تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه نهم
کلاس حقوق
جلسه نهم

به نام الله

 

حقوق مدنی مواد 140 تا 209ق.م

 

1ـ كدام مورد دربردارندة عقودی است كه تعلیق در آنها موجب بطلان می شود؟

الف)نكاح و وكالت              ب)كفالت و ضمان                   ج)ضمان و نكاح                 د)وكالت و كفالت

 

2ـ زمان انعقاد عقد در عقودی كه با مكاتبه انجام می شوند كدام است؟

الف)تاریخ نوشتن نامة متضمن قبول                                          ب)تاریخ سپردن نامة حاوی قبول به پست

ج)تاریخ وصول نامة قبول به اقامتگاه موجب                              د)تاریخ اطلاع موجب از قبول با خواندن نامة حاوی آن

 

3ـ در صورتی كه پس از ایجاب و قبل از قبول، یكی از طرفین محجور شود .................... .

الف)توافق ناممكن می شود.                         ب)توافق نماینده محجور، معتبر است.

ج)عقد، باطل می شود.                                 د)اگر طرف موجب، محجور شود، طرف دیگر می تواند عقد را با قبول كردن ایجاب، واقع سازد.

 

4ـ اگر قبول با قید و شرط همراه باشد چه وضعیتی بوجود می آید؟

الف)عقد منعقد نمی شود.                                          ب)عقد بصورت معلق ایجاد می شود.

ج)ایجاب جدید محسوب می شود.                            د)موارد الف و ج صحیحند.

 

5ـ اگر طرف ایجاب، قبلا ایجاب را رد كرده باشد آیا می تواند بعدا آنرا قبول كند؟ و اگر قبل از قبول، موجب از ایجاب خود عدول كند آیا قبول مؤثر است؟

الف)بله ـ بله                                                                                                        ب)بله ـ خیر

ج)خیر ـ خیر مگر اینكه موجب ملتزم به نگهداری ایجاب شده باشد.               د)خیر ـ خیر حتی اگر موجب ملتزم به نگهداری ایجاب شده باشد.

 

6ـ اگر یكی از طرفین عقد، ادعای نمایندگی خود از جانب شخص ثالث را بنماید و طرف دیگر ادعای اصالت وی را بنماید، بار اثبات بر عهدة كیست؟

الف)مدعی اصالت باید اصالت طرف مقابل را اثبات كند.                          ب)مدعی نمایندگی باید نماینده بودن خود را اثبات كند.

ج)اصل بر این است كه عقد به نمایندگی واقع نشده است.                      د)موارد ب و ج صحیحند.

 

7ـ اگر طرفین در عقد فیمابین، تعهدی به نفع شخص ثالث نمایند آیا قبول ثالث برای تحقق تعهد به سود او ضروری است؟ و در صورتی كه ثالث، تعهد به سود خود را رد كند آیا رد وی مؤثر است؟ 

الف)بله ـ بله                      ب)بله ـ خیر                      ج)خیر ـ بله                 د)خیر ـ خیر

 

8ـ اگر یكی از طرفین بگوید كه «این اتومبیل را به تو می فروشم به شرطی كه خورشید از مغرب درآید» آیا معامله واقع می شود؟ در صورتی كه فروشنده بگوید «این اتومبیل را به تو می فروشم اگر ثمن را بپردازی» چطور؟

الف)خیر ـ بله معامله بطور منجز واقع می شود.                                                      ب)خیر ـ بله معامله بطور معلق واقع می شود.

ج)بله معامله بطور معلق واقع می شود. ـ بله معامله بطور منجز واقع می شود.       د)بله معامله بطور معلق واقع می شود. ـ بله معامله بطور معلق واقع می شود.

 

9ـ احمد پیشنهاد فروش یك دستگاه جارو برقی را به قیمت 250هزار تومان به علی ارائه می دهد و علی نیز به اشتباه، معامله را به قیمت 250هزار ریال قبول می كند؛ وضعیت حقوقی عمل مزبور كدام است؟

الف)معامله غیر نافذ است.

ب)اشتباه علی مانع از توافق می شود.

ج)معامله به قیمت 250 هزار تومان واقع می شود ولی علی حق فسخ پیدا می كند.

د) معامله به قیمت 250هزار ریال واقع می شود و احمد حق فسخ پیدا می كند.

 

10ـ اگر محمد مقداری پول به مهدی به عنوان قرض بدهد و مهدی آنرا به عنوان هبه بپذیرد چه وضعی رخ می دهد؟ در صورتی كه محمد كتابش را به مهدی بفروشد و مهدی خرید كیف محمد را قبول كند چطور؟

الف)معامله منعقد نمی شود. ـ معامله غیر نافذ است.                                      ب)معامله غیر نافذ است. ـ معامله باطل است.

ج)معامله غیر نافذ است. ـ معامله غیر نافذ است.                                           د)معامله منعقد نمی شود. ـ معامله منعقد نمی شود.

 

11ـ كدامیك از گزینه های زیر در مورد اكراه نادرست است؟

الف)اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ب)اكراه موجب عدم نفوذ معامله است مگر اینكه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ج)اكراه در ایقاعات نیز مؤثر است.

د)موارد الف و ج

 

12ـ اگر تهدید به جان استاد معامله كننده در وی مؤثر باشد و معامله را به اكراه منعقد كند معامله چه وضعی پیدا می كند؟ اگر تهدید به آبروی فرزند معامله كننده در وی مؤثر افتد چطور؟

الف)غیر نافذ ـ غیر نافذ                                     ب)صحیح ـ صحیح

ج) غیر نافذ ـ صحیح                                         د)صحیح ـ غیر نافذ

 

13ـ امضای عقد اكراهی، باعث نفوذ آن از هنگام ................ است و اگر مكره پیش از اجازه فوت كند .................... .

الف)تراضی ـ حق رد و اجازه به ورثه منتقل می شود.                                      ب)تراضی ـ معامله باطل اعلام می شود.

ج)اجازه ـ حق رد و اجازه به ورثه منتقل می شود.                                           د)اجازه ـ معامله باطل اعلام می شود.

 

آیین دادرسی مدنی مواد 31 تا 61

 

14ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)درخواست جلب ثالث باید با تقدیم دادخواست به عمل آید.                    ب)درخواست تامین خواسته، علی الاصول می تواند كتبی نباشد.

ج)درخواست دستور موقت، علی الاصول می تواند كتبی نباشد.                    د)درخواست اعادة دادرسی علی الاصول می تواند كتبی نباشد.

 

15ـ اگر دادخواست بر روی برگ چاپی مخصوص تنظیم نشده باشد تكلیف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ و اگر دادخواست به زبان فارسی تنظیم نشده باشد چطور؟

الف)رد دادخواست ـ رد دادخواست                           ب)عدم ثبت دادخواست ـ عدم ثبت دادخواست

ج)عدم ثبت دادخواست ـ رد دادخواست                   د)رد دادخواست ـ عدم ثبت دادخواست

 

16ـ در صورتی كه خواهان دادخواست را امضا نكرده باشد، تكلیف مدیر دفتر چیست؟

الف)صدور اخطار رفع نقص                                 ب)عدم ثبت دادخواست

ج)صدور قرار رد دادخواست                              د)صدور قرار توقیف دادخواست

 

17ـ هرگاه در دادخواست محل اقامت خواهان به عنوان شخص حقیقی معلوم نباشد مدیر دفتر چه تصمیمی اتخاذ می كند و آیا خواهان می تواند به تصمیم مدیر دفتر اعتراض كند؟

الف)ظرف دو روز قرار توقیف دادخواست را صادر می كند. ـ خیر

ب)قرار رد دادخواست صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت ده روز به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف مهلت ده روز

ج)قرار توقیف دادخواست را صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت یك هفته به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف یك هفته

د)ظرف دو روز قرار رد دادخواست صادر كرده و رونوشت قرار را به مدت یك هفته به دیوار در دفتر دادگاه الصاق می كند. ـ بله ظرف یك هفته

 

18ـ در كدامیك از موارد زیر، مدیر دفتر دادگاه قرار توقیف دادخواست را صادر می كند؟

الف)در صورت عدم تعیین اقامتگاه خواهان در دادخواست              ب)در صورت عدم تعیین اقامتگاه خوانده در دادخواست

ج)در صورت عدم تعیین خواسته در دادخواست                               د)هركدام از موارد ب و ج

 

19ـ رضا دعوایی به طرفیت بیست و سه نفر اقامه می كند كه همگی اهالی روستایی واقع در ملكان هستند؛ وی در قسمت تعیین مشخصات خوانده چه باید بنویسد؟

الف)اهالی روستای ........ و نام دهدار روستا.                                ب)اهالی روستای ........... ونام یك یا چند تن از خواندگان

ج)مشخصات تمامی خواندگان                                                     د)مشخصات چند تن از خواندگان و عنوانی مثل «دیگران» یا«بقیه»

 

20ـ محمد به نمایندگی از محسن قراردادی با حسین منعقد می كند؛ پس از چندی حسین به دلیل عدم انجام تعهد متضرر می گردد و دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طرفیت محسن اقامه می كند؛ بفرمایید طرح دعوا به طرفیت محسن صحیح است؟ تكلیف دادگاه در این مورد چیست؟

الف)خیر، زیرا دعوا باید به طرفیت محسن اقامه می شد. ـ صدور قرار رد دعوا

ب)خیر، زیرا دعوا باید به طرفیت محسن اقامه می شد. ـ صدور قرار رد دادخواست

ج)بله، چون طرح دعوا باید به طرفیت اصیل باشد. ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم

د)بله، چون معامله به طرفیت محمد منعقد شده است. ـ صدور قرار رفع نقص

 

21ـ اگر خواندگان دعوا شش نفر بوده و خواهان دادخواست را به طرفیت پنج تن از آنها تنظیم كرده باشد ................ .

الف)مدیر دفتر قرار رفع نقص صادر خواهد كرد.                                     ب)مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد كرد.

ج)دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد كرد.                              د)دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد كرد.

 

22ـ در یك دادخواست، خواسته عبارت است از درخواست مقدار پنج میلیون ریال به موجب سند عادی؛ كدام گزینه در این مورد صحیح است؟

الف)تعیین بهای خواسته لازم نیست.

ب)خوانده نمی تواند نسبت به بهای خواسته اعتراض كند.

ج)اعتراض خوانده به میزان وجه تعیین شده، دفاع به معنی اخص محسوب می شود.

د)تمام موارد صحیحند.

 

23ـ در كدامیك از موارد زیر تكلیف تعیین بهای خواسته وجود ندارد؟

الف)در دعاوی تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

ب)در دعاوی غیر مالی یا دعاوی كه در حكم غیر مالی هستند.

ج)در دعاوی كه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد.

د)تمام موارد فوق

 

24ـ چنانچه به موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شده باشد از نظر تعیین هزینة‌دادرسی و قابلیت شكایت از رای، چگونه عمل می شود؟

الف)از نظر هزینة دادرسی جداگانه احتساب می شود و قابلیت شكایت از رای، نسبت به هر یك از دعاوی بصورت مجزا تعیین می گردد.

ب)از نظر هزینة دادرسی جداگانه احتساب می شود ولی قابلیت شكایت از رای، بصورت یكجا تعیین می گردد.

ج)از نظر هزینة دادرسی بطور یكجا احتساب می شود ولی قابلیت شكایت از رای، نسبت به هر یك از دعاوی بصورت مجزا تعیین می گردد.

د)از نظر هزینة دادرسی بطور یكجا احتساب می شود و قابلیت شكایت از رای،بصورت یكجا تعیین می شود.

 

25ـ بهای خواسته از حیث هزینة دادرسی و امكان شكایت از رای در دعاوی راجع به حقوق و منافعی كه باید به مواعد معین تا مدت معین پرداخت گردد چگونه تعیین می شود؟

الف)حاصل جمع منافع ده ساله                                                                ب)حاصل جمع تمام اقساط و منافع

ج)حاصل جمع منافع ممكن الحصول تا مدت ده سال                               د)موارد الف و ج صحیحند.

 

26ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)در دعاوی راجع به غیر پول، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین می كند.

ب)اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود.

ج)اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته در صورتی مورد قبول واقع می شود كه در قابلیت تجدیدنظر از رای مؤثر باشد.

د)هیچكدام

 

27ـ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته و ارجاع امر به كارشناس از سوی دادگاه چه كسی باید هزینة كارشناسی را پرداخت كند و اگر پرداخت نكند چطور عمل می شود؟

الف)خواهان ـ قرار رد دادخواست صادر می شود.                  ب)خوانده ـ كارشناسی از عداد دلایل او خارج می گردد.

ج)خواهان ـ قرار رد دعوا صادر می شود.                                د)خوانده ـ هزینه را موقتا خواهان می پردازد.

 

28ـ سبب دعوای خواهان در كدام قسمت از دادخواست درج می شود و در صورت عدم قید سبب دعوای خواهان در دادخواست چه تكلیفی متوجه مدیر دفتر دادگاه است؟

الف)در قسمت تعیین خواسته ـ صدور اخطار رفع نقص

ب)در قسمت تعیین خواسته ـ صدور قرار رد دادخواست

ج)در قسمت شرح دادخواست ـ صدور اخطار رفع نقص

د)در قسمت شرح دادخواست ـ چون درج سبب دعوا الزامی نیست مدیر دفتر دادخواست را كامل تلقی محسوب می كند.

 

29ـ آیا استناد به ماده قانونی در دادخواست الزامی است؟ و اگر دادگاه، خواهان را بر اساس نصی غیر از آنچه كه خواهان به آن استناد كرده ذی حق بداند تكلیفش چیست؟

الف)بله ـ اقدام به صدور رای به نفع خواهان با استناد خود می كند.            ب)بله ـ نباید به غیر از موارد استنادی خواهان، حكم به نفع او صادر كند.

ج)خیر ـ اقدام به صدور رای به نفع خواهان با استناد خود می كند.              د)خیر ـ نباید به غیر از موارد استنادی خواهان، حكم به نفع او صادر كند.

 

30ـ اگر خواهان علاوه بر خواستة اصلی، خسارات دادرسی و حق الوكالة وكیل و خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه كند بفرمایید موارد مذكور در كدام قسمت از دادخواست درج می گردند و آیا به میزان خواسته افزوده شده و با آن محاسبه می شوند؟

الف)در قسمت تعیین خواسته ـ بله                                       ب)در قسمت تعیین خواسته ـ خیر

ج)در قسمت شرح دادخواست ـ بله                                       د)در قسمت شرح دادخواست ـ خیر

 

31ـ در كدامیك از موارد زیر مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص می نماید؟

الف)اگر خواهان به گواهی گواهان استناد كرده باشد ولی مشخصات آنها را قید نكرده باشد.

ب)چنانچه هزینة دادرسی حسب مورد پرداخت نشده باشد.

ج)اگر خواهان حق الوكالة وكیل و هزینه های دادرسی خود را در دادخواست مطالبه نكرده باشد.

د)موارد الف و ب صحیحند.

 

32ـ كدامیك از گزینه های زیر دربردارندة اشخاصی است كه از پرداخت هزینة دادرسی معافند؟

الف)بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان                                      ب)شهرداری، سازمان اوقاف، آستان قدس رضوی

ج) كمیتة امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر                        د)تمام موارد

 

33ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)مدعی اع

نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 8 مرداد 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: