی اگر معامله، قابل تفكیك و تبعیض نباشد.

 

5ـ در مورد حق شفعه اگر یكی از دو شریك، سهم خود را به همراه یك مال منقول به شخص ثالثی بفروشد ....

الف)شریك دیگر می تواند نسبت به كل معامله اعمال شفعه كند.             

ب)شریك دیگر حق اعمال شفعه پیدا نمی كند.

ج)شریك دیگر می تواند نسبت به بخشی از معامله كه مربوط به ملك مشاع است اعمال شفعه كند.

د)اعمال شفعه فقط درصورتی محقق می شود كه خریدار رضایت داشته باشد.

 

6ـ تكلیف منافع متصل و منفصل در فاصلة بین وقوع عقد و اعمال شفعه چیست؟

الف)منافع متصل و منفصل، هر دو به خریدار تعلق دارد.              ب)منافع متصل و منفصل، هر دو به شفیع تعلق دارد.

ج)منافع متصل از آن شفیع و منافع منفصل از آن خریدار است.   د)منافع متصل از آن خریدار و منافع منفصل از ان شفیع است.

 

7ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)حق شفعه فوری است و اگر به دلیل جهل به وجود حق شفعه به تاخیر افتد ساقط می شود.

ب)حق شفعه فوری است اما اگر به دلیل جهل به فوری بودن آن اعمال حق به تاخیر افتد ساقط نمی شود.

ج)اگر فرزند شفیع در زمان اطلاع یافتن وی از فروش سهم شریكش فوت كند تاخیر وی در اعمال حق شفعه موجب سقوط حق نمی شود.

د)اشتباه در میزان ثمن وكیفیت معامله اگر اساسی و سبب انصراف شفیع از حق شده باشد موجب سقوط حق شفعه نمی شود.

 

8ـ اگر مالی را كه شفیع برای اعمال شفعه به عنوان ثمن به خریدار پرداخته، بعدها معلوم شود كه مال دیگری بوده ....

الف)صرفا اگر معلوم شود كه شفیع با علم و قصد، این كار را كرده حق وی ساقط می شود.

ب)اگر معلوم شود كه شفیع با فرض اینكه مال خودش است این كار را كرده حق وی ساقط نمی شود.

ج)حق وی ساقط می شود چه علم و قصد داشته باشد و چه نداشته باشد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

9ـ اگر ملك دو نفر صرفا در ممر یا مجرا مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را بفروشد ....

الف)دیگری حق شفعه دارد اگرچه شریك، ملك خود را با ممر یا مجرا نفروخته باشد.

ب)دیگری فقط در صورتی حق شفعه دارد كه در خود ملك، مشاعا شریك باشد.

ج)اگر شریك، ملك خود را با ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد.

د)دیگری حق شفعه ندارد.

 

10ـ هرگاه یك یا چند نفر از وراث شفیع، حق خود را ساقط كنند بقیة وراث ....

الف)حق اعمال شفعه را ندارند مگر در صورت رضایت وراثی كه اعمال شفعه نمی كنند.

ب)نسبت به سهم خود می توانند حق شفعه را اعمال كنند.

ج)یا باید از اعمال حق شفعه صرفنظر كنند و یا آنرا نسبت به تمام مبیع اجرا كنند.

د)مطلقا حق اعمال شفعه ندارند.

 

11ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)شفیع برای اعمال شفعه ابتدا باید ثمن را در اختیار خریدار قرار دهد.

ب)خیاری بودن بیع شریك با خریدار، مانع بوجود آمدن حق شفعه می شود.

ج)اگر خریدار مورد معامله را به شخص دیگری هبه كند حق شفعه برای شفیع بوجود نمی آید.

د)اگر حصه یكی از دو شریك، وقف باشد متولی حق شفعه دارد.

 

 

سؤالات حقوق مدنی، ادله اثبات دعوا(امارات و قسم)

 

12ـ مادة 35 ق.م كه می گوید:« تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» از لحاظ حقوقی ....

الف)امارة قانونی است         ب)امارة قضایی است         ج)خلاف آن قابل اثبات نیست          د)موارد الف و ج صحیح است

 

13ـ كدام گزینه در مورد امارة قضایی نادرست است؟

الف)عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد                                                   ب)خلاف آن قابل اثبات نیست.                                                             

ج)در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود، قابل اثبات باشد.               د)مقدم بر اصول عملی است.

 

14ـ آیا در دعاوی علیه صغیر  و مجنون، می توان قسم را بر ولی، وصی یا قیم متوجه كرد؟

الف)بر ولی و قیم، آری اما بر وصی، خیر         

ب)فقط نسبت به اعمال صادره از شخص ولی یا وصی یا قیم، مادامی كه در سمت خود باقی هستند.

ج)مطلقا نمی توان قسم را بر هر یك از ولی و وصی و قیم متوجه كرد.

د) اصولا می توان قسم را بر هر یك از ولی و وصی و قیم متوجه كرد.

 

15ـ كدام گزینه در مورد قسم نادرست است؟

الف)در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات باشد معتبر است.

ب)قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ج)قسم قاطع دعوی است لكن اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته می شود.

د)قسم فقط نسبت به طرفهای دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.

 

 

آیین دادرسی مدنی(مواد141 تا148)

 

16ـ كدام گزینه در مورد دعوی متقابل نادرست است؟

الف)طرح دعوی متقابل فقط در مرحلة بدوی ممكن است.

ب)خواندة تقابل در صورت عدم آمادگی برای دفاع از آن، می تواند درخواست تاخیر جلسه دادرسی را كند.

ج)اگر دادخواست دعوی متقابل پس از مهلت قانونی ارائه شود با قرار رد مواجه می گردد.

د)دعاوی تهاتر و صلح كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود.

 

17ـ آیا مجلوب ثالث می تواند طرح دعوای متقابل كند؛ و اگر می تواند، علیه چه كسی؟

الف)بله ـ علیه هر دوی طرفین دعوای اصلی                                                ب)بله ـ صرفا علیه جالب

ج)بله ـ علیه هر یك از طرفین دعوای اصلی                                                 د) خیر، نمی تواند.

 

18ـ در مورد امكان طرح دعوای متقابل در دعوایی كه ثالثی در آن وارد شده است باید گفت ....

الف)وارد ثالث اصلی می تواند علیه طرفین دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح كند.

ب)طرح دعوای متقابل از سوی اصحاب دعوای اصلی بر علیه وارد ثالث اصلی مجاز است.

ج) وارد ثالث تبعی می تواند علیه طرفین دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح كند.

د)طرح دعوای متقابل بر علیه وارد ثالث اصلی، صرفا از سوی خواندة دعوای اصلی مجاز است.

 

19ـ كدامیك، از شرایط دعوای متقابل محسوب می شود؟

الف)از سوی خوانده مطرح می شود.                                                     ب)با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط كامل دارد.        

ج)دادخواست، تا پایان اولین جلسة دادرسی ارائه می گردد.                 د)هر سه مورد

 

20ـ بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل است كه ....

الف)اتخاذ تصمیم در هر یك مؤثر در دیگری باشد.                                       ب)وحدت منشأ داشته باشند.

ج)اصحاب دو دعوا یكی باشند.                                                                      د)هر سه مورد صحیح است.

 

21ـ در صورت عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه، برای رسیدگی به دعوای متقابل به ترتیب چگونه عمل می شود؟

الف)قرار عدم صلاحیت صادر می شود. ـ دادگاه به دعوای متقابل همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند.

ب)دادگاه به دعوای متقابل همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند. ـ قرار عدم صلاحیت صادر می شود.

ج)در هر دو مورد دادگاه به دعوای متقابل، همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند.

د)در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت صادر و دعوا به مرجع صالح فرستاده می شود.

 

22ـ اگر دادگاه دعوایی را كه به عنوان متقابل مطرح شده است دعوای متقابل تشخیص ندهد ....

الف)در صورت صلاحیت ذاتی، جداگانه به آن رسیدگی می كند.

ب)در صورت عدم صلاحیت محلی، جداگانه به آن رسیدگی می كند.

ج)در هر حال دعوا را به مرجع صالح ارسال می كند.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

23ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)در صورت فوت یكی از اصحاب دعوای اصلی، رسیدگی به دعوای متقابل بطور موقت متوقف می گردد.

ب)استرداد دادخواست از سوی خواهان اصلی، تأثیری بر رسیدگی به دعوای متقابل ندارد.

ج)صدور قرار رد دعوای اصلی موجب سقوط دعوای متقابل نمی شود.

د)اگر دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی اقامه شود در هر حال نمی تواند توأم با دعوای اصلی مورد رسیدگی واقع شود.

 

24ـ اتباع دولتهای خارجی برای تأدیة خسارتی كه ممكن است بابت هزینة دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند ....

الف)اگر خواهان باشند در هر حال باید تأمین مناسب بسپارند.

ب)اگر به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، نمی توان از آنان تأمین اخذ كرد.

ج)در صورت درخواست خواندة ایرانی، باید تأمین مناسب بسپارند.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

25ـ تا وقتی از سوی تبعة بیگانه، تامین داده نشده است ... و در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و تبعة بیگانه، تامین نداده باشد ....

الف)دادرسی متوقف خواهد ماند. ـ به تقاضای طرف مقابل، قرار رد دعوای وی صادر می گردد.

ب)دادرسی متوقف خواهد ماند. ـ به تقاضای طرف مقابل، قرار رد دادخواست وی صادر می گردد.

ج)به میزان تامین از اموال تبعة بیگانه، توقیف می گردد. ـ حكم به بی حقی وی صادر خواهد شد.

د)به میزان تامین از اموال تبعة بیگانه، توقیف می گردد. ـ قرار رد دعوای وی صادر می گردد.

 

 

 

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

سوالات جلسه دوم

به نام الله

 

سؤالات حقوق مدنی(ادلة اثبات دعوا ـ شهادت)

 

1ـ طبق قانون مدنی شهادت پسر 14 ساله و دختر 12 ساله به ترتیب چه حكمی دارد؟

الف)به عنوان شهادت قابل پذیرش است. ـ فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود.

ب)فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود. ـ به عنوان شهادت قابل پذیرش است.

ج)شهادت هردو به عنوان شهادت قابل پذیرش است.

د)شهادت هردو را فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود.

 

2ـ اگر یك فرد نابینا شهادت دهد كه راننده ای كه با علی تصادف و سپس فرار كرده، فلانی است، آیا شهادت او مؤثر است؛ درصورتی كه شاهد ناشنوا باشد چطور؟

الف)بله ـ بله                             ب)خیر ـ خیر                                 ج)خیر ـ بله                                 د)بله ـ خیر

 

3ـ كدام گزینه در مورد شهادت نادرست است؟

الف)شهادت باید مطابق با دعوی باشد.                   ب)اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق باشد ضرری ندارد.

ج)اگر كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.                    د)رجوع شاهد از شهادت خود مانع ترتب اثر به شهادت او نیست.

 

4ـ در صورت تعدد شهود ....

الف)اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود، مگر درصورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ب)اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.

ج)شهادت شهود باید مفادا متحد باشد.

د)هر سه مورد

 

 

سؤالات حقوق مدنی8 (ارث)

 

5ـ اگر وراث میت عبارت باشند از مادر، همسر یك پسر و حملی كه هنوز متولد نشده است ....

الف)تركه تا تولد حمل قابل تقسیم نیست.

ب)وراث دیگر می توانند با كنار گذاشتن سهم یك پسر برای حمل تركه را تقسیم كنند.

ج)وراث دیگر می توانند با كنار گذاشتن سهم دو پسر برای حمل تركه را تقسیم كنند.

د)وراث دیگر تركه را بطور كلی بین خود تقسیم می كنند لكن اگر حمل، زنده متولد شود هركدام به نسبت سهمش حصة او را می پردازند.

 

6ـ در مورد مانعیت لعان از ارث كدام گزینه نادرست است؟

الف)بعد از لعان، زن از شوهر ارث نمی برد.                                                  ب)بعد از لعان شوهر از زن ارث نمی برد.

ج)فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده، از پدر و مادر ارث نمی برد.

د)مادر از فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده، ارث می برد.

 

7ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند ....

الف)پسر از پدر ارث می برد.                                                                        ب)پدر از پسر ارث می برد.

ج)رجوع از لعان مانع محرومیت توارث بین پدر و فرزند نیست.                         د)موارد الف و ب صحیح است.

 

8ـ محمود با كمك دوستش پدر خود را می كشد؛ اگر محمود تنها ورثة پدرش در طبقة اول باشد بفرمایید كدام گزینه صحیح است؟

الف)محمود و فرزندانش از ارث مقتول محروم می شوند.

ب)محمود به دلیل اینكه با مشاركت دیگری اقدام به قتل پدر كرده از ارث محروم نمی شود.

ج)محمود از ارث محروم شده و فرزندان او وارث مقتول(جدشان) می شوند.

د)ارث مقتول به دلیل فقدان وارث، درصورتی كه وصیتی در میان نباشد به بیت المال تعلق می گیرد.

9ـ خویشان میت عبارتند از یك پسر، زوجه و دو برادر ابوینی. پسر به ترتیب نسبت به زوجه و برادران متوفی چه نوع حاجبی محسوب می شود؟

الف)حاجب نیست ـ نقصانی              ب)نقصانی ـ حرمانی         ج)حاجب نیست ـ حرمانی               د)نقصانی ـ نقصانی

 

10ـ كدامیك از موارد زیر در مورد میراث زوجین صحیح است.

الف)اگر زوج، تنها وارث همسرش باشد یك چهارم تركه را به فرض می برد و بقیه به او رد می گردد.

ب)اگر زوج، تنها وارث همسرش باشد كل تركه را به قرابت می برد.

ج)اگر زوجه تنها وارث شوهرش باشد یك چهارم تركه را به فرض می برد و بقیه به او رد می گردد.

د)اگر وارث متوفی، زوج به همراه یك دختر باشند، زوج یك چهارم به فرض و دختر بقیه تركه را به قرابت می برد.

 

11ـ در صورتی كه حمل، فورا پس از تولد بمیرد و نیز در صورتی كه در زنده متولد شدن او شك شود آیا ارث می برد یا نه؟

الف)در مورد اول ارث می برد ولی در دومی نمی برد.                ب)در مورد اول ارث نمی برد ولی در دومی می برد.

ج)در هر دو مورد ارث می برد.                                                د)در هیچیك از موارد ارث نمی برد.

 

12ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی كه از هم ارث می برند معلوم نباشد توارث بین آنان چگونه است؛ در صورتی كه تاریخ فوت یكی معلوم و دیگری مجهول باشد چطور؟

الف)مطلقا از همدیگر ارث نمی برند. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.

ب)از هم ارث نمی برند مگر اینكه سبب موتشان غرق یا هدم باشد. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.

ج)مطلقا از همدیگر ارث نمی برند ـ فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

د)از هم ارث نمی برند مگر اینكه سبب موتشان غرق یا هدم باشد. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

 

13ـ ورثه، قبل از اداء دیون نسبت به اعیان تركه معامله ای انجام می دهند، ده روز بعد نیز دیون طلبكاران را می پردازند وضعیت معامله، قبل و بعد از اداء دیون چگونه است؟

الف)غیر نافذ ـ صحیح                 ب)غیر نافذ ـ غیر نافذ                 ج)صحیح ـ صحیح                  د)باطل ـ باطل  

 

 

سؤالات آیین دادرسی مدنی(ورود و جلب ثالث)

 

14ـ اگر شخصی خود را در محق شدن یكی از اصحاب دعوای اصلی ذی نفع بداند و دادخواست ورود ثالث ارائه دهد در صورتی كه دادگاه احراز نماید كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد یا دعوای ثالث به منظور تبانی یا تاخیر دادرسی ارائه شده تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه در هر دو مورد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ب)در مورد اول قرار رد دعوی صادر می كند و در مورد دوم دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ج)دادگاه در هر دو مورد قرار رد دعوای ثالث را صادر می كند.

د)در مورد اول دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند و در مورد دوم قرار رد دعوای ورود ثالث را صادر می كند.

 

15ـ اگر شخصی در دعوای مطروحه میان دو طرف، برای خود بطور مستقل حقی قائل باشد و دادخواست ورود ثالث ارائه دهد لكن دادگاه احراز نماید كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد و یا ثابت شود كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه در هر دو مورد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ب)دادگاه در هر دو مورد قرار رد دعوای ورود ثالث را صادر می كند.

ج)در مورد اول دعاوی را تفكیك كرده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند و در مورد دوم قرار رد دعوا صادر می كند.

د)در مورد اول قرار رد دعوا صادر كرده و در مورد دوم دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

 

16ـ وارد ثالث دادخواست خود را به طرفیت چه كسی باید ارائه دهد؟

الف)در صورتی كه به نفع یكی از طرفین دعوای اصلی وارد دعوا می شود باید دادخواست خود را به طرفیت طرف مقابل آن شخص ارائه دهد.

ب)در صورتی كه با ادعای حق مستقل برای خود وارد دعوا می شود باید به طرفیت خواندة دعوای اصلی وارد دعوا شود.

ج)در هر صورت باید دادخواست خود را به طرفیت هردوی طرفین دعوای اصلی ارائه دهد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

17ـ اگر معلوم شود دادخواست دهنده به عنوان وارد ثالث از وجود دعوا میان اصحاب اصلی در طول جلسات سابق باخبر بوده ولی عامدا تاكنون اقدام به ارائة دادخواست نكرده تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه قرار ابطال دادخواست او را صادر می كند.             ب)دادگاه در هر حال باید دادخواست ورود ثالث را بپذیرد.

ج)دادگاه قرار رد دادخواست او را صادر می كند

د)دادگاه دادخواست او را رد نمی كند لكن جدا از دعوای اصلی به آن رسیدگی می كند.

 

18ـ در صورت نقض رای در دیوان عالی كشور و ارجاع آن به دادگاه پایینتر برای رسیدگی، آیا وارد ثالث می تواند در این مرحله وارد دعوا شود؟

الف)در صورتیكه در مراحل قبلی وارد دعوا شده باشد می تواند باز هم وارد دعوا شود.

ب)در صورتی كه در مراحل قبلی وارد دعوا نشده باشد نمی تواند وارد دعوا شود.

ج)در هر صورت می تواند وارد دعوا شود.                                                     د)در هیچ صورت نمی تواند وارد دعوا شود.

 

19ـ وارد ثالثی كه خود را در محق شدن یكی از طرفین دعوای اصلی ذی نفع می داند و وارد ثالثی كه در ورود به دعوا، مستقلا برای خود حقی قائل است به ترتیب به چه عناوینی وارد دعوا می شوند؟

الف)خواهان ـ خواهان                                                        ب)خوانده ـ خواهان   

ج)عنوانش همان عنوان طرفی است كه برای تقویت موضع او وارد می شود ـ خوانده    

د)عنوانش همان عنوان طرفی است كه برای تقویت موضع او وارد می شود ـ خواهان

 

20ـ اگر پسر عموی دادرس به عنوان ثالث وارد دعوا شود یا توسط یكی از اصحاب دعوای اصلی به عنوان مجلوب ثالث جلب دعوا شود تكلیف دادرس چیست؟

الف) دادرسی را ادامه می دهد. ـ باید از رسیدگی امتناع نماید.  ب)باید از رسیدگی امتناع نماید. ـ دادرسی را ادامه می دهد.

ج)در هر دو مورد دادرسی را ادامه می دهد.                              د)در هر دو مورد باید از رسیدگی امتناع نماید.

 

21ـ اگر دادگاه احراز نماید كه جالب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی اقدام به جلب شخص ثالث كرده است ....

الف) می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

ب)قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر كرده و جالب را به سه برابر هزینة دادرسی علیه دولت محكوم می كند.

ج)قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر كرده و جالب را به سه برابر هزینة دادرسی علیه مجلوب ثالث محكوم می كند.

د)در هر صورت به هر دو دعوا با هم رسیدگی كرده و اظهارنظر می كند.

 

22ـ  دادخواست جلب ثالث در مرحلة بدوی و تجدید نظر به كدام مرجع ارائه می شود؟

الف)دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی ـ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر.

ب)شعبة اول دادگاه بدوی ـ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر

ج)در هر دو مورد به دادگاهی ارائه می گردد كه در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.

د)دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی در مرحلة تجدیدنظر

 

23ـ در حقوق ایران مهلت اظهار جهات و دلایل جلب ثالث و مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث چقدر هستند؟

الف)تا پایان جلسة اول دادرسی ـ سه روز پس از جلسة اول

ب)تا پایان جلسة اول دادرسی ـ ده روز پس از جلسة اول

ج)تا ختم مذاكرات _ سه روز پس از جلسة درخواست

د)تا ختم مذاكرات ـ ده روز پس از جلسة درخواست

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در سه شنبه 12 تیر 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

سوالات جلسه اول

به نام الله

 

سؤالات حقوق مدنی (ادلة‌اثبات دعوا بحثهای اقرار و اسناد)

 

1ـ آیا در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط است یا نه و تكذیب مفاد اقرار از سوی وی چه اثری دارد؟

الف)خیر ـ موجب می شود اقرار مزبور در حق او اثر نداشته باشد.

ب)بله ـ موجب می شود اقرار مزبور در حق او اثر نداشته باشد.

ج)خیر ـ هیچ اثری ندارد.

د)بله ـ موجب بطلان اقرار می شود.

 

2ـ اقرار برای یكی از دو نفر معین و نیز اقراری كه در آن مقرله بكلی مجهول باشد چه حكمی دارند؟

الف)صحیح است ـ اثری ندارد                                                                        ب)صحیح است ـ صحیح است

ج)اثری ندارد ـ باطل است                                                                               د)باطل است ـ باطل است

 

3ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)انكار بعد از اقرار مسموع نیست حتی اگر مقر ادعا كند اقرار مبنی بر اشتباه بوده است.

ب)اختلاف مقر و مقرله درسبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

ج)قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است.

د)اقرار معلق موثر نیست.

 

4ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)در مورد سند عادی اگر طرفی كه سند برعلیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید آن سند اعتبار سند رسمی را دارد.

ب)در مقابل اسناد رسمی انكار و تردید مسموع نیست.

ج)در مقابل اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست.

د) عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج می كند.

 

 در مورد سندیت دفتر تاجر كدام گزینه صحیح است؟

الف)در مقابل تاجر و غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

ب)در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

ج)در مقابل تاجر و غیر تاجر سند محسوب می شود و دلیل است.

د)صرفا در مقابل تاجر ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

 

6ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا  از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید....

الف)اگر مندرجات مزبوره تاریخ و امضا داشته باشد معتبر است.

ب)اگر مندجات مزبوره به وسیلة خط كشیدن یا نحو دیگر باطل نشده باشد معتبر است.

ج)اگر مندرجات مزبوره تاریخ و امضا داشته باشد معتبر است و لول اینكه به وسیلة خط كشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد.

د) مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیلة خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

 

7ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد در چه صورتی آن تعهدنامه بر علیه امضا كننده دلیل است؟

الف)درصورتی كه تاریخ نوشته با تعهدنامه یكی باشد.

ب)در صورتی كه طرف مقابل ارتباط نوشته را با تعهدنامه ثابت كند.

ج)در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.

د)در هیچ صورت دلیل محسوب نمی شود.

 

سؤالات مدنی8 (فقط ارث)

 

8ـ وراث متوفی عبارتند از چهار دختر و مادر. اگر كل دیون متوفی 5 میلیون تومان باشد و كل دارایی حین فوت وی 35 میلیون تومان باشد سهم هر دختر و مادر از تركه به ترتیب چقدر می شود؟

الف)5میلیون به فرض و یك میلیون و250هزار به رد ـ فقط 5میلیون به فرض درصورتیكه مادر حاجب داشته باشد.

ب)6میلیون و 250هزار به قرابت ـ فقط5میلیون به فرض در صورتیكه مادر حاجب داشته باشد.

ج)5میلیون به فرض و یك میلیون به رد ـ 5میلیون به فرض و یك میلیون به رد

د)در هر حال مادر 5میلیون به فرض می برد و بقیخ بین چهار دختر بالسویه تقسیم می شود.

 

9ـ پیش از فوت احمد فرزندان وی كه محسن و خدیجه بودند فوت كرده اند. خدیجه دو فرزند به نامهای علی و نرگس و محسن نیز دو فرزند به نامهای حسین و مریم دارند. پس از فوت احمد وراث وی عبارتند از چهار نوة مذكور. ببفرمایید اگر كل تركة احمد 36میلیون تومان باشد سهم علی و مریم به ترتیب چقدر می شود؟

الف)6میلیون ـ 8میلیون            ب)12میلیون ـ 6میلیون              ج)9میلیون ـ 6 میلیون                 د)8میلیون ـ 8میلیون

 

10ـ نزدیكان میت حین فوت عبارتند از جد و جدة ابی، جدة امی، دو برادر ابی، و یك برادر و یك خواهر ابوینی. اگر تركه 18میلیون تومان باشد سهم جد ابی، یك برادر ابوینی و جدة امی به ترتیب چقدر می شود؟

الف)4میلیون ـ 4میلیون ـ 6میلیون                                                                      ب)5میلیون ـ 5میلیون ـ 3میلیون

ج)هیچ ـ 8میلیون ـ 6میلیون                                                                                د)6میلیون ـ 6میلیون ـ 2میلیون

 

11ـ وراث میت عبارتند از: یك عمو و دو عمة ابوینی، یك عموی ابی، یك عمه و یك عموی امی، سه دایی ابی، یك خالة ابی، و یك دایی امی. اگر تركه 36میلیون تومان باشد سهم یك عموی ابوینی و یك خالة ابی چقدر است؟

الف)8میلیون ـ 2میلیون و500هزار          ب)12میلیون ـ هیچ            ج)8میلیون ـ 12میلیون            د)18میلیون ـ هیچ

 

سؤالات آیین دادرسی مدنی(مواد105ـ129)

 

12ـ در صورت عزیمت یكی از اصحاب دعوا به ماموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری....

الف)دادرسی متوقف شده و دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد.

ب)دادرسی متوقف نمی شود لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد.

ج)دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.

د)دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف می كند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می یابد.

 

13ـ استرداد دعوا از سوی خواهان پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا.…

الف)در هیچ صورت امكان ندارد.                                            ب)مطلقا در صورتی ممكن است كه خوانده راضی باشد.

ج)در موردی ممكن است كه خوانده راضی بوده و خواهان از دعوای خود به كلی صرفنظر كند.

د)در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرفنظر كند.

 

14ـ در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان تا اولین جلسة دادرسی، دادگاه چه قراری صادر می كند و اگر استرداد دعوا در حین دادرسی صورت پذیرد چه قراری؟

الف)قرار رد دادخواست ـ قرار رد دعوی                                                          ب)قرار ابطال دادخواست ـ قرار رد دعوی

ج)قرار رد دادخواست ـ قرار سقوط دعوا                                                          د)قرار ابطال دادخواست ـ قرار سقوط دعوا

 

15ـ اصولا درخواست تامین از سوی خواهان چه زمانی امكان پذیر است؟

الف)قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا                                              ب)ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا

ج)در جریان رسیدگی تا صدور حكم قطعی                                                       د)هر سه مورد

 

16ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ب)دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع خوانده محكوم نماید.

ج)دادگاه مكلف است دادرسی را متوقف و قرار ابطال دادخواست را صادر كند.

د)دادگاه مكلف است به دادرسی خاتمه داده و قرار رد دادخواست را صادر كند.

 

17ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)خواهان تا ده روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه مستقلا قرار تامین را لغو می نماید.

ب)خواهان تا بیست روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه مستقلا قرار تامین را لغو می نماید.

ج)خواهان تا ده روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

د) خواهان تا بیست روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

 

18ـ آیا می توان نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است درخواست تامین نمود اگر امكان دارد در چه صورت؟

الف)خیر به هیچ وجه امكان ندارد.

ب)بله، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج)بله، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د)خیر مگر در صورتی كه حق مستند به سند رسمی باشد.

 

19ـ كدام گزینه صحیح است؟

الف)قرار تامین ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

ب)قرار قبول تامین و همچنین قرار رد تامین قابل تجدید نظر نیستند.

ج)در صورتی كه موجب تامین مرتفع گردد، تامین خود به خود مرتفع می گردد.

د)در صورت استرداد دعوا و یا دادخواست از سوی خواهان، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد.

 

20ـ در مورد تبدیل تامین كدام گزینه نادرست است؟

الف)در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ب)در تبدیل تامین شرط است كه مال پیشنهاد شده از سوی خوانده از نظر قیمت و سهولت فروش از مال توقیف شده كمتر نباشد.

ج)درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است.

د)دادگاه مكلف است ظرف ده روز به درخواست تبدیل تامین رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.


نوشته شده توسط پوراللهیار در سه شنبه 12 تیر 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: 1 2