تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه هشتم
کلاس حقوق
جلسه هشتم

به نام الله

 

حقوق مدنی مواد 55 تا 108

1ـ منظور از تسبیل منفعت در وقف چیست؟

الف)صرف منفعت در راه خدا                                                ب)آزاد كردن انتفاع ملك

ج)سلب منفعت به همراه سلب مالكیت                                 د)هر سه مورد

 

2ـ وقف كردن كدامیك از اموال زیر صحیح نیست؟

الف)مالی كه در رهن دیگری است.                                     ب)ملكی كه در اجارة دیگری است.

ج)مال مشاع                                                                       د)تمام موارد

 

3ـ در چه صورتی برای تحقق وقف، قبول شرط نیست؟

الف)در صورتی كه وقف برای مصالح عامه باشد.                            ب)در صورتی كه موقوف علیهم متعدد باشند.

ج)در صورت وقف بر صغیر یا سفیه                                                د)در هر سه مورد، قبول شرط است.

 

4ـ راجع به اثر قبض در وقف باید گفت ............... .

الف)در وقف بر مصالح عامه،‌ قبض شرط نیست.                    ب)مرگ واقف، پیش از قبض دادن وقف، سبب بطلان آن می شود.

ج)وقف مالی كه قابل اقباض نیست باطل است.                      د)موارد ب و ج صحیحند.

 

5ـ وقف ملكی كه منافع آن موقتا به دیگری تعلق دارد چه حكمی دارد و اگر منافع آن بطور دائم به دیگری تعلق داشته باشد چطور؟

الف)صحیح ـ باطل                                          ب)غیر نافذ ـ باطل

ج)هر دو غیر نافذند.                                       د)هر دو باطلند.

 

6ـ كدام گزینه در مورد وقفی كه با انگیزة ضرر زدن به دیّان واقف، واقع می شود صحیح است؟

الف)باطل است، چون واقف اهلیت وقف ندارد.                            ب)غیر نافذ است، و نیاز به اجازة دیان دارد.

ج)باطل است، چون غیر مشروع است.                                        د)غیر نافذ است، چون ورشكسته، مالك آن محسوب نمی شود.

 

7ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)وقف بر مجهول، صحیح نسیت.                                                       ب)وقف بر معدوم، به تبع موجود صحیح است.

ج)واقف به هیچ وجه نمی تواند جزو موقوف علیهم باشد.                      د)وقف، بصورت وصیت نیز واقع شده معلق به موت واقف است.

 

8ـ علی ملكی را به وقف داده و محمود را به عنوان متولی منصوب می كند لكن محمود تولیت را رد می كند علی بعدها دوباره محمود را متولی وقف قرار می دهد و محمود این بار تولیت را می پذیرد؛ بفرمایید آیا محمود متولی محسوب می شود؟ و اگر محمود در بار اول تولیت را قبول می كرد آیا می توانست بعدا آنرا رد كند؟

الف)خیر چون پس از رد نمی تواند قبول كند. ـ خیر                    ب)خیر چون پس از رد نمی تواند قبول كند. ـ بله

ج)بله ـ خیر                                                                                   د)بله ـ بله 

 

9ـ اگر خیانت متولی ظاهر شود .................. و اگر متولی، فاقد وصفی كه واقف برای متولی شرط كرده است بشود ................. .

الف)منعزل می شود. ـ منعزل می شود.                               ب)منعزل می شود. ـ حاكم عزلش می كند.

ج)حاكم ضم امین می كند. ـ منعزل می شود.                     د)حاكم ضم امین می كند. ـ حاكم عزلش می كند.

 

10ـ آیا واقف مجاز است كه از منافع موقوفه، سهمی برای عمل متولی قرار دهد؟ و اگر حق التولیه معین نشده باشد چگونه عمل می شود؟

الف)بله ـ متولی، اجرت المثل می گیرد.                      ب)بله ـ متولی مستحق چیزی نیست.

ج)خیر ـ متولی، اجرت المثل می گیرد.                      د)خیر ـ متولی مستحق چیزی نیست.

 

11ـ در كدامیك از موارد زیر، منافع موقوفات عامه، صرف بریّات عمومیه می شود؟

الف)در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعسر باشد.

ب)در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد؛ مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد.

ج)در صورتی كه موقوفه به دلیل خرابی، فروخته شود.

د)موارد الف و ب صحیحند.

 

حقوق تجارت مواد 1 تا 19 قسمت دوم

12ـ كدام یك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)اعمال شركتهایی كه موضوع آنها تجاری است، تجارتی محسوب می شوند.

ب)اعمال شركتهایی كه شكل آنها تجاری است، تجارتی محسوب نمی شوند.

ج)شركتهایی كه شكل آنها تجاری است، تجاری محسوب می شوند.

د)شركتهایی كه موضوع آنها تجاری است، تجاری محسوب می شوند.

 

13ـ آیا ضمانت سفته، عمل ذاتا تجاری محسوب می شود؟ ضمانت چك چطور؟

الف)بله ـ خیر                                          ب)بله ـ بله

ج)خیر ـ بله                                             د)خیر ـ خیر

 

14ـ كدامیك از گزینه های زیر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی معاف است؟

الف)كسبة جزء                                     ب)شركت های خارجی كه مركز اصلی آنها در ایران است.

ج)بازرگان حقیقی                                 د)بنگاه بازرگانی

 

15ـ مهلت ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی چقدر است؟

الف)دو ماه از تاریخ شروع به كار یا تاسیس مؤسسة تجاری                             ب)در مورد شركتها، یك ماه از تاریخ ثبت در دفتر ثبت شركتها

ج)یك ماه از تاریخ شروع به كار یا تاسیس مؤسسة تجاری                              د)موارد الف و ب صحیحند.

 

16ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)كسی كه به یكی از امور تجاری اشتغال دارد برای اینكه تاجر محسوب شود باید نامش را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.

ب)هر شركتی كه به امور تجاری می پردازد باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند تا تجارتی محسوب شود.

ج)هر شخصی كه نامش در دفتر ثبت تجارتی، به ثبت رسیده باشد تاجر محسوب می شود مگر اینكه خلاف آن را اثبات كند.

د)تمام موارد.

 

17ـ امروزه از ترازنامه به جای ............... و از دفتر اندیكاتور به جای ................... استفاده می شود.

الف)دفتر دارایی ـ دفتر كپیه                                ب)دفتر دارایی ـ دفتر كل

ج)دفتر كپیه ـ دفتر دارایی                                   د)دفتر كل ـ دفتر كپیه

 

18ـ كدامیك از دفاتر لااقل هر هفته یك بار تنظیم شده و انواع معاملات تاجر در آن بصورت جداگانه نوشته می شود.

الف)دفتر دارایی                                     ب)دفتر كپیه

ج)دفتر كل                                             د)دفتر اندیكاتور

 

19ـ كلیة‌دفاتر باید توسط نمایندة ادارة ثبت، امضا شوند به استثنای دفتر ............ .

الف)دارایی                                      ب)كل

ج)كپیه                                           د)روزنامه

 

20ـ دفاتر تاجر، چه زمانی بر له تاجر قابلیت استناد دارند؟

الف)زمانیكه دعوا میان دو تاجر باشد.                                                ب)زمانیكه دعوا میان تاجر و غیر تاجر باشد.

ج)زمانیكه دفاتر بر طبق قانون تجارت تنظیم شده باشند.                 د)موارد الف و ج صحیحند.

 

21ـ هرگاه در دعوا میان دو تاجر در امور تجاری، میان دفاتر هر كدام از دو تاجر تعارض و اختلاف وجود  داشته باشد تكلیف چیست؟

الف)در صورتی كه قاضی، هیچكدام را بر دیگری ترجیح ندهد نباید به هیچیك ترتیب اثر دهد.

ب)قاضی در هر حال نباید به هیچیك ترتیب اثر دهد.

ج)قاضی در صورتیكه هیچكدام را بر دیگری ترجیح ندهد باید از مدعی دلایل دیگری را طلب كند.

د)موارد الف و ج صحیحند.

 

                و ما توفیقی الا بالله علیه توكلت و الیه انیب                  


نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 1 مرداد 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: