تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه چهارم
کلاس حقوق
جلسه چهارم

به نام الله

 

حقوق مدنی خانواده(نكاح)

1ـ در مورد هدایای دورة نامزدی كدام مورد نادست است؟

الف)اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند باید هدایای دوره نامزدی را باز گرداند.

ب)وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند ولو اینكه تمام مهریه پرداخت شده باشد.

ج)در صورت به هم خوردن نامزدی اگر عین هدایایی كه عادتا نگاه داشته می شوند توسط یكی از طرفین بدون تقصیر تلف شده باشد وی ضامن مثل یا قیمت آن است.

د)اگر نامزدی به دلیل فوت یكی از دو طرف به هم بخورد صرفا استرداد هدایا در صورتی ممكن است كه عادتا نگاه داشته می شوند و عین آنها هم موجود باشد.

 

2ـ اگر زن، كودكی را شیر دهد و پس از مرگ شوهرش با مرد دیگری ازدواج كرده و كودك دیگری را نیز شیر دهد آیا این دو كودك می توانند در آینده باهم ازدواج كنند؛ در صورتی كه مردی دو زن داشته باشد و هر كدام از آندو به كودكی شیر دهند آیا آین دو كودك می توانند با هم ازدواج كنند؟

الف)بله ـ بله                                     ب)بله ـ خیر                                         ج)خیر ـ خیر                                      د)خیر ـ بله

 

3ـ نكاح مرد با كدامیك از گزینه های زیر در هر حال، ممنوع است؟

الف)دختر زن سابق                   ب)زنی كه سابقا زن پسرش بوده است                           ج)خواهر زن                         د)خالة زن

 

  حكم موردی كه مرد، زنی را كه در عدة طلاق رجعی است با علم به حرمت و عده تزویج می كند و موردی كه مرد زنی را كه در عده وفات است با علم به عده و حرمت تزویج می كند چیست؟

الف)بطلان و حرمت ابدی ـ بطلان و حرمت موقت                            ب)بطلان و حرمت ابدی ـ بطلان و حرمت ابدی             ج)بطلان و حرمت موقت ـ عدم نفوذ و حرمت موقت                                 د)بطلان و حرمت ابدی ـ صحیح و عدم حرمت

 

5ـ كدام گزینه نادرست است؟

الف)تفریقی كه با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ب)عقد در حال احرام در صورت علم به حرمت، موجب حرمت ابدی می شود.

ج)ازدواج با دختر برادر زنی كه در عدة طلاق رجعی است موكول به اجازة زن است.

د)ازدواج با دختر خواهر زن سابق موكول به اجازة زن است.

 

6ـ حكم تعلیق در عقد دائم و شرط خیار فسخ نسبت به مهر در عقد موقت به ترتیب چیست؟

الف)بطلان ـ عدم تاثیر                   ب)عدم تاثیر ـ عدم تاثیر                     ج)بطلان ـ بطلان                      د)عدم تاثیر ـ بطلان

 

7ـ كدام گزینه در مورد وكالت در نكاح صحیح است؟

الف)وكیل فقط در صورتی می تواند موكله را به نكاح خود درآورد كه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

ب)اگر وكیل ازآنچه كه موكل راجع به مهر، معین كرده تخلف كند، عقد باطل است.

ج) اگر وكیل ازآنچه كه موكل راجع به شخص، معین كرده تخلف كندعقد باطل است.

د)موارد الف و ج صحیح است.

 

8ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین، نكاح باطل خواهد بود ....

الف)نكاح، صحیح بوده ولی شرط و مهر، باطل است.                          ب)نكاح و مهر و شرط هر سه باطل است.

ج)نكاح و مهر و شرط هر سه صحیح است.                                       د)نكاح و مهر، صحیح ولی شرط، باطل است.

 

9ـ اگر برای دادن مهر، مهلت معینی تعیین شده باشد قبل و بعد از اتمام مهلت در صورت جمع شرایط حق حبس، آیا زن حق حبس دارد؟

الف)بله ـ بله                                     ب)بله ـ خیر                                 ج)خیر ـ بله                                     د)خیر ـ خیر    

 

10ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیكی بمیرد ....

الف)زن مستحق هیچگونه مهری نیست.                                                   ب)زن مستحق نصف مهر المثل است.

ج)زن مستحق نصف مهر المتعه است.                                                       د)زن مستحق كل مهر المثل است.

 

11ـ ملاك تعیین مهر المتعه و مهر المثل به ترتیب چیست؟

الف)ملاك هر دو، وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او است.

ب)ملاك هر دو، وضعیت مرد از حیث غنا و فقر است.

ج)وضعیت زن ـ وضعیت مرد                                                                                          د)وضعیت مرد ـ وضعیت زن

 

12ـ  درصورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد ....

الف)زن در صورت اول و دوم، مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی است.

ب)زن در صورت دوم و سوم، مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی است.

ج)زن در صورت اول و دوم، مستحق مهر المثل است.                                     د)زن در هر سه صورت مستحق مهر المثل است.

 

 

13ـ كدام گزینه در مورد نفقة زن در زمان عده، نادرست است؟

الف)در عدة فسخ نكاح، زن مستحق نفقه است.                                    ب)در عدة طلاق بائن، زن مستحق نفقه نیست.

ج)در عدة وفات، زن حق نفقه ندارد.                                                     د)نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است.

 

14ـ اگر بعد از نكاح، رضاع یا زنایی كه با جمع شرایط، مانع نكاح محسوب می شود واقع شود ....

الف)هیچیك، مبطل نكاح سابق نیستند.                                              ب)هر دو موجب بطلان نكاح سابق می شوند.

ج)رضاع، موجب بطلان نكاح سابق است ولی زنا، خیر.                            د)زنا، موجب بطلان نكاح سابق است ولی رضاع، خیر.

 

15ـ در صورتی كه مهر تعیین شده باشد و مرد بعد از عقد و قبل از نزدیكی، فوت كند ....

الف)زن مستحق نصف مهر المسمی است.                                                           ب)زن مستحق تمام مهر المسمی است.

ج)زن مستحق چیزی نیست.                                                                              د)زن مستحق نصف مهرالمثل است.

 

حقوق مدنی(وصیت)

16ـ اگر موصی له، قبل از فوت موصی، وصیت را قبول كند آیا می تواند پس از فوت موصی رد كند؛ و اگر مدتی پس از قبول، آنرا رد كند آیا پس از فوت موصی حق دارد آنرا دوباره قبول كند؟

الف)بله ـ بله                                    ب)بله ـ خیر                                           ج)خیر ـ خیر                                د)خیر ـ بله

 

17ـ شخصی 30میلیون تومان از موجودی حساب بانكی خود را به نفع شخصی دیگر وصیت كرده است؛ بفرمایید این وصیت چه نوع وصیتی است و آیا موصی له حق دارد وصیت را فقط نسبت به 20میلیون تومان قبول كند؟

الف)تملیكی ـ بله می تواند.                                            ب)تملیكی ـ خیر یا باید همه را قبول كند یا همه را رد كند.

ج)عهدی ـ بله می تواند.                                                 د)عهدی ـ خیر یا باید همه را قبول كند یا همه را رد كند.

 

18ـ موصی له در چه حالتی نمی تواند وصیت را رد كند؟

الف)در صورتی كه در زمان حیات موصی آنرا قبول كرده و تا فوت موصی آن را رد نكرده باشد.

ب)در صورتی كه قبل از فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض كرده باشد.

ج)در صورتی كه بعد از فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض كند.

د)در صورتی كه بعد از فوت موصی، وصیت را صرفا قبول كرده باشد.

 

19ـ كدام گزینه در مورد وصیت عهدی نادرست است؟

الف)در وصیت عهدی، قبول شرط نیست.

ب)وصی تنها در زمان حیات موصی می تواند وصایت را رد كند.

ج)وصی پس از فوت موصی حق رد وصایت را ندارد مگر اینكه جاهل بر وصایت بوده باشد.

د)موصی می تواند پیش  از فوت، شخص دیگری را به وصایت برگزیند گرچه شخص قبلی وصایت را قبول كرده باشد.

 

20ـ وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع، و وصیت به مال غیر چه حكمی دارند؟

الف)باطل ـ باطل                                                                                                          ب)باطل ـ غیر نافذ

ج)صحیح ـ باطل                                                                                                          د)باطل ، صحیح در صورت اجازه مالك

 

21ـ وصیت به مالی كه هنوز موجود نشده و وصیت بیش از ثلث تركه چه حكمی دارند؟

الف)باطل ـ باطل                                                                                                       ب)صحیح ـ غیر نافذ

ج)صحیح ـ باطل                                                                                                       د)باطل ـ غیر نافذ

 

22ـ اگر كل ورثه متوفی، وصیت زائد بر ثلث را تنفیذ كنند و در میان آنان یك ورشكسته نیز باشد ....

الف)تنفیذ كل ورثه مؤثر نیست زیرا ورشكسته نمی تواند زائد بر ثلث را تنفیذ كند.

ب)تنفیذ كل ورثه مؤثر است زیرا كه ورشكسته نیز حق دارد زائد بر ثلث را تنفیذ كند.

ج)تنفیذ ورشكسته مؤثر نیست ولی سایر ورثه می توانند به سهم خود زائد بر ثلث را تنفیذ كنند.

د)تنفیذ ورشكسته مؤثر نیست و چون یا باید همة وراث، كل زیاده بر وصیت را تنفیذ كنند یا همگی رد كنند بنابر این نمی توان بخشی از زیاده را نافذ دانست.

 

23ـ كدام گزینه در مورد وصایت نادرست است؟

الف)صغیر را مطلقا می توان وصی قرار داد.

ب)وصی ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط.

ج)اگر وصی بر طبق وصایای موصی رفتار نكند منعزل می شود.

د)غیر از پدر ، جد پدری و قیم، كس دیگری حق ندارد بر صغیر، وصی معین كند.

 

آیین دادرسی مدنی(تامین دلیل و اظهارنامه)

24ـ مقصود از تامین دلیل چیست؟

الف)توقیف و اخذ دلیل                                                                                                 ب)كشف دلیل

ج)ملاحظه و صورت برداری از دلیل                                                                                د)احضار یا ارائة دلیل به دادگاه

 

25ـ زمان درخواست تامین دلیل كدام است؟

الف)تا پایان اولین جلسة دادرسی                                              ب)قبل از رسیدگی به ضمیمة دادخواست راجع به اصل دعوا

ج)قبل از اقامة دعوا یا در هر یك از جلسات دادرسی                  د)پس از صدور حكم مبنی بر محكومیت طرف

 

26ـ درخواست تامین دلیل به كدام دادگاه ارائه می گردد؟

الف)دادگاهی كه در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.

ب)دادگاهی كه دلیل مورد درخواست تامین در محدودة آن دادگاه واقع است.

ج)دادگاه محل اقامت خوانده.

د)دادگاهی كه صالح به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.

 

27ـ در مورد درخواست تامین كدام گزینه نادرست است؟

الف)درخواست دهنده باید ذی نفع باشد.

ب) در درخواست تامین، در هر صورت باید طرف مقابل تعیین شود.

ج)درخواست تامین دلیل به صورت شفاهی ممكن است.

د)هر دوی خواهان و خوانده می توانند درخواست تامین دلیل بنمایند.

 

28ـ اگر موضوع تامین دلیل در حوزة دادگاههای متعددی قرار داشته باشد ....

الف)درخواست تامین صرفا به دادگاهی ارائه می گردد كه به اصل دعوا رسیدگی می كند.

ب)درخواست تامین هر قسمت، باید به دادگاهی ارائه گردد كه هر بخش از دلیل در حوزة آن واقع است.

ج)درخواست تامین دلایلی كه در كل حوزه های متعدد واقعند تنها به یكی از آن حوزه ها ارائه می گردد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

29ـ شرط ارائة اظهارنامه به طرف مقابل چیست؟

الف)ضمن تقدیم دادخواست ارائه گردد.                                                                           ب)قبلا اقامه دعوا نشده باشد.

ج)موعد مطالبه رسیده باشد.                                                                                           د)موارد الف و ج صحیح است.

 

30ـ چه شخص یا نهادی می تواند اظهارنامه رسمی را ابلاغ كند؟

الف)خود شخص ارائه دهندة اظهارنامه                                                            ب)فقط دفاتر دادگاهها

ج)فقط ادارة ثبت اسناد و املاك                                                                     د)دفاتر دادگاهها یا ادارة ثبت اسناد و املاك

 

   و ما توفیقی الا بالله علیه توكلت و الیه انیب            

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: