تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه سوم
کلاس حقوق
جلسه سوم

به نام الله

 

سؤالات مدنی8(شفعه)

 

1ـ اگر یكی از دو شریك ملك مشاع، سهم خودر ا مهر همسر خود قرار دهد یا ثمن معامله ای قرار دهد كه با دیگری انجام داده است، شریك دیگر حق اعمال شفعه پیدا می كند؟

الف)خیر ـ خیر                             ب)خیر ـ بله                                        ج)بله ـ بله                               د)بله ـ خیر

 

2ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)حق شفعه قابل انتقال به ارث است.                                                                    ب)حق شفعه قابل نقل نیست.

ج)هبة سهم از سوی شریك به دیگری حق شفعه برای شریك دیگر ایجاد نمی كند.

د)اگر یكی از شركا فقط بخشی از سهم خود را به شخص دیگر بفروشد شریك دیگر حق شفعه ندارد.

 

3ـ در صورتی كه یك ملك بطور مشاع، مشترك میان دو شركت تجاری باشد كه هركدام دارای سهامداران یا شركای متعدد هستند و یكی از دو شركت سهم خود را به شخص دیگری بفروشد آیا شركت دیگر حق شفعه دارد؟ درصورتی كه به جای یكی از دو شركت، وقف با موقوف علیهم متعدد باشد و سهم وقف فروخته شود چطور؟

الف)در هر دو مورد شركت، حق شفعه دارد.                                 ب)در هیچیك از دو مورد، شركت حق شفعه ندارد.

ج)در مورد اول شركت حق شفعه دارد ولی در دومی نه.                د)در مورد اول شركت حق شفعه ندارد ولی در دومی دارد.

 

  علی و احمد در یك ملك بصورت مشاعی شریك هستند. علی سهم خود را به محمد و قادر می فروشد. آیا احمد می تواند فقط نسبت  به سهم قادر اعمال شفعه كند؟

الف)خیر، شفیع باید نسبت به كل سهم شریك قبلی خود اعمال شفعه كند.

ب)خیر، زیرا در اینصورت تعداد شركا بیش از دو نفر می شود.

ج)بله، در صورتی كه معامله، قابل تفكیك و تبعیض باشد.                      

د)بله، حتی اگر معامله، قابل تفكیك و تبعیض نباشد.

 

5ـ در مورد حق شفعه اگر یكی از دو شریك، سهم خود را به همراه یك مال منقول به شخص ثالثی بفروشد ....

الف)شریك دیگر می تواند نسبت به كل معامله اعمال شفعه كند.             

ب)شریك دیگر حق اعمال شفعه پیدا نمی كند.

ج)شریك دیگر می تواند نسبت به بخشی از معامله كه مربوط به ملك مشاع است اعمال شفعه كند.

د)اعمال شفعه فقط درصورتی محقق می شود كه خریدار رضایت داشته باشد.

 

6ـ تكلیف منافع متصل و منفصل در فاصلة بین وقوع عقد و اعمال شفعه چیست؟

الف)منافع متصل و منفصل، هر دو به خریدار تعلق دارد.              ب)منافع متصل و منفصل، هر دو به شفیع تعلق دارد.

ج)منافع متصل از آن شفیع و منافع منفصل از آن خریدار است.   د)منافع متصل از آن خریدار و منافع منفصل از ان شفیع است.

 

7ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)حق شفعه فوری است و اگر به دلیل جهل به وجود حق شفعه به تاخیر افتد ساقط می شود.

ب)حق شفعه فوری است اما اگر به دلیل جهل به فوری بودن آن اعمال حق به تاخیر افتد ساقط نمی شود.

ج)اگر فرزند شفیع در زمان اطلاع یافتن وی از فروش سهم شریكش فوت كند تاخیر وی در اعمال حق شفعه موجب سقوط حق نمی شود.

د)اشتباه در میزان ثمن وكیفیت معامله اگر اساسی و سبب انصراف شفیع از حق شده باشد موجب سقوط حق شفعه نمی شود.

 

8ـ اگر مالی را كه شفیع برای اعمال شفعه به عنوان ثمن به خریدار پرداخته، بعدها معلوم شود كه مال دیگری بوده ....

الف)صرفا اگر معلوم شود كه شفیع با علم و قصد، این كار را كرده حق وی ساقط می شود.

ب)اگر معلوم شود كه شفیع با فرض اینكه مال خودش است این كار را كرده حق وی ساقط نمی شود.

ج)حق وی ساقط می شود چه علم و قصد داشته باشد و چه نداشته باشد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

9ـ اگر ملك دو نفر صرفا در ممر یا مجرا مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را بفروشد ....

الف)دیگری حق شفعه دارد اگرچه شریك، ملك خود را با ممر یا مجرا نفروخته باشد.

ب)دیگری فقط در صورتی حق شفعه دارد كه در خود ملك، مشاعا شریك باشد.

ج)اگر شریك، ملك خود را با ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد.

د)دیگری حق شفعه ندارد.

 

10ـ هرگاه یك یا چند نفر از وراث شفیع، حق خود را ساقط كنند بقیة وراث ....

الف)حق اعمال شفعه را ندارند مگر در صورت رضایت وراثی كه اعمال شفعه نمی كنند.

ب)نسبت به سهم خود می توانند حق شفعه را اعمال كنند.

ج)یا باید از اعمال حق شفعه صرفنظر كنند و یا آنرا نسبت به تمام مبیع اجرا كنند.

د)مطلقا حق اعمال شفعه ندارند.

 

11ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)شفیع برای اعمال شفعه ابتدا باید ثمن را در اختیار خریدار قرار دهد.

ب)خیاری بودن بیع شریك با خریدار، مانع بوجود آمدن حق شفعه می شود.

ج)اگر خریدار مورد معامله را به شخص دیگری هبه كند حق شفعه برای شفیع بوجود نمی آید.

د)اگر حصه یكی از دو شریك، وقف باشد متولی حق شفعه دارد.

 

 

سؤالات حقوق مدنی، ادله اثبات دعوا(امارات و قسم)

 

12ـ مادة 35 ق.م كه می گوید:« تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» از لحاظ حقوقی ....

الف)امارة قانونی است         ب)امارة قضایی است         ج)خلاف آن قابل اثبات نیست          د)موارد الف و ج صحیح است

 

13ـ كدام گزینه در مورد امارة قضایی نادرست است؟

الف)عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد                                                   ب)خلاف آن قابل اثبات نیست.                                                             

ج)در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود، قابل اثبات باشد.               د)مقدم بر اصول عملی است.

 

14ـ آیا در دعاوی علیه صغیر  و مجنون، می توان قسم را بر ولی، وصی یا قیم متوجه كرد؟

الف)بر ولی و قیم، آری اما بر وصی، خیر         

ب)فقط نسبت به اعمال صادره از شخص ولی یا وصی یا قیم، مادامی كه در سمت خود باقی هستند.

ج)مطلقا نمی توان قسم را بر هر یك از ولی و وصی و قیم متوجه كرد.

د) اصولا می توان قسم را بر هر یك از ولی و وصی و قیم متوجه كرد.

 

15ـ كدام گزینه در مورد قسم نادرست است؟

الف)در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات باشد معتبر است.

ب)قسم به كسی متوجه می گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ج)قسم قاطع دعوی است لكن اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته می شود.

د)قسم فقط نسبت به طرفهای دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.

 

 

آیین دادرسی مدنی(مواد141 تا148)

 

16ـ كدام گزینه در مورد دعوی متقابل نادرست است؟

الف)طرح دعوی متقابل فقط در مرحلة بدوی ممكن است.

ب)خواندة تقابل در صورت عدم آمادگی برای دفاع از آن، می تواند درخواست تاخیر جلسه دادرسی را كند.

ج)اگر دادخواست دعوی متقابل پس از مهلت قانونی ارائه شود با قرار رد مواجه می گردد.

د)دعاوی تهاتر و صلح كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود.

 

17ـ آیا مجلوب ثالث می تواند طرح دعوای متقابل كند؛ و اگر می تواند، علیه چه كسی؟

الف)بله ـ علیه هر دوی طرفین دعوای اصلی                                                ب)بله ـ صرفا علیه جالب

ج)بله ـ علیه هر یك از طرفین دعوای اصلی                                                 د) خیر، نمی تواند.

 

18ـ در مورد امكان طرح دعوای متقابل در دعوایی كه ثالثی در آن وارد شده است باید گفت ....

الف)وارد ثالث اصلی می تواند علیه طرفین دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح كند.

ب)طرح دعوای متقابل از سوی اصحاب دعوای اصلی بر علیه وارد ثالث اصلی مجاز است.

ج) وارد ثالث تبعی می تواند علیه طرفین دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح كند.

د)طرح دعوای متقابل بر علیه وارد ثالث اصلی، صرفا از سوی خواندة دعوای اصلی مجاز است.

 

19ـ كدامیك، از شرایط دعوای متقابل محسوب می شود؟

الف)از سوی خوانده مطرح می شود.                                                     ب)با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط كامل دارد.        

ج)دادخواست، تا پایان اولین جلسة دادرسی ارائه می گردد.                 د)هر سه مورد

 

20ـ بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل است كه ....

الف)اتخاذ تصمیم در هر یك مؤثر در دیگری باشد.                                       ب)وحدت منشأ داشته باشند.

ج)اصحاب دو دعوا یكی باشند.                                                                      د)هر سه مورد صحیح است.

 

21ـ در صورت عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه، برای رسیدگی به دعوای متقابل به ترتیب چگونه عمل می شود؟

الف)قرار عدم صلاحیت صادر می شود. ـ دادگاه به دعوای متقابل همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند.

ب)دادگاه به دعوای متقابل همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند. ـ قرار عدم صلاحیت صادر می شود.

ج)در هر دو مورد دادگاه به دعوای متقابل، همراه با دعوای اصلی رسیدگی می كند.

د)در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت صادر و دعوا به مرجع صالح فرستاده می شود.

 

22ـ اگر دادگاه دعوایی را كه به عنوان متقابل مطرح شده است دعوای متقابل تشخیص ندهد ....

الف)در صورت صلاحیت ذاتی، جداگانه به آن رسیدگی می كند.

ب)در صورت عدم صلاحیت محلی، جداگانه به آن رسیدگی می كند.

ج)در هر حال دعوا را به مرجع صالح ارسال می كند.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

23ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)در صورت فوت یكی از اصحاب دعوای اصلی، رسیدگی به دعوای متقابل بطور موقت متوقف می گردد.

ب)استرداد دادخواست از سوی خواهان اصلی، تأثیری بر رسیدگی به دعوای متقابل ندارد.

ج)صدور قرار رد دعوای اصلی موجب سقوط دعوای متقابل نمی شود.

د)اگر دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی اقامه شود در هر حال نمی تواند توأم با دعوای اصلی مورد رسیدگی واقع شود.

 

24ـ اتباع دولتهای خارجی برای تأدیة خسارتی كه ممكن است بابت هزینة دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند ....

الف)اگر خواهان باشند در هر حال باید تأمین مناسب بسپارند.

ب)اگر به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، نمی توان از آنان تأمین اخذ كرد.

ج)در صورت درخواست خواندة ایرانی، باید تأمین مناسب بسپارند.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

25ـ تا وقتی از سوی تبعة بیگانه، تامین داده نشده است ... و در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و تبعة بیگانه، تامین نداده باشد ....

الف)دادرسی متوقف خواهد ماند. ـ به تقاضای طرف مقابل، قرار رد دعوای وی صادر می گردد.

ب)دادرسی متوقف خواهد ماند. ـ به تقاضای طرف مقابل، قرار رد دادخواست وی صادر می گردد.

ج)به میزان تامین از اموال تبعة بیگانه، توقیف می گردد. ـ حكم به بی حقی وی صادر خواهد شد.

د)به میزان تامین از اموال تبعة بیگانه، توقیف می گردد. ـ قرار رد دعوای وی صادر می گردد.

 

 

 

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 03:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: