تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه پنجم
کلاس حقوق
جلسه پنجم

به نام الله

حقوق مدنی: خانواده(انحلال نكاح)

1ـ جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار ....

الف)در صورتی كه مستمر باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ب)فقط در صورتی كه در حال عقد موجود باشد برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

ج)اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد،‌ برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

د)اگر بعد از عقد هم حادث شوند برای طرف مقابل،‌موجب حق فسخ است.

2ـ اگر مرد از حق فسخ استفاده كرده و قبل از نزدیكی نكاح را فسخ كند تكلیف مهریة زن چیست؟

الف)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، نصف مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

ب)در هر حال، زن مستحق مهریه نیست.

ج)در صورت تعیین مهر، كل مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، كل مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

د)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی به زن تعلق می گیرد و در صورت عدم تعیین مهر، زن مستحق مهریه نیست.

3ـ كدام گزینه در مورد خیار فسخ نكاح نادرست است؟

الف)خیار فسخ قابل اسقاط است.

ب)حق فسخ نكاح به موت یكی از طرفین به ورثة او منتقل می شود.

ج)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به وجود حق فسخ، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

د)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به فوریت آن، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

4ـ در طلاق خلع ....

الف)كراهت، تنها از ناحیة زن است.                                               ب)فدیه می تواند بیش از میزان مهر باشد.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

5ـ در طلاق مبارات، ....

الف)مرد حق رجوع ندارد.                                                             ب)كراهت از ناحیة هر دو طرف است.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

6ـ عدة فسخ نكاح در عقد دائم و عقد موقت چقدر است؟

الف)سه طهر ـ دو طهر               ب)سه طهر ـ عده ندارد.                  ج)سه ماه ـ دو ماه                    د)سه ماه ـ عده ندارد.

7ـ در كدامیك از موارد زیر عدة وفات وجود ندارد؟

الف)در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح دائم                        ب) در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح منقطع

ج)در صورت فوت مرد در زمان عدة طلاق رجعی                                 د)هیچكدام

8ـ زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ....

الف)عده ندارد.                                                                               ب)از تاریخ طلاق باید عدة طلاق نگاه دارد.

ج)از تاریخ طلاق باید عدة‌ وفات نگاه دارد.                                        د)باید تا زمان اذن دادگاه به نكاح، عده نگاه دارد.

9ـ در صورتی كه مرد، زن حامله را طلاق دهد و در صورتی كه مرد بمیرد عدة زن حامله چقدر است؟

الف)تا موقع وضع حمل ـ مطلقا چهار ماه و ده روز

ب)سه ماه ـ مطلقا تا موقع وضع حمل

ج)تا موقع وضع حمل ـ اگر فاصلة بین فوت مرد و وضع حمل كمتر از میزان عدة وفات باشد چهار ماه و ده روز.

د)در هر دو مورد اگر زمان وضع حمل بیش از مقدار عدة طلاق یا وفات باشد عدة زن تا وضع حمل است.

10ـ بعد از طلاق،‌ اگر مرد در مدتی كه حضانت طفل با او است بمیرد و مادر نیز شوهر كرده باشد حضانت به چه كسی می رسد؟

الف)جد پدری                    ب)مادر                                ج)وصی منسوب از طرف پدر                    د)قیم منسوب از طرف پدر                                                      

11ـ در صورت خیانت ولی قهری و در صورتی كه ولی قهری بواسطة غیبت یا حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند چگونه عمل می شود؟

الف)ولی قهری منعزل شده و دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند. ـ دادگاه موقتا امین تعیین می كند.

ب)دادگاه حكم به عزل ولی قهری داده و برای ادارة اموال صغیر، امین تعیین می كند. ـ  دادگاه قیم تعیین می كند.

ج)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر امین تعیین می كند.

د)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند.

12ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)تنها پدر و جد پدری می توانند تعیین وصی كنند.

ب)اگر هر دوی پدر و جد پدری موجود باشند هیچیك نمی تواند برای مولی علیه، وصی معین كند.

ج)وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، ولی خاص طفل است.                              د)پدر و جد پدری، وصی خاص طفل هستند.

13ـ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد ....

الف)اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ب)اقارب در خط عمودی صعودی مقدم بر اقارب در خط عمودی نزولی خواهند بود.

ج)اقارب بدون واسطة منفق، مقدم بر دیگران خواهند بود.

د)هیچیك از اقارب بر دیگران مقدم نبوده و منفق به هر كدام در حد توانایی انفاق می كند.

14ـ اگر پدر محجور شود، تكلیف ادارة اموال صغیر چیست؛ و اگر در این فرض، پدر قبلا برای صغیر، وصی تعیین كرده باشد چطور؟

الف)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

ب)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ دادگاه به همراه وصی، قیم نیز تعیین می كند.

ج) دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

د)دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ دادگاه اقدام به ضم امین می كند.

حقوق مدنی، ضمان عقدی و حواله

15ـ كدام گزینه در مورد ضمان عقدی صحیح است؟

الف)در ضمان، رضای مضمون عنه شرط نیست.                                       ب)ضامن شدن از میت، صحیح نیست.

ج)ضمان دینی كه سبب آن ایجاد نشده صحیح است.                              د)برای صحت ضمان، شرط است كه ضامن، مالدار باشد.

16ـ در مورد حال یا مؤجل بودن دین و ضمان ....

الف)ممكن است ضمان، حال باشد ولی دین اصلی، مؤجل.                       ب)ممكن است دین اصلی، حال باشد ولی ضمان، مؤجل.

ج)ضمان مؤجل در صورتی صحیح است كه اصل دین نیز مؤجل باشد.      د)موارد الف و ب صحیح است.

17ـ ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید و ضمانت بخش مبهمی از دین كه قابلیت تعیین ندارد چه حكمی دارند؛ و اگر كسی بدون علم به مقدار دین، ضامن دین كسی شود، آیا ضمان صحیح است یا نه؟

 الف)باطل ـ باطل ـ بله                 ب)غیر نافذ ـ باطل ـ بله                ج)غیر نافذ ـ باطل ـ خیر                  د)باطل ـ باطل ـ خیر

18ـ  اگر ضامن قید كند كه «اگر مدیون نداد من ضامنم» ضمان چه حكمی دارد؛ و اگر ضامن، التزام به تادیة دین خود را معلق به عدم تادیة مضمون عنه كند چطور؟

الف)باطل است. ـ صحیح است.    ب)صحیح است. ـ باطل است.    ج)در هر دو مورد باطل است.    د)در هر دو مورد صحیح است.

19ـ در كدام مورد، فسخ ضمان ممكن است؟

الف)در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به.

ب)در صورت عدم تمكن ضامن و جهل مضمون له به این امر در حین عقد ضمان.

ج)در صورت تخلف از مقررات عقد.                                                                            د)هر سه مورد.

20ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)ضمان مؤجل، به فوت ضامن، حال می شود.

ب)در ضمان حال، مضمون له در صورتی حق مطالبة طلب خود را دارد كه دین اصلی نیز حال بوده یا اجل آن سپری شده باشد.

ج)ضامن درك مبیع در صورت فسخ بیع به سبب خیار، از ضمان بری می شود.

د)ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

21ـ اگر ضامن دین را تادیه كند و سپس مضمون عنه نیز دوباره آنرا تادیه كند و برعكس، اگر مضمون عنه دین را تادیه كند و سپس ضامن دوباره آنرا تادیه كند ....

الف)ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ب)ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را دارد.

ج)ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد.

د) ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ـ ضامن حق رجوع به مضمون له را دارد.

22ـ اگر دین اصلی، حال باشد ولی ضمان، مؤجل و ضامن قبل از رسیدن موعد، دین را به مضمون له بپردازد ....

الف)ضامن نمی تواند تا رسیدن موعد ضمان،‌ به مضمون عنه رجوع كند.

ب)ضامن می تواند قبل از رسیدن موعد ضمان، به مضمون عنه رجوع كند.

ج)اگر مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد ضامن نمی تواند قبل از رسیدن موعد ضمان به او رجوع كند.

د)ب و ج صحیح است.

23ـ هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابرا كند ....

الف)ضامن بری می شود.                                                                           ب)ضامن و مضمون عنه بری می شوند.

ج)ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.                                                  د)هر سه مورد صحیح است.

24ـ احمد در مقابل دین حسین به محمد، ضامن او می شود. علی نیز ضامن احمد می شود. بفرمایید در صورتی كه علی دین را بپردازد آیا می تواند به احمد و به حسین رجوع كند؟

 الف)علی علاوه بر حق رجوع به احمد، مستقیما به حسین نیز می تواند رجوع كند.

ب)علی فقط می تواند به حسین رجوع كند.

ج)علی فقط می تواند به احمد رجوع كند.                                           د)احمد و حسین در مقابل علی متضامنا مسئول هستند.

25ـ در مورد عقد حواله كدام گزینه نادرست است؟

الف)در حواله رضای محتال و قبول محال علیه لازم است.

ب)برای صحت حواله لازم است كه محال علیه، مدیون به محیل باشد.

ج)در صحت حواله توان مالی محال علیه شرط نیست.

د)اگر محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

26ـ هرگاه در زمان حواله، ‌محال علیه معسر باشد یا بعد از حواله معسر شود ....

الف)محتال در صورتی حق فسخ دارد كه به اعسار جاهل بوده باشد. ـ حق فسخ ندارد.

ب)در هر حال حق فسخ دارد. ـ حق فسخ ندارد.

ج)در هر حال حق فسخ دارد. ـ حق فسخ دارد.

د)محتال در صورتی حق فسخ دارد كه به اعسار جاهل بوده باشد. ـ حق فسخ دارد.

27ـ اگر در بیع مشتری حواله داده باشد كه بایع، ثمن را از كسی بگیردو بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله چه وضعی پیدا می كند؛ و اگر بیع بواسطة اقاله منفسخ شود چطور؟

الف)حواله باطل است. ـ حواله صحیح بوده و لكن محال علیه بری می شود.

ب)حواله باطل است. ـ حواله صحیح بوده و محتال می تواند به محال علیه رجوع كند.

ج)حواله صحیح است. ـ حواله صحیح بوده و لكن محال علیه بری می شود.

د)حواله صحیح است. ـ حواله صحیح بوده و محتال می تواند به محال علیه رجوع كند.

آیین دادرسی مدنی: دعاوی تصرف

28ـ در دعاوی تصرف، دادگاه سعی در اثبات چه مواردی دارد؟

الف)سبق مالكیت خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

ب)سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

ج)مالكیت خواهان، تصرف خوانده و عدم رضایت خواهان به تصرف او

د)سبق مالكیت خواهان، لحوق مالكیت خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده

29ـ متصرفی كه در دعوای رفع تصرف عدوانی محكوم به بازگرداندن تصرف به خواهان شده اگر در مدت تصرف، در ملك ایجاد بنا كرده یا اشجاری غرص كرده است برای جلوگیری از قلع بنا یا اشجار چه اقدامی می تواند بكند؟

الف)باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ اجرای حكم رفع تصرف، دعوای مالكیت ارائه دهد.

ب)باید ظرف مهلت بیست روز درخواست تجدیدنظر نسبت به رای نماید.

ج)باید فورا شكایت كیفری ارائه دهد.                                                                                   د)موارد الف و ب صحیح است.

30ـ اگر حكم رفع تصرف عدوانی بطور غیابی صادر شود و خوانده در مهلت قانونی اقامة واخواهی كند و در نهایت محكوم گردد، اجرای حكم بدوی، قبل و بعد از واخواهی و بعد از محكومیت واخواه چه وضعی دارد؟

الف)حكم دادگاه تا روشن شدن نتیجة واخواهی اجرا نمی شود و درصورت محكومیت واخواه، حكم اجرا خواهد شد.

ب)حكم دادگاه تا پایان مهلت واخواهی اجرا نمی شود ولی بعد از آن اجرا می شود حتی اگر واخواهی صورت پذیرد.

ج)حكم دادگاه در هر حال پس از ابلاغ اجرا می شود حتی اگر غیابی باشد.

د)حكم دادگاه پس از اتمام مهلت واخواهی و سپس تجدیدنظر، اجرا می شود.

31ـ اگر حكم تصرف عدوانی بصورت غیابی صادر شود و واخواهی صورت نپذیرد در چه صورتی حكم اجرا می گردد؟

الف)اگر حكم ، به محكوم علیه غیابی بطور واقعی ابلاغ شود، پس از اتمام مهلت واخواهی، حكم اجرا می گردد.

ب)اگر حكم به محكوم علیه غیابی بطور واقعی ابلاغ شود، پس از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر اجرا می شود.

ج)اگر حكمف به محكوم علیه غیابی بطور قانونی ابلاغ شود، حتی پس از اتمام مهلت واخواهی نیز، امكان اجرای حكم نخواهد بود.

د)در هر حال حكم پس از ابلاغ واقعی یا قانونی به محكوم علیه غیابی اجرا خواهد شد.

32ـ مالكی ملك خود را برای مدتی به سرایدار خود سپرده است؛ پس از مطالبة ملك از سوی مالك، سرایدار از پس دادن آن استنكاف می كند؛ آیا مالك می تواند بر علیه سرایدار، دعوی رفع تصرف عدوانی ارائه دهد؟ اگر می تواند چگونه و اگر نمی تواند چرا؟

الف)به هیچ وجه نمی تواند زیرا تصرف سرایدار، به اذن مالك بوده و عدوانی نیست.

ب)می تواند؛ با اثبات عدوانی بودن تصرف سرایدار.

ج)می تواند؛ با مطالبة ملك از سرایدار توسط اظهارنامه؛ كه اگر سرایدار پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، ملك را پس ندهد مالك می تواند علیه او دعوی رفع تصرف عدوانی اقامه كند.     د)می تواند؛ در صورتی كه مالكیت خود را اثبات كند.

33ـ تفاوت دعاوی مم

نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: