تبلیغات
کلاس حقوق - سوالات جلسه دوم
کلاس حقوق
سوالات جلسه دوم

به نام الله

 

سؤالات حقوق مدنی(ادلة اثبات دعوا ـ شهادت)

 

1ـ طبق قانون مدنی شهادت پسر 14 ساله و دختر 12 ساله به ترتیب چه حكمی دارد؟

الف)به عنوان شهادت قابل پذیرش است. ـ فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود.

ب)فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود. ـ به عنوان شهادت قابل پذیرش است.

ج)شهادت هردو به عنوان شهادت قابل پذیرش است.

د)شهادت هردو را فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود.

 

2ـ اگر یك فرد نابینا شهادت دهد كه راننده ای كه با علی تصادف و سپس فرار كرده، فلانی است، آیا شهادت او مؤثر است؛ درصورتی كه شاهد ناشنوا باشد چطور؟

الف)بله ـ بله                             ب)خیر ـ خیر                                 ج)خیر ـ بله                                 د)بله ـ خیر

 

3ـ كدام گزینه در مورد شهادت نادرست است؟

الف)شهادت باید مطابق با دعوی باشد.                   ب)اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق باشد ضرری ندارد.

ج)اگر كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.                    د)رجوع شاهد از شهادت خود مانع ترتب اثر به شهادت او نیست.

 

4ـ در صورت تعدد شهود ....

الف)اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود، مگر درصورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ب)اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.

ج)شهادت شهود باید مفادا متحد باشد.

د)هر سه مورد

 

 

سؤالات حقوق مدنی8 (ارث)

 

5ـ اگر وراث میت عبارت باشند از مادر، همسر یك پسر و حملی كه هنوز متولد نشده است ....

الف)تركه تا تولد حمل قابل تقسیم نیست.

ب)وراث دیگر می توانند با كنار گذاشتن سهم یك پسر برای حمل تركه را تقسیم كنند.

ج)وراث دیگر می توانند با كنار گذاشتن سهم دو پسر برای حمل تركه را تقسیم كنند.

د)وراث دیگر تركه را بطور كلی بین خود تقسیم می كنند لكن اگر حمل، زنده متولد شود هركدام به نسبت سهمش حصة او را می پردازند.

 

6ـ در مورد مانعیت لعان از ارث كدام گزینه نادرست است؟

الف)بعد از لعان، زن از شوهر ارث نمی برد.                                                  ب)بعد از لعان شوهر از زن ارث نمی برد.

ج)فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده، از پدر و مادر ارث نمی برد.

د)مادر از فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده، ارث می برد.

 

7ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند ....

الف)پسر از پدر ارث می برد.                                                                        ب)پدر از پسر ارث می برد.

ج)رجوع از لعان مانع محرومیت توارث بین پدر و فرزند نیست.                         د)موارد الف و ب صحیح است.

 

8ـ محمود با كمك دوستش پدر خود را می كشد؛ اگر محمود تنها ورثة پدرش در طبقة اول باشد بفرمایید كدام گزینه صحیح است؟

الف)محمود و فرزندانش از ارث مقتول محروم می شوند.

ب)محمود به دلیل اینكه با مشاركت دیگری اقدام به قتل پدر كرده از ارث محروم نمی شود.

ج)محمود از ارث محروم شده و فرزندان او وارث مقتول(جدشان) می شوند.

د)ارث مقتول به دلیل فقدان وارث، درصورتی كه وصیتی در میان نباشد به بیت المال تعلق می گیرد.

9ـ خویشان میت عبارتند از یك پسر، زوجه و دو برادر ابوینی. پسر به ترتیب نسبت به زوجه و برادران متوفی چه نوع حاجبی محسوب می شود؟

الف)حاجب نیست ـ نقصانی              ب)نقصانی ـ حرمانی         ج)حاجب نیست ـ حرمانی               د)نقصانی ـ نقصانی

 

10ـ كدامیك از موارد زیر در مورد میراث زوجین صحیح است.

الف)اگر زوج، تنها وارث همسرش باشد یك چهارم تركه را به فرض می برد و بقیه به او رد می گردد.

ب)اگر زوج، تنها وارث همسرش باشد كل تركه را به قرابت می برد.

ج)اگر زوجه تنها وارث شوهرش باشد یك چهارم تركه را به فرض می برد و بقیه به او رد می گردد.

د)اگر وارث متوفی، زوج به همراه یك دختر باشند، زوج یك چهارم به فرض و دختر بقیه تركه را به قرابت می برد.

 

11ـ در صورتی كه حمل، فورا پس از تولد بمیرد و نیز در صورتی كه در زنده متولد شدن او شك شود آیا ارث می برد یا نه؟

الف)در مورد اول ارث می برد ولی در دومی نمی برد.                ب)در مورد اول ارث نمی برد ولی در دومی می برد.

ج)در هر دو مورد ارث می برد.                                                د)در هیچیك از موارد ارث نمی برد.

 

12ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی كه از هم ارث می برند معلوم نباشد توارث بین آنان چگونه است؛ در صورتی كه تاریخ فوت یكی معلوم و دیگری مجهول باشد چطور؟

الف)مطلقا از همدیگر ارث نمی برند. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.

ب)از هم ارث نمی برند مگر اینكه سبب موتشان غرق یا هدم باشد. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.

ج)مطلقا از همدیگر ارث نمی برند ـ فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

د)از هم ارث نمی برند مگر اینكه سبب موتشان غرق یا هدم باشد. ـ فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

 

13ـ ورثه، قبل از اداء دیون نسبت به اعیان تركه معامله ای انجام می دهند، ده روز بعد نیز دیون طلبكاران را می پردازند وضعیت معامله، قبل و بعد از اداء دیون چگونه است؟

الف)غیر نافذ ـ صحیح                 ب)غیر نافذ ـ غیر نافذ                 ج)صحیح ـ صحیح                  د)باطل ـ باطل  

 

 

سؤالات آیین دادرسی مدنی(ورود و جلب ثالث)

 

14ـ اگر شخصی خود را در محق شدن یكی از اصحاب دعوای اصلی ذی نفع بداند و دادخواست ورود ثالث ارائه دهد در صورتی كه دادگاه احراز نماید كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد یا دعوای ثالث به منظور تبانی یا تاخیر دادرسی ارائه شده تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه در هر دو مورد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ب)در مورد اول قرار رد دعوی صادر می كند و در مورد دوم دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ج)دادگاه در هر دو مورد قرار رد دعوای ثالث را صادر می كند.

د)در مورد اول دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند و در مورد دوم قرار رد دعوای ورود ثالث را صادر می كند.

 

15ـ اگر شخصی در دعوای مطروحه میان دو طرف، برای خود بطور مستقل حقی قائل باشد و دادخواست ورود ثالث ارائه دهد لكن دادگاه احراز نماید كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد و یا ثابت شود كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه در هر دو مورد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ب)دادگاه در هر دو مورد قرار رد دعوای ورود ثالث را صادر می كند.

ج)در مورد اول دعاوی را تفكیك كرده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند و در مورد دوم قرار رد دعوا صادر می كند.

د)در مورد اول قرار رد دعوا صادر كرده و در مورد دوم دعاوی را تفكیك كرده و به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

 

16ـ وارد ثالث دادخواست خود را به طرفیت چه كسی باید ارائه دهد؟

الف)در صورتی كه به نفع یكی از طرفین دعوای اصلی وارد دعوا می شود باید دادخواست خود را به طرفیت طرف مقابل آن شخص ارائه دهد.

ب)در صورتی كه با ادعای حق مستقل برای خود وارد دعوا می شود باید به طرفیت خواندة دعوای اصلی وارد دعوا شود.

ج)در هر صورت باید دادخواست خود را به طرفیت هردوی طرفین دعوای اصلی ارائه دهد.

د)موارد الف و ب صحیح است.

 

17ـ اگر معلوم شود دادخواست دهنده به عنوان وارد ثالث از وجود دعوا میان اصحاب اصلی در طول جلسات سابق باخبر بوده ولی عامدا تاكنون اقدام به ارائة دادخواست نكرده تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه قرار ابطال دادخواست او را صادر می كند.             ب)دادگاه در هر حال باید دادخواست ورود ثالث را بپذیرد.

ج)دادگاه قرار رد دادخواست او را صادر می كند

د)دادگاه دادخواست او را رد نمی كند لكن جدا از دعوای اصلی به آن رسیدگی می كند.

 

18ـ در صورت نقض رای در دیوان عالی كشور و ارجاع آن به دادگاه پایینتر برای رسیدگی، آیا وارد ثالث می تواند در این مرحله وارد دعوا شود؟

الف)در صورتیكه در مراحل قبلی وارد دعوا شده باشد می تواند باز هم وارد دعوا شود.

ب)در صورتی كه در مراحل قبلی وارد دعوا نشده باشد نمی تواند وارد دعوا شود.

ج)در هر صورت می تواند وارد دعوا شود.                                                     د)در هیچ صورت نمی تواند وارد دعوا شود.

 

19ـ وارد ثالثی كه خود را در محق شدن یكی از طرفین دعوای اصلی ذی نفع می داند و وارد ثالثی كه در ورود به دعوا، مستقلا برای خود حقی قائل است به ترتیب به چه عناوینی وارد دعوا می شوند؟

الف)خواهان ـ خواهان                                                        ب)خوانده ـ خواهان   

ج)عنوانش همان عنوان طرفی است كه برای تقویت موضع او وارد می شود ـ خوانده    

د)عنوانش همان عنوان طرفی است كه برای تقویت موضع او وارد می شود ـ خواهان

 

20ـ اگر پسر عموی دادرس به عنوان ثالث وارد دعوا شود یا توسط یكی از اصحاب دعوای اصلی به عنوان مجلوب ثالث جلب دعوا شود تكلیف دادرس چیست؟

الف) دادرسی را ادامه می دهد. ـ باید از رسیدگی امتناع نماید.  ب)باید از رسیدگی امتناع نماید. ـ دادرسی را ادامه می دهد.

ج)در هر دو مورد دادرسی را ادامه می دهد.                              د)در هر دو مورد باید از رسیدگی امتناع نماید.

 

21ـ اگر دادگاه احراز نماید كه جالب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی اقدام به جلب شخص ثالث كرده است ....

الف) می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

ب)قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر كرده و جالب را به سه برابر هزینة دادرسی علیه دولت محكوم می كند.

ج)قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر كرده و جالب را به سه برابر هزینة دادرسی علیه مجلوب ثالث محكوم می كند.

د)در هر صورت به هر دو دعوا با هم رسیدگی كرده و اظهارنظر می كند.

 

22ـ  دادخواست جلب ثالث در مرحلة بدوی و تجدید نظر به كدام مرجع ارائه می شود؟

الف)دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی ـ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر.

ب)شعبة اول دادگاه بدوی ـ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر

ج)در هر دو مورد به دادگاهی ارائه می گردد كه در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.

د)دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی در مرحلة تجدیدنظر

 

23ـ در حقوق ایران مهلت اظهار جهات و دلایل جلب ثالث و مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث چقدر هستند؟

الف)تا پایان جلسة اول دادرسی ـ سه روز پس از جلسة اول

ب)تا پایان جلسة اول دادرسی ـ ده روز پس از جلسة اول

ج)تا ختم مذاكرات _ سه روز پس از جلسة درخواست

د)تا ختم مذاكرات ـ ده روز پس از جلسة درخواست

 


نوشته شده توسط پوراللهیار در سه شنبه 12 تیر 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: