تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه هفتم
کلاس حقوق
جلسه هفتم

به نام الله

 

آیین دادرسی مدنی ـ مواد 1 الی 30

 

1ـ اگر دعوایی كه طبق قانون در صلاحیت دادگاه خانوادة یك شهر است به دادگاه عمومی همان شهر ارجاع شود تكلیف دادگاه مزبور چیست؟

الف)دادگاه عمومی به صلاحیت دادگاه خانوادة همان حوزه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر می كند.

ب)دادگاه عمومی به صلاحیت دادگاه خانوادة همان حوزه، قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند.

ج)دادگاه عمومی پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می كند.

د)دادگاه عمومی مكلف به رسیدگی است؛ زیرا خود دادگاه خانواده هم نوعی دادگاه عمومی محسوب می شود.

 

2ـ محمود دعوایی به طرفیت علی(كه مقیم تبریز است) به خواستة خلع ید از ملكی كه در شهرستان اسكو واقع است با تعیین شبستر از سوی علی به عنوان اقامتگاه انتخابی در دادگاه شهرستان شبستر اقامه می كند. بفرمایید آیا اقامة دعوا در دادگاه شبستر با تراضی طرفین صحیح است؟ و اگر جواب منفی است كدام دادگاه صالح است؟

الف)بله، طرفین یا یكی از آنها حق دارند اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی خویش انتخاب كنند.

ب)بله در صورت تراضی طرفین به اقامه دعوا در دادگاه محل اقامتگاه انتخابی آن دادگاه مكلف به رسیدگی است.

ج)خیر، دادگاه تبریز صالح است.

د)خیر، دادگاه اسكو صالح است.

 

3ـ اگر در دعوای محمد علیه محسن(كه مقیم تبریز است) در اصل دادگاه تبریز صالح به رسیدگی باشد و محسن در قراردادی كه با محمد منعقد كرده است، آذرشهر را به عنوان اقامتگاه خود انتخاب نموده باشد دعوا در كدام دادگاه قابل طرح است؟ اوراق ابلاغی به محسن باید به كجا ابلاغ شوند؟

الف)دادگاه آذرشهر ـ اقامتگاه محسن در آذرشهر مگر اینكه نشانی اقامتگاه بطور دقیق مشخص نباشد كه در این حالت به اقامتگاه وی در تبریز ابلاغ می شود.

ب)دادگاه آذرشهر ـ در هر حال به اقامتگاه محسن در آذرشهر حتی اگر نشانی معلوم نباشد.

ج)دادگاه تبریز ـ اقامتگاه محسن در آذرشهر مگر اینكه نشانی اقامتگاه بطور دقیق مشخص نباشد كه در این حالت به اقامتگاه وی در تبریز ابلاغ می شود.

د)دادگاه تبریز ـ در هر حال به اقامتگاه محسن در تبریز

 

4ـ احمد قصد دارد دعوایی بر علیه قادر كه در كشور تركیه اقامت دارد اقامه كند؛ بفرمایید درصورتی كه قادر، هیچگونه مال یا محل سكونت موقتی در ایران نداشته باشد احمد باید دعوا را در كدام دادگاه اقامه كند؟ و اگر قادر، یك محل سكونت موقت در تبریز و یك مال غیر منقول در ارومیه داشته باشد چطور؟

الف)دادگاه تركیه ـ دادگاه تبریز                                                        ب)دادگاه محل اقامت احمد ـ دادگاه ارومیه

ج)دادگاه تركیه ـ دادگاه ارومیه                                                          د)دادگاه محل اقامت احمد ـ دادگاه تبریز

 

5ـ دعوای راجع به خواستة الزام انجام قرارداد مربوط به خرید و فروش ملك و دعوای راجع به حق ارتفاق به ترتیب چه نوع دعوایی محسوب می شوند؟

الف)منقول ـ غیر منقول                                                                      ب)غیر منقول ـ منقول

ج)هر دو غیر منقول محسوب می شوند.                                               د)هر دو منقول محسوب می شوند.

 

6ـ در مورد محل اقامة دعاوی راجع به تركه، قبل از تقسیم آن كدام مورد صحیح است؟

الف)دادگاهی صالح است كه تركه در حوزة آن واقع است.

ب)دادگاهی صالح است كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل می باشد.

ج)دادگاهی صالح است كه اموال غیر منقول متوفی در حوزة آن واقع است.

د)دادگاه محل اقامت ورثه، صالح است.

 

7ـ دعاوی ناشی از تعهدات شعبة‌ شركتی در اردبیل كه مركز اصلی شركت در تهران است در كدام دادگاه اقامه می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد چطور؟

الف)دادگاه اردبیل ـ دادگاه تهران                                               ب)دادگاه اصفهان ـ دادگاه اردبیل

ج)دادگاه تهران ـ دادگاه اردبیل                                                  د)دادگاه تهران ـ دادگاه تهران

 

8ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده است كدام دادگاه، صالح به رسیدگی است؟

الف)دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد                                        ب)دادگاه محل اجرای تعهد قراردادی

ج)دادگاه محل اقامت خوانده                                                     د)هر سه مورد

 

9ـ محمود قصد اقامة دعوایی به طرفیت علی(مقیم زنجان)، احمد(مقیم همدان) و حسین(مقیم خوی) دارد؛ وی دعوا را در دادگاه كدام محل می تواند اقامه كند؟

الف)در دادگاه محل اقامت خوانده ای كه نسبت به دیگر خوانده ها بیشترین تعهد را در مقابل محمود دارد.

ب)در دادگاه محل اقامت خود.

ج)در دادگاه محل اقامت هر كدام از خواندگان.

د)در دادگاه محل اقامت خود یا هر یك از خواندگان.

 

10ـ اگر در اصل، دادگاه عمومی بناب برای رسیدگی به دعوایی صالح باشد طرفین دعوا می توانند به تراضی، دادگاه عمومی تبریز را برای رسیدگی انتخاب كنند؟ دادگاه عمومی تبریز در این مورد چه اقدامی انجام می دهد؟

الف)بله ـ ملزم به رسیدگی است.

ب)بله ـ مخیر است كه به دعوا رسیدگی كند یا قرار عدم صلاحیت صادر كند.

ج)خیر ـ قرار عدم صلاحیت صادر كرده پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی بناب می فرستد.

د)خیر ـ پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر ارسال می كند.

 

11ـ اگر دادگاه رسیدگی كننده به دعوا، از لحاظ محلی صالح به رسیدگی نباشد و خوانده تا پایان جلسة اول دادرسی ایراد عدم صلاحیت كند ولی دادگاه به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور رای كند در چه صورت رای نقض خواهد شد؟

الف)رای صادره در هیچ صورت قابل نقض نیست؛ زیرا دادگاه از لحاظ ذاتی صالح است.

ب)در صورتی كه خوانده درخواست تجدیدنظر كند و رای صادره نیز قابل تجدیدنظر باشد.

ج)در صورتی كه خوانده، درخواست تجدیدنظر كند حتی اگر رای صادره از آرایی باشد كه قابل تجدیدنظر نیستند.

د)رای صادره اگر قابل تجدیدنظر باشد حتی اگر درخواست تجدیدنظر نشود نیز نقض خواهد شد.

 

12ـ اگر خوانده، در موقع طرح دعوا از سوی خواهان در دادگاه تبریز، مقیم یكی از روستاهای تبریز بوده ولی پس از طرح دعوا، روستای مذكور، در تقسیمات كشوری از شهرستان تبریز منتزع و به شهرستان اهر ملحق شود كدام دادگاه صالح به ادامة رسیدگی است؟ اگر الحاق این روستا در موقعی باشد كه داد خواست ناقص خواهان به دادگاه تبریز ارائه و ثبت شده ولی با فرض بقای مهلت هنوز رفع نقص نشده باشد چطور؟

الف)دادگاه تبریز ـ دادگاه تبریز                                                              ب)دادگاه تبریز ـ دادگاه اهر

ج)دادگاه اهر ـ دادگاه اهر                                                                         د)دادگاه اهر ـ دادگاه تبریز       

 

13ـ در رسیدگی به دعوایی كه در دادگاه عمومی مراغه اقامه شده است اگر دادگاه مراغه خود را صالح به رسیدگی نداند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ملكان بفرستد در صورتی كه دادگاه ملكان نیز خود را صالح نداند چه اقدامی از سوی آن دادگاه متصور است؟

الف)اگر ادعای عدم صلاحیت دادگاه مراغه را نپذیرد پرونده را برای حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان می فرستد.

ب)اگر ادعای عدم صلاحیت دادگاه مراغه را بپذیرد، پرونده را برای رسیدگی به مرجعی كه صالح می داند می فرستد.

ج)در هر حال پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان می فرستد.

د)موارد الف و ب صحیحند.

 

14ـ در كدام یك از موارد زیر حل اختلاف صلاحیت، با دیوان عالی كشور است؟

الف)اختلاف بین دادگاه بدوی یك استان با دادگاه تجدیدنظر استان دیگر

ب)اختلاف بین دیوان عدالت اداری با دادگاه عمومی

ج)اختلاف بین دو دادگاه نظامی از حوزه های قضایی دو استان

د)هر سه مورد

 

15ـ در كدام یك از موارد زیر، حل اختلاف صلاحیت، با دادگاه تجدیدنظر استان است؟

الف)اختلاف بین دو دادگاه انقلاب واقع در یك استان                           ب)اختلاف بین دو دادگاه نظامی واقع در یك استان

ج)اختلاف بین دو دادگاه عمومی واقع در یك استان                             د)هر سه مورد

 

16ـ اگر دادگاه عمومی شهرستان میانه در پرونده ای با ادارة ثبت میانه اختلاف در صلاحیت داشته و هركدام، دیگری را صالح بداند چه مرجعی، مرجع حل صلاحیت است؟ و اگر دادگاه عمومی میانه با دادگاه تجدیدنظر استان آـ ش در صلاحیت اختلاف كنند چگونه عمل می شود؟

الف)دادگاه تجدیدنظر استان آ- ش ـ دیوان عالی كشور دادگاه صالح را تعیین می كند.

ب)دادگاه تجدیدنظر استان آ- ش ـ نظر دادگاه تجدیدنظر استان آ- ش معتبر است.

ج)دیوان عالی كشور ـ نظر دادگاه تجدیدنظر استان آ- ش معتبر است.

د)دیوان عالی كشور ـ دیوان عالی كشور دادگاه صالح را تعیین می كند.

 

17ـ اگر دادگاه عمومی، به صلاحیت یكی از مراجع اختصاصی و بدوی اداری از خود نفی صلاحیت كند .......... .

الف)پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال می دارد.

ب)با صدور قرار عدم صلاحیت، خواهان باید دعوا را در مرجع صالح اقامه كند.

ج)پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی كشور می فرستد.

د)پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عدالت اداری می فرستد.

 

حقوق مدنی ـ مواد 1 الی 54

 

18ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)قوانین مربوط به ارث در مورد كلیة اتباع ایران و لو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ب)اتباع خارجة مقیم ایران، از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود.

ج)قوانین مربوط به احوال شخصیه، در مورد كلیة سكنة ایران، ولو اینكه تبعة خارجه باشند مجری خواهد بود.

د)اتباع خارجة مقیم ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود.

 

19ـ كدام یك از موارد زیر از حیث صلاحیت محاكم، در حكم مال غیر منقول است؟

الف)میوة درختان باغ میوه پس از چیده شدن و قبل از نقل به خارج باغ.                       ب)تراكتوری كه مالك آن را برای امر زراعت تخصیص داده باشد.

ج)مصالحی كه برای استفاده در ساخت بنا تهیه شده باشند.                                           د)موارد ب و ج صحیحند.

 

20ـ دعاوی راجع به اجرت المثل املاك غیر منقول و مال الاجارة عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم كدام اموال محسوب می شوند؟

الف)غیر منقول ـ منقول                                                                     ب)غیر منقول ـ غیر منقول

ج)منقول ـ غیر منقول                                                                        د)منقول ـ منقول

 

21ـ كدام یك از اموال زیر، منقول محسوب می شوند؟

الف)كشتی های بزرگ                                                                        ب)حق تالیف

ج)سهام بی نام شركتها                                                                        د)هر سه مورد

 

22ـ در فرضی كه شخصی، نهال متعلق به شخص دیگر را در ملك خود بكارد و نیز در فرضی كه شخصی، نهال متعلق به خود را در ملك شخص دیگر، بدون اذن مالك بكارد، محصول از آن چه كسی است؟

الف)مالك نهال ـ مالك زمین                                                          ب)مالك نهال ـ مالك نهال

ج)مالك زمین ـ مالك زمین                                                           د)مالك زمین ـ مالك نهال

 

23ـ مادة 35 قانون مدنی مقرر می دارد:« تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.»؛ كدام گزینه دربارة این ماده نادرست است؟

الف)منظور از دلیل در این ماده، اماره است.                                                   ب)تصرف قیم و وكیل از طرف اصیل مشمول این ماده نمی شود.

ج)تصرف مستاجر در حكم تصرف موجر است.                                              د)در تعارض بین تصرف كنونی و تصرف سابق، تصرف كنونی مقدم است.

 

24ـ اگر حق انتفاع، به مدت عمر منتفع باشد، فوت مالك چه تاثیری در آن دارد؟

الف)به موت مالك، حق انتفاع در هرحال زایل می شود.                                      ب)وارثان مالك نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.

ج)فوت مالك اثری در حق انتفاع ندارد.                                                               د)موارد ب و ج صحیحند.

 

25ـ كدام گزینه به ترتیب در مورد عمری و رقبی صحیح است؟

الف)می تواند به مدت عمر مالك برقرار شود. ـ می تواند به مدت عمر منتفع برقرار شود.

ب)می تواند به مدت عمر شخص ثالث برقرار شود. ـ مدت انتفاع باید معین باشد.

ج)مدت انتفاع باید معین باشد. ـ می تواند به مدت عمر منتفع برقرار شود.

د)می تواند به مدت عمر شخص ثالث برقرار شود. ـ می تواند به مدت عمر مالك برقرار شود.

 

26ـ كدام گزینه صحیح است؟

الف)حق سكنی می تواند به طریق عمری یا رقبی برقرار شود.                     ب)حق عمری می تواند به طریق سكنی یا رقبی برقرار شود.

ج)حق رقبی می تواند به طریق سكنی یا عمری برقرار شود.                         د)هیچكدام

 

27ـ حبس مطلق چیست و مدت آن چقدر است؟

الف)حق انتفاعی است كه مالك در آن مدتی معین نكرده باشد. ـ تا فوت منتفع                  ب)حق انتفاع از اموال غیر منقول را گویند. ـ تا فوت منتفع

ج) حق انتفاعی است كه مالك در آن مدتی معین نكرده باشد. ـ تا فوت مالك                      د) حق انتفاع از اموال غیر منقول را گویند. ـ تا فوت مالك

 

28ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)اصولا مخارج لازم برای نگهداری مالی كه موضوع انتفاع است به عهدة منتفع است.

ب)هزینه های لازم برای انتفاع یا كمال بهره برداری به عهدة منتفع است.

ج)در حبس، قبض شرط صحت است.

د)حق انتفاع را فقط دربارة شخصی می توان برقرار كرد كه حین ایجاد حق، موجود باشد.

 

29ـ در كدام یك از موارد زیر، حق انتفاع زایل می شود؟

الف)در صورت تلف مال موضوع انتفاع و انتقال ملك از مالك به منتفع                     ب)درصورت انقضاء مدت انتفاع و انتقال حق انتفاع منتفع به مالك

ج)درصورت انقضاء مدت انتفاع و تلف مال موضوع انتفاع                                           د)هر سه مورد

 

30ـ اگر مالك عین موضوع حق انتفاع، مالكیت عین را به شخص دیگری انتقال دهد این امر چه تاثیری بر حق انتفاع دارد؟ انتقال گیرندة جاهل به وجود حق انتفاع چه حقی دارد؟

الف)موجب بطلان حق انتفاع است. ـ حق درخواست خلع ید از مال خود                      ب)موجب بطلان حق انتفاع است. ـ حق فسخ معامله

ج)تاثیری ندارد. ـ حق فسخ معامله                                                                                د)تاثیری ندارد. ـ حق درخواست خلع ید از مال خود

 

31ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)اصولا اثر قانون، نسبت به آتیه است.                                                                            ب)انتشار قوانین باید در روزنامة رسمی به عمل آید.

ج)قوانین پانزده روز پس از تصویب در سراسر كشور لازم الاجراء است.                              د)هیچكدام

 

 

حقوق تجارت ـ مواد 1 الی 5

 

32ـ كدام یك از موارد زیر برای اینكه تجارتی محسوب شود نیاز به استمرار ندارد؟

الف)صدور برات                                                                       ب)حق العمل كاری

ج)دلالی                                                                                    د)تصدی به حمل و نقل

 

33ـ اگر شخصی بدون قصد فروش یا اجاره، مالی را بخرد، این معامله در چه صورت تجارتی محسوب می شود؟

الف)در هر حال تجاری محسوب می شود.

ب)اگر بعدها مال را بفروشد یا اجاره دهد، معاملة او تجارتی محسوب می شود.

ج)در هیچ صورت تجارتی

نوشته شده توسط پوراللهیار در سه شنبه 26 تیر 1386 و ساعت 02:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: