تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه ششم
کلاس حقوق
جلسه ششم

به نام الله

آیین دادرسی مدنی ـ سازش

1ـ در مورد سازش در دعاوی كدام گزینه نادرست است؟

الف)سازش، هم در مرحله بدوی ممكن است و هم در مرحله تجدیدنظر.

ب)سازش، هم پیش از صدور رای ممكن است و هم پس از صدور آن.

ج)سازش در دادگاه هم می تواند شامل دعوای مطروحه باشد و هم شامل امور دیگر.

د)سازش هم در دادگاهی كه به دعوا رسیدگی می كند قابل طرح است و هم در دادگاه دیگر.

2ـ آیا دوطرفی كه اكنون دعوایی میان آن دو در دادگاه مطرح است می توانند خارج از دادگاه سازش كنند؟

 الف)خیر مگر با اجازة دادگاه                                                                       ب)خیر، مطلقا نمی توانند.

ج)بله فقط به شرط سازش در دفتر اسناد رسمی                                            د)بله

3ـ اگر سازش در دفتر اسناد رسمی صورت پذیرد ....

 الف)با ارائة سازش نامه، دادگاه به رسیدگی خاتمه می دهد.

ب)برای اعتبار سازش نامه در دادگاه، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و نسبت به مفاد آن اقرار كنند.

ج)سازش نامه ارزش سند عادی را دارد مگر اینكه از طرف دادگاه تایید شود.

د)موارد الف و ب صحیح است.

4ـ اگر در موقع اجرای قرار تامین، دوطرف بخواهند سازش كنند تنظیم سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تا چه زمانی امكانپذیر است؟ خصوصیت این سازش نامه چیست؟

الف)تا زمانی كه قاضی مجری قرار شروع به اجرا نكرده باشد. ـ سازش نامة عادی محسوب می شود.

ب)تا زمانی كه قاضی مجری قرار، شروع به اجرا نكرده باشد. ـ در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ج)تا زمانی كه اجرای قرار، پایان نیافته باشد. ـ سازش نامة عادی محسوب می شود.

د)تا زمانی كه اجرای قرار، پایان نیاغته باشد. ـ در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

5ـ در سازش به موجب سند عادی در صورتی كه طرفین برای اقرار نسبت به مفاد آن در دادگاه حاضر نشوند تكلیف دادگاه چیست؛ و اگر عدم حضور با عذر موجه باشد چطور؟

الف)دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه می دهد. ـ جلسه تجدید می شود.

ب)دادگاه حكم به ابطال سازش نامه عادی صادر می كند. ـ جلسه تجدید می شود.

ج)دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه می دهد؛ چه عدم حضور طرفین با عذر موجه باشد یا بدون عذر موجه.

د)دادگاه حكم به ابطال سازش نامه عادی صادر می كند؛ چه عدم حضور طرفین با عذر موجه باشد یا بدون عذر موجه.

6ـ اقراری كه در مورد ترتیب اثر به سازش نامة عادی لازم است چه خصوصیتی دارد؟

الف)باید در دادگاه به عمل آید.                                                                        ب)باید شفاهی باشد.

ج)اقرار یكی از طرفین در مورد طرف دیگر نیز مؤثر است.                                  د)موارد الف و ب صحیحند.

7ـ در سازش بوسیلة داوری، مهلت اجرای صلح نامه چقدر است و در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر چه اقدامی برای ذی نفع ممكن است؟

الف)20روز ـ ذی نفع می تواند اجبار متعهد را برای اجرای صلح نامه از داور یا داوران تقاضا كند.

ب)20روز ـ ذی نفع می تواند اجرای صلح نامه را از دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست كند.

ج)یك ماه ـ ذی نفع می تواند اجرای صلح نامه را از دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست كند. 

د)یك ماه ـ ذی نفع می تواند اجرای صلح نامه را از دادگاهی كه دعوا را به داوری ارجاع كرده درخواست كند.

8ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)درخواست سازش، اقرار محسوب نمی شود.

ب)اگر یكی از طرفین با هدف رسیدن به سازش خود را متعهد به امری كند ولی سازش به نتیجه نرسد ملزم به اجرای آن تعهد نیست.

ج)اگر یكی از طرفین با هدف رسیدن به سازش درخواست تملیك مالی را از طرف مقابل كند این درخواست درصورتی اقرار محسوب می شود كه مذاكرات به سازش منتهی شود.

د)هیچیك از طرفین نمی تواند سازش نامه را فسخ كند مگر درصورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

9ـ آیا گزارش اصلاحی، قابل تجدیدنظر ، فرجام، اعادة دادرسی یا اعتراض ثالث می باشد؟

الف)فقط قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث است.   

ب)فقط قابل تجدیدنظر و فرجام است.

ج)قابل تجدیدنظر، اعتراض ثالث و اعادة دادرسی است ولی قابل فرجام نیست.

د)نه قابل تجدیدنظر است و نه فرجام و اعادة دادرسی و اعتراض ثالث.

10ـ اگر دعوایی كه قبلا به سازش خاتمه یافته است، دوباره طرح شود ....

الف)دادگاه بدون توجه به سازش قبلی، به موضوع رسیدگی می كند.

ب)با ارائة سازش نامة رسمی یا گزارش اصلاحی از سوی خوانده، دادگاه حكم به بی حقی خواهان، صادر می كند.

ج)دادگاه لزوما دعوا را به داوری ارجاع می كند.   

د)قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

11ـ آیا حكم به جبران خسارت در سازش ممكن است یا نه؟

الف)خیر مطلقا ممكن نیست.

ب)فقط در صورتی ممكن است كه در ضمن سازش تعیین شود.

ج)می توان نسبت به دعوایی كه به سازش خاتمه یافته است ادعای جبران خسارت كرد.

د)حكم به جبران خسارت در سازش فقط به حكم دادگاه تنظیم كنندة گزارش اصلاحی ممكن است.

حقوق مدنی ـ كفالت، صلح، رهن و هبه

12ـ كدام گزینه در مورد عقد كفالت نادرست است؟

الف)كفالت به رضای مكفول و مكفول له واقع می شود.

ب)در صحت كفالت، علم كفیل به ثبوت حقی بر عهدة مكفول شرط نیست.

ج)موضوع كفالت، احضار شخص ثالث است.

د)برای صحت كفالت، دعوی حق از طرف مكفول له كافی است، اگرچه مكفول، منكر آن باشد.

13ـ در كفالت موقت ....

الف)مدت باید معلوم باشد.

ب)مكفول له قبل از رسیدن موعد، حق تقاضای احضار مكفول را ندارد.

ج)كفیل می تواند قبل از رسیدن موعد عقد را فسخ كند. 

د)موارد الف و ب صحیحند.

14ـ در كدامیك از موارد زیر كفیل، بری نمی شود؟

الف)در صورت فوت مكفول        ب)در صورت فوت كفیل

ج)در صورت فوت مكفول له       د)در صورتی كه مكفول له طلب خود را به سود شخص ثالث حواله دهد تا مكفول آن را بپردازد.

15ـ هرگاه یك نفر در مقابل چند نفر، از شخصی كفالت نماید در چه صورت در مقابل همة آنها بری می شود؟

الف)با تسلیم مكفول به یكی از آنها                                                        ب)با تسلیم مكفول به تمامی آنها

ج)با تسلیم مكفول به اكثریت عددی آنها                                                د)موارد ب و ج صحیحند.

16ـ هرگاه كفیل حقی كه بر عهدة مكفول است را اداء كند در چه صورت حق رجوع به مكفول را دارد؟

الف)در هر حال حق رجوع به مكفول را دارد.                                                     ب)در صورتی كه به اذن مكفول دین را اداء كند.

ج)در صورتی كه كفالت به اذن مكفول بوده و احضار مكفول ممكن نباشد.            د)موارد ب و ج صحیحند.

17ـ حكم موردی كه در «طرف صلح»، اشتباه واقع می شود و موردی كه اشتباه در «مورد صلح» واقع می شود چیست؟

الف)در صورتی كه شخصیت طرف، علت عمده صلح باشد باطل است. ـ اگر اشتباه راجع به اوصاف اساسی مورد معامله باشد باطل است.

ب)صلح باطل است حتی اگر شخصیت طرف علت عمدة صلح نباشد. ـ صلح باطل است حتی اگر اشتباه راجع به اوصاف اساسی مورد معامله نباشد.

ج)غیر نافذ است. ـ اگر اشتباه راجع به اوصاف اساسی مورد معامله باشد باطل است.

د)در صورتی كه شخصیت طرف، علت عمده صلح باشد باطل است. ـ غیر نافذ است.

18ـ كدام گزینه دربارة عقد صلح صحیح است؟

الف)صلح بلا عوض جایز است.

ب)هیچیك از متصالحان نمی توانند صلحی كه مبنی بر تسامح است را فسخ كنند مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ج)صلحی كه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد لازم است.

 د)هر سه مورد صحیحند.

19ـ صلح دعوی مبتنی بر معاملة باطله ....... است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله ....... است.

الف)باطل ـ صحیح                                                                                        ب)صحیح ـ باطل

ج)جائز ـ صحیح                                                                                            د)باطل ـ غیر نافذ

20ـ رهن مال كلی در معین و رهن حق تالیف چه حكمی دارند؟

الف)صحیح ـ صحیح                                                                                    ب)باطل ـ باطل

ج)صحیح ـ باطل                                                                                          د)باطل ـ صحیح

21ـ اگر دو نفر یك مال را در مقابل دینی كه به یك نفر دارند به او رهن بدهند ....

الف)اگر یكی از دو راهن طلب خود را به مرتهن بپردازد به نسبت سهم او از مال مرهون آزاد می شود.

ب)مال مرهون فقط در صورتی آزاد می شود كه هر دو راهن طلب خود را بپردازند.

ج)مرتهن حق دارد تا وصول كلی طلب هر دو راهن مال مرهون را در تصرف خود نگاه دارد.

د)موارد ب و ج صحیحند.

22ـ در صورتی كه مرتهن وكیل در فروش مال مرهون بوده و آنرا بفروشد اگر قیمت فروش، بیش از طلب مرتهن باشد .......... و اگر كمتر باشد ...........

الف)مازاد مال مرتهن است. ـ مرتهن حق رجوع به راهن را ندارد.

ب)مازاد مال مرتهن است. ـ مرتهن حق رجوع به راهن را دارد.

ج)مازاد مال راهن است. ـ مرتهن حق رجوع به راهن را ندارد.

د)مازاد مال راهن است. ـ مرتهن حق رجوع به راهن را دارد.

23ـ اگر راهن بمیرد و دارایی او به دو پسرش برسد در صورتی كه یكی از دو پسر نصف دین پدر را به مرتهن بپردازد آیا می تواند نصف مال مرهون را آزاد كند؛ در صورتی كه مرتهن، راهن را از نصف دین بری كند آیا نصف مال مرهون آزاد می شود؟

الف)بله ـ بله                                                                                                  ب)بله ـ خیر

ج)خیر ـ خیر                                                                                                  د)خیر ـ بله

24ـ كدامیك از گزینه ها در مورد رهن نادرست است؟

الف)عقد رهن به موت راهن منفسخ نمی شود.                                              ب)عقد رهن به موت مرتهن منفسخ نمی شود.

ج)عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.                       د)قبض و استمرار آن، شرط صحت عقد رهن است.

25ـ در صورت تلف مال مرهون در نزد مرتهن قبل و بعد از ادای دین از سوی راهن آیا مرتهن ضامن است؟

الف)خیر مگر در صورت تعدی یا تفریط ـ بله درصورت مطالبة راهن و عدم رد مرتهن حتی اگر تقصیر نكرده باشد.

ب)خیر مگر در صورت تعدی یا تفریط ـ بله در هر حال ضامن است حتی اگر راهن مطالبه نكرده باشد.

ج)بله در هر حال ضامن است. ـ بله درصورت مطالبة راهن و عدم رد مرتهن.

د)بله در صورت مطالبه و عدم رد ضامن است. ـ بله در هر حال ضامن است حتی اگر راهن مطالبه نكرده باشد.

26ـ در صورت تلف عین مرهونه بواسطة عمل شخص ثالث، دادن بدل آن بر عهدة كیست؛ و با فرض موردی كه مرتهن قبل از تلف مال مرهونه وكیل در استیفاء طلب از آن بوده آیا برای استیفاء طلب از بدل نیز وكیل است؟

الف)تلف كننده ـ بله                                                                                      ب)تلف كننده ـ خیر

ج)راهن ـ بله                                                                                                  د)راهن ـ خیر

27ـ در مورد هبه كدام گزینه نادرست است؟

الف)در صورت فوت واهب قبل از قبض، هبه باطل می شود.                 ب)در صورت فوت متهب قبل از قبض، هبه باطل می شود.

ج)در صورت حجر واهب قبل از قبض هبه باطل می شود.                     د)در صورت حجر متهب قبل از قبض، هبه باطل می شود.

28ـ در كدامیك از موارد زیر واهب بعد از قبض نمی تواند از هبه رجوع كند؟

الف)در صورت فوت متهب.                                                             ب)در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

ج)در صورتی كه متهب نوة واهب باشد.                                            د)هر سه مورد.

29ـ در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال ....... و اگر منفصل باشد مال ......... خواهد بود.

الف)واهب ـ‌ متهب                                                                                ب)متهب ـ واهب

ج)مالك ـ واهب                                                                                    د)متصرف ـ متهب

30ـ آیا بعد از فوت واهب حق رجوع به ورثة او انتقال می یابد و آیا در صورتی كه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع دارد؟

الف)بله ـ بله                                                                                         ب)بله ـ خیر

ج)خیر ـ خیر                                                                                         د)خیر ـ بله

           و ما توفیقی الا بالله علیه توكلت و الیه انیب          

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 18 تیر 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: