تبلیغات
کلاس حقوق - مطالب مرداد 1386
کلاس حقوق
جلسه دهم

به نام الله

 

آیین دادرسی مدنی ص۴۵۳ الی ص۵۱۲ جلد اول دکتر شمس

 

1ـ اگر دادگاه، صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته باشد خوانده در چه مهلتی می تواند به این مورد ایراد كند و اگر خوانده ایراد نكند تكلیف دادگاه چیست؟

الف)تا اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه مكلف است مستقلا قرار عدم صلاحیت صادر كند.

ب)تا اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه اختیار دارد به دعوا رسیدگی كند یا قرار عدم صلاحیت خود را صادر كند.

ج)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه مكلف است مستقلا قرار عدم صلاحیت صادر كند.

د)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه اختیار دارد به دعوا رسیدگی كند یا قرار عدم صلاحیت خود را صادر كند.

 

2ـ اگر دادگاه با ایراد امر مطروحه مواجه شود در چه صورتی آنرا می پذیرد؟ در صورتی كه دعوای قبلی در شعبة دیگری از دادگاه اقامه شده باشد و دادگاه ایراد را وارد بداند، چه قراری صادر می كند؟

الف)در صورتی كه دعوای اقامه شده همان دعوایی باشد كه قبلا اقامه شده است. ـ قرار عدم صلاحیت

ب)در صورتی كه دعوای مطروحه با دعوای اقامه شده ارتباط كامل داشته باشد. ـ قرار امتناع از رسیدگی

ج) در صورتی كه دعوای اقامه شده همان دعوایی باشد كه قبلا اقامه شده است. ـ قرار رد دعوا

د)در صورتی كه دعوای مطروحه با دعوای اقامه شده ارتباط كامل داشته باشد. ـ قرار رسیدگی توأمان

 

3ـ در مواجهه با دعوای كسی كه به عنوان نمایندگی، اقامة دعوا كرده و سمت او محرز نیست چه تكلیفی متوجه دادگاه یا مدیر دفتر است؟ و آیا این شخص می تواند بعدا با احراز سمت نمایندگی خود، دوباره اقامة دعوا كند؟

الف)دادگاه قرار رد دعوا صادر می كند. ـ بله                                          ب)دادگاه قرار رد دعوا صادر می كند. ـ خیر

ج)مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می كند. ـ بله                           د)مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می كند. ـ خیر

 

4ـ در دعوای خلع ید اگر خوانده، منكر تصرف بر ملك گردد و این امر بر دادگاه ثابت شود بفرمایید انكار تصرف ملك از سوی خوانده، چه نوع دفاع یا ایرادی محسوب می شود و تكلیف دادگاه در این مورد چیست؟

الف)دفاع به معنای اخص ـ صدور قرار رد دعوا                                            ب)دفاع به معنای اخص ـ صدور قرار عدم استماع دعوا

ج)ایراد عدم توجه دعوا ـ صدور قرار رد دعوا                                              د)ایراد بی نفعی خواهان ـ صدور قرار عدم استماع دعوا

 

5ـ محسن دعوایی به طرفیت علی اقامه می كند، علی ایراد می كند كه این دعوا، سالها قبل بین پدران متوفای طرفین اقامه شده و منتهی به صدور رای قطعی شده است؛ بفرمایید آیا ایراد علی، ایراد امر قضاوت شده محسوب می شود؟ تكلیف دادگاه چیست؟

الف)بله ـ‌ صدور قرار عدم استماع دعوا                                                  ب)بله ـ صدور قرار رد دعوا

ج)بله ـ صدور قرار امتناع از رسیدگی                                                    د)خیر ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم

 

6ـ اگر دعوایی كه در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است، در یك مرجع غیر دادگستری مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد، آیا رسیدگی مجدد به دعوای قبلی در دادگاه صالح دادگستری می تواند با ایراد امر قضاوت شده منتفی شود؟ برعكس اگر قبلا نسبت به دعوایی در دادگاه دادگستری حكمی قطعی صادر شده باشد، رسیدگی مجدد به آن دعوا در مراجع غیر دادگستری می تواند با ایراد امر قضاوت شده منتفی شود؟

الف)بله ـ بله                                    ب)بله ـ خیر                                           ج)خیر ـ خیر                                           د)خیر ـ بله

 

7ـ اگر به دلیل عدم اهلیت خواهان یا به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده، قرار رد دعوا از طرف دادگاه صادر شود، آیا اقامة مجدد دعوا با ایراد امر قضاوت شده منتفی خواهد شد یا نه؟ اگر راجع به دعوایی گزارش اصلاحی تنظیم شده و بر این اساس قرار سقوط دعوا صادر شده باشد چطور؟

الف)خیر ـ بله ـ بله                            ب)خیر ـ خیر ـ بله                               ج)خیر ـ خیر ـ خیر                         د)بله ـ بله ـ خیر

 

8ـ محمد به نمایندگی از رضا از دعوایی كه توسط جواد علیه رضا اقامه شده است دفاع می كند و دعوا در نهایت منجر به صدور حكم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان می شود. آیا جواد می تواند همان دعوا را به طرفیت محمد به عنوان اصیل اقامه كند؟ اگر بعدها مورد دعوا از رضا به محمد منتقل شود چطور؟

الف)بله ـ خیر                            ب)خیر ـ بله                                    ج)بله ـ بله                                   د)خیر ـ خیر

 

9ـ احمد با ادعای انتقال ملك از طریق هبه به او، بر علیه ناصر كه متصرف ملك است دعوای مالكیت اقامه می كند اما نهایتا حكم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر می شود. اگر احمد بعدها با ادعای انتقال همان ملك از طریق قرارداد بیع، بر علیه ناصر اقامة دعوای مالكیت كند می توان با استناد به اعتبار امر قضاوت شده دعوای او را رد كرد؟ چرا؟

الف)بله، چون طرفین موضوع دو دعوا یكی هستند.                                       ب)بله، چون سبب و طرفین دو دعوا یكی هستند. 

ج)خیر، چون سبب دو دعوا یكی نیست.                                                          د)خیر، چون موضوع دو دعوا یكی نیست.

 

10ـ اگر دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد و خوانده خارج از مهلت، به این امر ایراد نموده باشد، تكلیف دادگاه چیست؟ در صورتی كه خوانده با تاخیر به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نموده باشد چطور؟

الف)دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. ـ دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند.

ب)دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند. ـ دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ج)دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. ـ دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

د)دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند. ـ دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند.

 

11ـ در كدامیك از موارد زیر دادگاه مخیر است با احراز سبب ایراد، بدون اینكه ذی نفع ایراد بكند به آن ترتیب اثر دهد یا ندهد؟

الف)عدم صلاحیت ذاتی                         ب)عدم صلاحیت محلی                                ج)امر مطروحه                                       د)موارد ب و ج

 

12ـ  كدام گزینه از شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل محسوب نمی شود؟

الف)اتحاد منشأ یا ارتباط كامل با دعوای اصلی                                  ب)طرح آن تا پایان اولین جلسة دادرسی

ج)طرح آن از سوی خوانده                                                                د)طرح آن در جلسة رسیدگی

 

13ـ آیا مجلوب ثالث می تواند دعوای متقابل اقامه كند؟ در صورت امكان، به طرفیت چه كسی؟

الف)بله ـ به طرفیت خواهان دعوای اصلی                                            ب)بله ـ به طرفیت جالب

ج)بله ـ به طرفیت هر دو طرف دعوای اصلی                                         د)خیر

 

14ـ چه شخصی می تواند بر علیه وارد ثالث استقلالی، دعوای متقابل اقامه كند؟ بر علیه وارد ثالث تبعی چطور؟

الف)خواهان دعوای اصلی ـ طرف مقابل شخصی كه وارد ثالث به نفع او وراد دعوا شده است.

ب)خواهان دعوای اصلی ـ طرف مقابل شخصی كه وارد ثالث به نفع او وراد دعوا شده است.

ج)خواندة دعوای اصلی ـ هیچ كس

د)خواندة دعوای اصلی ـ طرفین دعوای اصلی

 

15ـ منظور از دعوای اضافی چیست و آیا می توان در مقابل آن دعوای متقابل اقامه كرد؟

الف)دعوای دیگر از سوی خواهان كه در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ بله

ب)دعوایی كه شخص ثالث بر علیه طرفین دعوای اصلی اقامه می كند. ـ بله

ج)دعوای واهی خوانده كه برای تاخیر در رسیدگی در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ خیر

د)دعوایی كه شخص ثالث بر علیه خواندة دعوای اصلی در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ خیر

 

16ـ مهلت طرح دعوای متقابل تا چه زمانی است و آیا خواندة تقابل حق دارد برای تهیة پاسخ و ادله، تجدید جلسه را خواستار شود؟

الف)تا پایان دادرسی ـ بله                                                    ب)تا پایان دادرسی ـ خیر

ج)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ بله                                  د)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ خیر

 

17ـ آیا امكان طرح دعوای متقابل و جلب ثالث در مرحلة واخواهی ممكن است؟

الف)بله ـ بله                             ب)بله ـ خیر                                 ج)خیر ـ خیر                                     د)خیر ـ بله

 

18ـ در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی از لحاظ ذاتی صالح به رسیدگی به دعوای متقابل نبوده و رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اتخاذ تصمیم در مورد دعوای متقابل باشد، تكلیف دادگاه چیست؟

الف)با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح یا دیوان عالی كشور، جهت تعیین مرجع صالح می فرستد. ـ رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می كند.

ب)با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به مرجع صالح می فرستد و تا تعیین تكلیف دعوای متقابل، رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می كند.

ج)به هر دو دعوا توأمان رسیدگی كرده و علی الاصول اقدام به صدور رای واحد می كند.

د)با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح یا دیوان عالی كشور، جهت تعیین مرجع صالح می فرستد. ـ رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نمی كند.

 

حقوق تجارت صفحات 94 تا 164 شكتهای سهامی اسكینی.

 

19ـ كدامیك از موارد زیر در مورد انتشار اوراق قرضه برای شركت سهامی نادرست است؟

الف)شركت سهامی عام می تواند بدون توجه به میزان سرمایه اش، هر تعداد اوراق قرضه كه بخواهد منتشر كند.

ب)باید دو سال از تاریخ ثبت شركت سپری شده باشد تا بتواند اوراق قرضه منتشر كند.

ج)باید تمام سرمایة ثبت شدة شركت تأدیه شده باشد تا بتواند اوراق قرضه منتشر كند.

د)برای امكان انتشار اوراق قرضه، این امر باید در اساسنامة شركت پیش بینی شده باشد.

 

20ـ در مورد تفاوت انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت و اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام شركت باید گفت كه....

الف)افزایش سرمایة شركت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، صورت می گیرد نه اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام.

ب)افزایش سرمایة شركت، همزمان با انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام، صورت می گیرد نه اوراق قرضة قابل تعویض با سهام.

ج)سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض به اوراق قرضه نسبت به پذیره نویسان این اوراق، حق رجحان دارند ولی در مورد اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام اینگونه نیست.

د)مجمع عمومی فوق العاده، تنها مرجعی است كه حق دارد اجازة انتشار اوراق قرضة قابل تعویض با سهام را بدهد ولی برای انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام، مجمع عمومی عادی نیز حق دادن این اجازه را دارد .

 

21ـ كدامیك از موارد زیر از نتایج انتشار اوراق قرضة قابل تعویض با سهام است؟

الف)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام منتشر كند.

ب)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند اوراق قرضة جدید قابل تعویض با سهام منتشر كند.

ج)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند سرمایة خود را مستهلك سازد.

د)هر سه مورد.

 

22ـ كدامیك از موارد زیر در صلاحیّت مجمع عمومی عادی نیست؟

الف)نصب و عزل مدیران و انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان شركت.                                      ب)انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام.

ج)تصمیم به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام.                                                         د)موارد ب و ج صحیحند.

 

23ـ كدام گزینه در مورد حق شركت شركا در مجمع عمومی نادرست است؟

الف)تنها صاحبان سهام با نام، حق شركت در مجامع عمومی را دارند.

ب)می توان در اساسنامة شركت، دارا بودن تعداد سهم معیّنی را شرط حضور در مجامع عمومی قرار داد.

ج)مدیر عامل شخص حقوقی، می تواند به نمایندگی از شخص حقوقی در مجامع عمومی، شركت كند.

د)موارد الف و ب.

 

24ـ در صورتی كه زمان و مكان تشكیل جلسات مجمع عمومی عادی در اساسنامة شركت قید نشده باشد، مجمع عمومی عادی تا چه زمانی و در چه مكانی باید تشكیل شود؟

الف)حدّاكثر تا شش ماه، پس از پایان سال مالی ـ  مركز شركت.

ب)حدّاكثر تا شش ماه، پس از پایان سال مالی ـ هر جایی كه هیأت مدیر معین كند. 

ج)حدّاكثر تا پایان فروردین ماه هر سال ـ مركز شركت.

د)حدّاكثر تا پایان فروردین ماه هر سال ـ هر جایی كه هیأت مدیر معین كند.

 

25ـ هر گاه مدّت مأموریت مدیران شركت،‌ منقضی شده باشد و شركت در وضعی باشد كه باید برای آن، هیأت مدیر جدید انتخاب شود و مدیران قدیم كه تا زمان انتخاب مدیران جدید، مسئول ادارة شركت هستند مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران جدید دعوت نكنند چه اقدامی متصوّر است؟

الف)حداقل یك پنجم سهامداران شركت می توانند از بازرس یا بازرسان شركت تقاضای دعوت از مجمع عمومی را بكنند.

ب)حداقل یك سوم سهامداران شركت می توانند از بازرس یا بازرسان شركت، تقاضای دعوت از مجمع عمومی را كنند.

ج)حداقل یك پنجم سهامداران شركت می توانند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومی را تقاضا كنند.

د)هر ذی نفعی،گرچه یكی از شركای شركت باشد می تواند از مرجع ثبت شركتها، دعوت مجمع عمومی را تقاضا كنند.

 

 

26ـ حداقل و حداكثر فاصله بین نشر دعوتنامة مجمع عمومی عادی در روزنامه و تاریخ تشكیل آن، چقدر است؟

|+| نظرات ()

نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 15 مرداد 1386 و ساعت 02:08 ق.ظ

جلسه نهم

به نام الله

 

حقوق مدنی مواد 140 تا 209ق.م

 

1ـ كدام مورد دربردارندة عقودی است كه تعلیق در آنها موجب بطلان می شود؟

الف)نكاح و وكالت              ب)كفالت و ضمان                   ج)ضمان و نكاح                 د)وكالت و كفالت

 

2ـ زمان انعقاد عقد در عقودی كه با مكاتبه انجام می شوند كدام است؟

الف)تاریخ نوشتن نامة متضمن قبول                                          ب)تاریخ سپردن نامة حاوی قبول به پست

ج)تاریخ وصول نامة قبول به اقامتگاه موجب                              د)تاریخ اطلاع موجب از قبول با خواندن نامة حاوی آن

 

3ـ در صورتی كه پس از ایجاب و قبل از قبول، یكی از طرفین محجور شود .................... .

الف)توافق ناممكن می شود.                         ب)توافق نماینده محجور، معتبر است.

ج)عقد، باطل می شود.                                 د)اگر طرف موجب، محجور شود، طرف دیگر می تواند عقد را با قبول كردن ایجاب، واقع سازد.

 

4ـ اگر قبول با قید و شرط همراه باشد چه وضعیتی بوجود می آید؟

الف)عقد منعقد نمی شود.                                          ب)عقد بصورت معلق ایجاد می شود.

ج)ایجاب جدید محسوب می شود.                            د)موارد الف و ج صحیحند.

 

5ـ اگر طرف ایجاب، قبلا ایجاب را رد كرده باشد آیا می تواند بعدا آنرا قبول كند؟ و اگر قبل از قبول، موجب از ایجاب خود عدول كند آیا قبول مؤثر است؟

الف)بله ـ بله                                                                                                        ب)بله ـ خیر

ج)خیر ـ خیر مگر اینكه موجب ملتزم به نگهداری ایجاب شده باشد.               د)خیر ـ خیر حتی اگر موجب ملتزم به نگهداری ایجاب شده باشد.

 

6ـ اگر یكی از طرفین عقد، ادعای نمایندگی خود از جانب شخص ثالث را بنماید و طرف دیگر ادعای اصالت وی را بنماید، بار اثبات بر عهدة كیست؟

الف)مدعی اصالت باید اصالت طرف مقابل را اثبات كند.                          ب)مدعی نمایندگی باید نماینده بودن خود را اثبات كند.

ج)اصل بر این است كه عقد به نمایندگی واقع نشده است.                      د)موارد ب و ج صحیحند.

 

7ـ اگر طرفین در عقد فیمابین، تعهدی به نفع شخص ثالث نمایند آیا قبول ثالث برای تحقق تعهد به سود او ضروری است؟ و در صورتی كه ثالث، تعهد به سود خود را رد كند آیا رد وی مؤثر است؟ 

الف)بله ـ بله                      ب)بله ـ خیر                      ج)خیر ـ بله                 د)خیر ـ خیر

 

8ـ اگر یكی از طرفین بگوید كه «این اتومبیل را به تو می فروشم به شرطی كه خورشید از مغرب درآید» آیا معامله واقع می شود؟ در صورتی كه فروشنده بگوید «این اتومبیل را به تو می فروشم اگر ثمن را بپردازی» چطور؟

الف)خیر ـ بله معامله بطور منجز واقع می شود.                                                      ب)خیر ـ بله معامله بطور معلق واقع می شود.

ج)بله معامله بطور معلق واقع می شود. ـ بله معامله بطور منجز واقع می شود.       د)بله معامله بطور معلق واقع می شود. ـ بله معامله بطور معلق واقع می شود.

 

9ـ احمد پیشنهاد فروش یك دستگاه جارو برقی را به قیمت 250هزار تومان به علی ارائه می دهد و علی نیز به اشتباه، معامله را به قیمت 250هزار ریال قبول می كند؛ وضعیت حقوقی عمل مزبور كدام است؟

الف)معامله غیر نافذ است.

ب)اشتباه علی مانع از توافق می شود.

ج)معامله به قیمت 250 هزار تومان واقع می شود ولی علی حق فسخ پیدا می كند.

د) معامله به قیمت 250هزار ریال واقع می شود و احمد حق فسخ پیدا می كند.

 

10ـ اگر محمد مقداری پول به مهدی به عنوان قرض بدهد و مهدی آنرا به عنوان هبه بپذیرد چه وضعی رخ می دهد؟ در صورتی كه محمد كتابش را به مهدی بفروشد و مهدی خرید كیف محمد را قبول كند چطور؟

الف)معامله منعقد نمی شود. ـ معامله غیر نافذ است.                                      ب)معامله غیر نافذ است. ـ معامله باطل است.

ج)معامله غیر نافذ است. ـ معامله غیر نافذ است.                                           د)معامله منعقد نمی شود. ـ معامله منعقد نمی شود.

 

11ـ كدامیك از گزینه های زیر در مورد اكراه نادرست است؟

الف)اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ب)اكراه موجب عدم نفوذ معامله است مگر اینكه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ج)اكراه در ایقاعات نیز مؤثر است.

د)موارد الف و ج

 

12ـ اگر تهدید به جان استاد معامله كننده در وی مؤثر باشد و معامله را به اكراه منعقد كند معامله چه وضعی پیدا می كند؟ اگر تهدید به آبروی فرزند معامله كننده در وی مؤثر افتد چطور؟

الف)غیر نافذ ـ غیر نافذ                                     ب)صحیح ـ صحیح

ج) غیر نافذ ـ صحیح                                         د)صحیح ـ غیر نافذ

 

13ـ امضای عقد اكراهی، باعث نفوذ آن از هنگام ................ است و اگر مكره پیش از اجازه فوت كند .................... .

الف)تراضی ـ حق رد و اجازه به ورثه منتقل می شود.                                      ب)تراضی ـ معامله باطل اعلام می شود.

ج)اجازه ـ حق رد و اجازه به ورثه منتقل می شود.                                           د)اجازه ـ معامله باطل اعلام می شود.

 

آیین دادرسی مدنی مواد 31 تا 61

 

14ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)درخواست جلب ثالث باید با تقدیم دادخواست به عمل آید.                    ب)درخواست تامین خواسته، علی الاصول می تواند كتبی نباشد.

ج)درخواست دستور موقت، علی الاصول می تواند كتبی نباشد.                    د)درخواست اعادة دادرسی علی الاصول می تواند كتبی نباشد.

 

15ـ اگر دادخواست بر روی برگ چاپی مخصوص تنظیم نشده باشد تكلیف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ و اگر دادخواست به زبان فارسی تنظیم نشده باشد چطور؟

الف)رد دادخواست ـ رد دادخواست                           ب)عدم ثبت دادخواست ـ عدم ثبت دادخواست

ج)عدم ثبت دادخواست ـ رد دادخواست                   د)رد دادخواست ـ عدم ثبت دادخواست

 

16ـ در صورتی كه خواهان دادخواست را امضا نكرده باشد، تكلیف مدیر دفتر چیست؟

الف)صدور اخطار رفع نقص                                 ب)عدم ثبت دادخواست

ج)صدور قرار رد دادخواست                              د)صدور قرار توقیف دادخواست

 

17ـ هرگاه در دادخواست محل اقامت خواهان به عنوان شخص حقیقی معلوم نباشد مدیر دفتر چه تصمیمی اتخاذ می كند و آیا خواهان می تواند به تصمیم مدیر دفتر اعتراض كند؟

الف)ظرف دو روز قرار توقیف دادخواست را صادر می كند. ـ خیر

ب)قرار رد دادخواست صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت ده روز به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف مهلت ده روز

ج)قرار توقیف دادخواست را صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت یك هفته به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف یك هفته

د)ظرف دو روز قرار رد دادخواست صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت یك هفته به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف یك هفته

 

18ـ در كدامیك از موارد زیر، مدیر دفتر دادگاه قرار توقیف دادخواست را صادر می كند؟

الف)در صورت عدم تعیین اقامتگاه خواهان در دادخواست              ب)در صورت عدم تعیین اقامتگاه خوانده در دادخواست

ج)در صورت عدم تعیین خواسته در دادخواست                               د)هركدام از موارد ب و ج

 

19ـ رضا دعوایی به طرفیت بیست و سه نفر اقامه می كند كه همگی اهالی روستایی واقع در ملكان هستند؛ وی در قسمت تعیین مشخصات خوانده چه باید بنویسد؟

الف)اهالی روستای ........ و نام دهدار روستا.                                ب)اهالی روستای ........... ونام یك یا چند تن از خواندگان

ج)مشخصات تمامی خواندگان                                                     د)مشخصات چند تن از خواندگان و عنوانی مثل «دیگران» یا«بقیه»

 

20ـ محمد به نمایندگی از محسن قراردادی با حسین منعقد می كند؛ پس از چندی حسین به دلیل عدم انجام تعهد متضرر می گردد و دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طرفیت محسن اقامه می كند؛ بفرمایید طرح دعوا به طرفیت محسن صحیح است؟ تكلیف دادگاه در این مورد چیست؟

الف)خیر، زیرا دعوا باید به طرفیت محسن اقامه می شد. ـ صدور قرار رد دعوا

ب)خیر، زیرا دعوا باید به طرفیت محسن اقامه می شد. ـ صدور قرار رد دادخواست

ج)بله، چون طرح دعوا باید به طرفیت اصیل باشد. ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم

د)بله، چون معامله به طرفیت محمد منعقد شده است. ـ صدور قرار رفع نقص

 

21ـ اگر خواندگان دعوا شش نفر بوده و خواهان دادخواست را به طرفیت پنج تن از آنها تنظیم كرده باشد ................ .

الف)مدیر دفتر قرار رفع نقص صادر خواهد كرد.                                     ب)مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد كرد.

ج)دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد كرد.                              د)دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد كرد.

 

22ـ در یك دادخواست، خواسته عبارت است از درخواست مقدار پنج میلیون ریال به موجب سند عادی؛ كدام گزینه در این مورد صحیح است؟

الف)تعیین بهای خواسته لازم نیست.

ب)خوانده نمی تواند نسبت به بهای خواسته اعتراض كند.

ج)اعتراض خوانده به میزان وجه تعیین شده، دفاع به معنی اخص محسوب می شود.

د)تمام موارد صحیحند.

 

23ـ در كدامیك از موارد زیر تكلیف تعیین بهای خواسته وجود ندارد؟

الف)در دعاوی تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

ب)در دعاوی غیر مالی یا دعاوی كه در حكم غیر مالی هستند.

ج)در دعاوی كه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد.

د)تمام موارد فوق

 

24ـ چنانچه به موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شده باشد از نظر تعیین هزینة‌دادرسی و قابلیت شكایت از رای، چگونه عمل می شود؟

الف)از نظر هزینة دادرسی جداگانه احتساب می شود و قابلیت شكایت از رای، نسبت به هر یك از دعاوی بصورت مجزا تعیین می گردد.

ب)از نظر هزینة دادرسی جداگانه احتساب می شود ولی قابلیت شكایت از رای، بصورت یكجا تعیین می گردد.

ج)از نظر هزینة دادرسی بطور یكجا احتساب می شود ولی قابلیت شكایت از رای، نسبت به هر یك از دعاوی بصورت مجزا تعیین می گردد.

د)از نظر هزینة دادرسی بطور یكجا احتساب می شود و قابلیت شكایت از رای،بصورت یكجا تعیین می شود.

 

25ـ بهای خواسته از حیث هزینة دادرسی و امكان شكایت از رای در دعاوی راجع به حقوق و منافعی كه باید به مواعد معین تا مدت معین پرداخت گردد چگونه تعیین می شود؟

الف)حاصل جمع منافع ده ساله                                                                ب)حاصل جمع تمام اقساط و منافع

ج)حاصل جمع منافع ممكن الحصول تا مدت ده سال                               د)موارد الف و ج صحیحند.

 

26ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)در دعاوی راجع به غیر پول، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین می كند.

ب)اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود.

ج)اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته در صورتی مورد قبول واقع می شود كه در قابلیت تجدیدنظر از رای مؤثر باشد.

د)هیچكدام

 

27ـ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته و ارجاع امر به كارشناس از سوی دادگاه چه كسی باید هزینة كارشناسی را پرداخت كند و اگر پرداخت نكند چطور عمل می شود؟

الف)خواهان ـ قرار رد دادخواست صادر می شود.                  ب)خوانده ـ كارشناسی از عداد دلایل او خارج می گردد.

ج)خواهان ـ قرار رد دعوا صادر می شود.                                د)خوانده ـ هزینه را موقتا خواهان می پردازد.

 

28ـ سبب دعوای خواهان در كدام قسمت از دادخواست درج می شود و در صورت عدم قید سبب دعوای خواهان در دادخواست چه تكلیفی متوجه مدیر دفتر دادگاه است؟

الف)در قسمت تعیین خواسته ـ صدور اخطار رفع نقص

ب)در قسمت تعیین خواسته ـ صدور قرار رد دادخواست

ج)در قسمت شرح دادخواست ـ صدور اخطار رفع نقص

د)در قسمت شرح دادخواست ـ چون درج سبب دعوا الزامی نیست مدیر دفتر دادخواست را كامل تلقی محسوب می كند.

 

29ـ آیا استناد به ماده قانونی در دادخواست الزامی است؟ و اگر دادگاه، خواهان را بر اساس نصی غیر از آنچه كه خواهان به آن استناد كرده ذی حق بداند تكلیفش چیست؟

الف)بله ـ اقدام به صدور رای به نفع خواهان با استناد خود می كند.            ب)بله ـ نباید به غیر از موارد استنادی خواهان، حكم به نفع او صادر كند.

ج)خیر ـ اقدام به صدور رای به نفع خواهان با استناد خود می كند.              د)خیر ـ نباید به غیر از موارد استنادی خواهان، حكم به نفع او صادر كند.

 

30ـ اگر خواهان علاوه بر خواستة اصلی، خسارات دادرسی و حق الوكالة وكیل و خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه كند بفرمایید موارد مذكور در كدام قسمت از دادخواست درج می گردند و آیا به میزان خواسته افزوده شده و با آن محاسبه می شوند؟

الف)در قسمت تعیین خواسته ـ بله                                       ب)در قسمت تعیین خواسته ـ خیر

ج)در قسمت شرح دادخواست ـ بله                                       د)در قسمت شرح دادخواست ـ خیر

 

31ـ در كدامیك از موارد زیر مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص می نماید؟

الف)اگر خواهان به گواهی گواهان استناد كرده باشد ولی مشخصات آنها را قید نكرده باشد.

ب)چنانچه هزینة دادرسی حسب مورد پرداخت نشده باشد.

ج)اگر خواهان حق الوكالة وكیل و هزینه های دادرسی خود را در دادخواست مطالبه نكرده باشد.

د)موارد الف و ب صحیحند.

 

32ـ كدامیك از گزینه های زیر دربردارندة اشخاصی است كه از پرداخت هزینة دادرسی معافند؟

الف)بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان                                      ب)شهرداری، سازمان اوقاف، آستان قدس رضوی

ج) كمیتة امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر                        د)تمام موارد

 

33ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)مدعی اع

نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 8 مرداد 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

جلسه هشتم

به نام الله

 

حقوق مدنی مواد 55 تا 108

1ـ منظور از تسبیل منفعت در وقف چیست؟

الف)صرف منفعت در راه خدا                                                ب)آزاد كردن انتفاع ملك

ج)سلب منفعت به همراه سلب مالكیت                                 د)هر سه مورد

 

2ـ وقف كردن كدامیك از اموال زیر صحیح نیست؟

الف)مالی كه در رهن دیگری است.                                     ب)ملكی كه در اجارة دیگری است.

ج)مال مشاع                                                                       د)تمام موارد

 

3ـ در چه صورتی برای تحقق وقف، قبول شرط نیست؟

الف)در صورتی كه وقف برای مصالح عامه باشد.                            ب)در صورتی كه موقوف علیهم متعدد باشند.

ج)در صورت وقف بر صغیر یا سفیه                                                د)در هر سه مورد، قبول شرط است.

 

4ـ راجع به اثر قبض در وقف باید گفت ............... .

الف)در وقف بر مصالح عامه،‌ قبض شرط نیست.                    ب)مرگ واقف، پیش از قبض دادن وقف، سبب بطلان آن می شود.

ج)وقف مالی كه قابل اقباض نیست باطل است.                      د)موارد ب و ج صحیحند.

 

5ـ وقف ملكی كه منافع آن موقتا به دیگری تعلق دارد چه حكمی دارد و اگر منافع آن بطور دائم به دیگری تعلق داشته باشد چطور؟

الف)صحیح ـ باطل                                          ب)غیر نافذ ـ باطل

ج)هر دو غیر نافذند.                                       د)هر دو باطلند.

 

6ـ كدام گزینه در مورد وقفی كه با انگیزة ضرر زدن به دیّان واقف، واقع می شود صحیح است؟

الف)باطل است، چون واقف اهلیت وقف ندارد.                            ب)غیر نافذ است، و نیاز به اجازة دیان دارد.

ج)باطل است، چون غیر مشروع است.                                        د)غیر نافذ است، چون ورشكسته، مالك آن محسوب نمی شود.

 

7ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)وقف بر مجهول، صحیح نسیت.                                                       ب)وقف بر معدوم، به تبع موجود صحیح است.

ج)واقف به هیچ وجه نمی تواند جزو موقوف علیهم باشد.                      د)وقف، بصورت وصیت نیز واقع شده معلق به موت واقف است.

 

8ـ علی ملكی را به وقف داده و محمود را به عنوان متولی منصوب می كند لكن محمود تولیت را رد می كند علی بعدها دوباره محمود را متولی وقف قرار می دهد و محمود این بار تولیت را می پذیرد؛ بفرمایید آیا محمود متولی محسوب می شود؟ و اگر محمود در بار اول تولیت را قبول می كرد آیا می توانست بعدا آنرا رد كند؟

الف)خیر چون پس از رد نمی تواند قبول كند. ـ خیر                    ب)خیر چون پس از رد نمی تواند قبول كند. ـ بله

ج)بله ـ خیر                                                                                   د)بله ـ بله 

 

9ـ اگر خیانت متولی ظاهر شود .................. و اگر متولی، فاقد وصفی كه واقف برای متولی شرط كرده است بشود ................. .

الف)منعزل می شود. ـ منعزل می شود.                               ب)منعزل می شود. ـ حاكم عزلش می كند.

ج)حاكم ضم امین می كند. ـ منعزل می شود.                     د)حاكم ضم امین می كند. ـ حاكم عزلش می كند.

 

10ـ آیا واقف مجاز است كه از منافع موقوفه، سهمی برای عمل متولی قرار دهد؟ و اگر حق التولیه معین نشده باشد چگونه عمل می شود؟

الف)بله ـ متولی، اجرت المثل می گیرد.                      ب)بله ـ متولی مستحق چیزی نیست.

ج)خیر ـ متولی، اجرت المثل می گیرد.                      د)خیر ـ متولی مستحق چیزی نیست.

 

11ـ در كدامیك از موارد زیر، منافع موقوفات عامه، صرف بریّات عمومیه می شود؟

الف)در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعسر باشد.

ب)در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد؛ مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد.

ج)در صورتی كه موقوفه به دلیل خرابی، فروخته شود.

د)موارد الف و ب صحیحند.

 

حقوق تجارت مواد 1 تا 19 قسمت دوم

12ـ كدام یك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)اعمال شركتهایی كه موضوع آنها تجاری است، تجارتی محسوب می شوند.

ب)اعمال شركتهایی كه شكل آنها تجاری است، تجارتی محسوب نمی شوند.

ج)شركتهایی كه شكل آنها تجاری است، تجاری محسوب می شوند.

د)شركتهایی كه موضوع آنها تجاری است، تجاری محسوب می شوند.

 

13ـ آیا ضمانت سفته، عمل ذاتا تجاری محسوب می شود؟ ضمانت چك چطور؟

الف)بله ـ خیر                                          ب)بله ـ بله

ج)خیر ـ بله                                             د)خیر ـ خیر

 

14ـ كدامیك از گزینه های زیر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی معاف است؟

الف)كسبة جزء                                     ب)شركت های خارجی كه مركز اصلی آنها در ایران است.

ج)بازرگان حقیقی                                 د)بنگاه بازرگانی

 

15ـ مهلت ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی چقدر است؟

الف)دو ماه از تاریخ شروع به كار یا تاسیس مؤسسة تجاری                             ب)در مورد شركتها، یك ماه از تاریخ ثبت در دفتر ثبت شركتها

ج)یك ماه از تاریخ شروع به كار یا تاسیس مؤسسة تجاری                              د)موارد الف و ب صحیحند.

 

16ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)كسی كه به یكی از امور تجاری اشتغال دارد برای اینكه تاجر محسوب شود باید نامش را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.

ب)هر شركتی كه به امور تجاری می پردازد باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند تا تجارتی محسوب شود.

ج)هر شخصی كه نامش در دفتر ثبت تجارتی، به ثبت رسیده باشد تاجر محسوب می شود مگر اینكه خلاف آن را اثبات كند.

د)تمام موارد.

 

17ـ امروزه از ترازنامه به جای ............... و از دفتر اندیكاتور به جای ................... استفاده می شود.

الف)دفتر دارایی ـ دفتر كپیه                                ب)دفتر دارایی ـ دفتر كل

ج)دفتر كپیه ـ دفتر دارایی                                   د)دفتر كل ـ دفتر كپیه

 

18ـ كدامیك از دفاتر لااقل هر هفته یك بار تنظیم شده و انواع معاملات تاجر در آن بصورت جداگانه نوشته می شود.

الف)دفتر دارایی                                     ب)دفتر كپیه

ج)دفتر كل                                             د)دفتر اندیكاتور

 

19ـ كلیة‌دفاتر باید توسط نمایندة ادارة ثبت، امضا شوند به استثنای دفتر ............ .

الف)دارایی                                      ب)كل

ج)كپیه                                           د)روزنامه

 

20ـ دفاتر تاجر، چه زمانی بر له تاجر قابلیت استناد دارند؟

الف)زمانیكه دعوا میان دو تاجر باشد.                                                ب)زمانیكه دعوا میان تاجر و غیر تاجر باشد.

ج)زمانیكه دفاتر بر طبق قانون تجارت تنظیم شده باشند.                 د)موارد الف و ج صحیحند.

 

21ـ هرگاه در دعوا میان دو تاجر در امور تجاری، میان دفاتر هر كدام از دو تاجر تعارض و اختلاف وجود  داشته باشد تكلیف چیست؟

الف)در صورتی كه قاضی، هیچكدام را بر دیگری ترجیح ندهد نباید به هیچیك ترتیب اثر دهد.

ب)قاضی در هر حال نباید به هیچیك ترتیب اثر دهد.

ج)قاضی در صورتیكه هیچكدام را بر دیگری ترجیح ندهد باید از مدعی دلایل دیگری را طلب كند.

د)موارد الف و ج صحیحند.

 

                و ما توفیقی الا بالله علیه توكلت و الیه انیب                  


نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 1 مرداد 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: