تبلیغات
کلاس حقوق - جلسه دهم
کلاس حقوق
جلسه دهم

به نام الله

 

آیین دادرسی مدنی ص۴۵۳ الی ص۵۱۲ جلد اول دکتر شمس

 

1ـ اگر دادگاه، صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته باشد خوانده در چه مهلتی می تواند به این مورد ایراد كند و اگر خوانده ایراد نكند تكلیف دادگاه چیست؟

الف)تا اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه مكلف است مستقلا قرار عدم صلاحیت صادر كند.

ب)تا اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه اختیار دارد به دعوا رسیدگی كند یا قرار عدم صلاحیت خود را صادر كند.

ج)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه مكلف است مستقلا قرار عدم صلاحیت صادر كند.

د)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ دادگاه اختیار دارد به دعوا رسیدگی كند یا قرار عدم صلاحیت خود را صادر كند.

 

2ـ اگر دادگاه با ایراد امر مطروحه مواجه شود در چه صورتی آنرا می پذیرد؟ در صورتی كه دعوای قبلی در شعبة دیگری از دادگاه اقامه شده باشد و دادگاه ایراد را وارد بداند، چه قراری صادر می كند؟

الف)در صورتی كه دعوای اقامه شده همان دعوایی باشد كه قبلا اقامه شده است. ـ قرار عدم صلاحیت

ب)در صورتی كه دعوای مطروحه با دعوای اقامه شده ارتباط كامل داشته باشد. ـ قرار امتناع از رسیدگی

ج) در صورتی كه دعوای اقامه شده همان دعوایی باشد كه قبلا اقامه شده است. ـ قرار رد دعوا

د)در صورتی كه دعوای مطروحه با دعوای اقامه شده ارتباط كامل داشته باشد. ـ قرار رسیدگی توأمان

 

3ـ در مواجهه با دعوای كسی كه به عنوان نمایندگی، اقامة دعوا كرده و سمت او محرز نیست چه تكلیفی متوجه دادگاه یا مدیر دفتر است؟ و آیا این شخص می تواند بعدا با احراز سمت نمایندگی خود، دوباره اقامة دعوا كند؟

الف)دادگاه قرار رد دعوا صادر می كند. ـ بله                                          ب)دادگاه قرار رد دعوا صادر می كند. ـ خیر

ج)مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می كند. ـ بله                           د)مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می كند. ـ خیر

 

4ـ در دعوای خلع ید اگر خوانده، منكر تصرف بر ملك گردد و این امر بر دادگاه ثابت شود بفرمایید انكار تصرف ملك از سوی خوانده، چه نوع دفاع یا ایرادی محسوب می شود و تكلیف دادگاه در این مورد چیست؟

الف)دفاع به معنای اخص ـ صدور قرار رد دعوا                                            ب)دفاع به معنای اخص ـ صدور قرار عدم استماع دعوا

ج)ایراد عدم توجه دعوا ـ صدور قرار رد دعوا                                              د)ایراد بی نفعی خواهان ـ صدور قرار عدم استماع دعوا

 

5ـ محسن دعوایی به طرفیت علی اقامه می كند، علی ایراد می كند كه این دعوا، سالها قبل بین پدران متوفای طرفین اقامه شده و منتهی به صدور رای قطعی شده است؛ بفرمایید آیا ایراد علی، ایراد امر قضاوت شده محسوب می شود؟ تكلیف دادگاه چیست؟

الف)بله ـ‌ صدور قرار عدم استماع دعوا                                                  ب)بله ـ صدور قرار رد دعوا

ج)بله ـ صدور قرار امتناع از رسیدگی                                                    د)خیر ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم

 

6ـ اگر دعوایی كه در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است، در یك مرجع غیر دادگستری مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد، آیا رسیدگی مجدد به دعوای قبلی در دادگاه صالح دادگستری می تواند با ایراد امر قضاوت شده منتفی شود؟ برعكس اگر قبلا نسبت به دعوایی در دادگاه دادگستری حكمی قطعی صادر شده باشد، رسیدگی مجدد به آن دعوا در مراجع غیر دادگستری می تواند با ایراد امر قضاوت شده منتفی شود؟

الف)بله ـ بله                                    ب)بله ـ خیر                                           ج)خیر ـ خیر                                           د)خیر ـ بله

 

7ـ اگر به دلیل عدم اهلیت خواهان یا به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده، قرار رد دعوا از طرف دادگاه صادر شود، آیا اقامة مجدد دعوا با ایراد امر قضاوت شده منتفی خواهد شد یا نه؟ اگر راجع به دعوایی گزارش اصلاحی تنظیم شده و بر این اساس قرار سقوط دعوا صادر شده باشد چطور؟

الف)خیر ـ بله ـ بله                            ب)خیر ـ خیر ـ بله                               ج)خیر ـ خیر ـ خیر                         د)بله ـ بله ـ خیر

 

8ـ محمد به نمایندگی از رضا از دعوایی كه توسط جواد علیه رضا اقامه شده است دفاع می كند و دعوا در نهایت منجر به صدور حكم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان می شود. آیا جواد می تواند همان دعوا را به طرفیت محمد به عنوان اصیل اقامه كند؟ اگر بعدها مورد دعوا از رضا به محمد منتقل شود چطور؟

الف)بله ـ خیر                            ب)خیر ـ بله                                    ج)بله ـ بله                                   د)خیر ـ خیر

 

9ـ احمد با ادعای انتقال ملك از طریق هبه به او، بر علیه ناصر كه متصرف ملك است دعوای مالكیت اقامه می كند اما نهایتا حكم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر می شود. اگر احمد بعدها با ادعای انتقال همان ملك از طریق قرارداد بیع، بر علیه ناصر اقامة دعوای مالكیت كند می توان با استناد به اعتبار امر قضاوت شده دعوای او را رد كرد؟ چرا؟

الف)بله، چون طرفین موضوع دو دعوا یكی هستند.                                       ب)بله، چون سبب و طرفین دو دعوا یكی هستند. 

ج)خیر، چون سبب دو دعوا یكی نیست.                                                          د)خیر، چون موضوع دو دعوا یكی نیست.

 

10ـ اگر دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد و خوانده خارج از مهلت، به این امر ایراد نموده باشد، تكلیف دادگاه چیست؟ در صورتی كه خوانده با تاخیر به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نموده باشد چطور؟

الف)دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. ـ دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند.

ب)دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند. ـ دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ج)دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. ـ دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

د)دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند. ـ دادگاه باید ابتدا به ایراد رسیدگی كند.

 

11ـ در كدامیك از موارد زیر دادگاه مخیر است با احراز سبب ایراد، بدون اینكه ذی نفع ایراد بكند به آن ترتیب اثر دهد یا ندهد؟

الف)عدم صلاحیت ذاتی                         ب)عدم صلاحیت محلی                                ج)امر مطروحه                                       د)موارد ب و ج

 

12ـ  كدام گزینه از شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل محسوب نمی شود؟

الف)اتحاد منشأ یا ارتباط كامل با دعوای اصلی                                  ب)طرح آن تا پایان اولین جلسة دادرسی

ج)طرح آن از سوی خوانده                                                                د)طرح آن در جلسة رسیدگی

 

13ـ آیا مجلوب ثالث می تواند دعوای متقابل اقامه كند؟ در صورت امكان، به طرفیت چه كسی؟

الف)بله ـ به طرفیت خواهان دعوای اصلی                                            ب)بله ـ به طرفیت جالب

ج)بله ـ به طرفیت هر دو طرف دعوای اصلی                                         د)خیر

 

14ـ چه شخصی می تواند بر علیه وارد ثالث استقلالی، دعوای متقابل اقامه كند؟ بر علیه وارد ثالث تبعی چطور؟

الف)خواهان دعوای اصلی ـ طرف مقابل شخصی كه وارد ثالث به نفع او وراد دعوا شده است.

ب)خواهان دعوای اصلی ـ طرف مقابل شخصی كه وارد ثالث به نفع او وراد دعوا شده است.

ج)خواندة دعوای اصلی ـ هیچ كس

د)خواندة دعوای اصلی ـ طرفین دعوای اصلی

 

15ـ منظور از دعوای اضافی چیست و آیا می توان در مقابل آن دعوای متقابل اقامه كرد؟

الف)دعوای دیگر از سوی خواهان كه در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ بله

ب)دعوایی كه شخص ثالث بر علیه طرفین دعوای اصلی اقامه می كند. ـ بله

ج)دعوای واهی خوانده كه برای تاخیر در رسیدگی در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ خیر

د)دعوایی كه شخص ثالث بر علیه خواندة دعوای اصلی در جلسة رسیدگی مطرح می كند. ـ خیر

 

16ـ مهلت طرح دعوای متقابل تا چه زمانی است و آیا خواندة تقابل حق دارد برای تهیة پاسخ و ادله، تجدید جلسه را خواستار شود؟

الف)تا پایان دادرسی ـ بله                                                    ب)تا پایان دادرسی ـ خیر

ج)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ بله                                  د)تا پایان اولین جلسة دادرسی ـ خیر

 

17ـ آیا امكان طرح دعوای متقابل و جلب ثالث در مرحلة واخواهی ممكن است؟

الف)بله ـ بله                             ب)بله ـ خیر                                 ج)خیر ـ خیر                                     د)خیر ـ بله

 

18ـ در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی از لحاظ ذاتی صالح به رسیدگی به دعوای متقابل نبوده و رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اتخاذ تصمیم در مورد دعوای متقابل باشد، تكلیف دادگاه چیست؟

الف)با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح یا دیوان عالی كشور، جهت تعیین مرجع صالح می فرستد. ـ رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می كند.

ب)با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به مرجع صالح می فرستد و تا تعیین تكلیف دعوای متقابل، رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می كند.

ج)به هر دو دعوا توأمان رسیدگی كرده و علی الاصول اقدام به صدور رای واحد می كند.

د)با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح یا دیوان عالی كشور، جهت تعیین مرجع صالح می فرستد. ـ رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نمی كند.

 

حقوق تجارت صفحات 94 تا 164 شكتهای سهامی اسكینی.

 

19ـ كدامیك از موارد زیر در مورد انتشار اوراق قرضه برای شركت سهامی نادرست است؟

الف)شركت سهامی عام می تواند بدون توجه به میزان سرمایه اش، هر تعداد اوراق قرضه كه بخواهد منتشر كند.

ب)باید دو سال از تاریخ ثبت شركت سپری شده باشد تا بتواند اوراق قرضه منتشر كند.

ج)باید تمام سرمایة ثبت شدة شركت تأدیه شده باشد تا بتواند اوراق قرضه منتشر كند.

د)برای امكان انتشار اوراق قرضه، این امر باید در اساسنامة شركت پیش بینی شده باشد.

 

20ـ در مورد تفاوت انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت و اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام شركت باید گفت كه....

الف)افزایش سرمایة شركت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، صورت می گیرد نه اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام.

ب)افزایش سرمایة شركت، همزمان با انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام، صورت می گیرد نه اوراق قرضة قابل تعویض با سهام.

ج)سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض به اوراق قرضه نسبت به پذیره نویسان این اوراق، حق رجحان دارند ولی در مورد اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام اینگونه نیست.

د)مجمع عمومی فوق العاده، تنها مرجعی است كه حق دارد اجازة انتشار اوراق قرضة قابل تعویض با سهام را بدهد ولی برای انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام، مجمع عمومی عادی نیز حق دادن این اجازه را دارد .

 

21ـ كدامیك از موارد زیر از نتایج انتشار اوراق قرضة قابل تعویض با سهام است؟

الف)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام منتشر كند.

ب)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند اوراق قرضة جدید قابل تعویض با سهام منتشر كند.

ج)تا انقضای موعد اوراق قرضه، شركت نمی تواند سرمایة خود را مستهلك سازد.

د)هر سه مورد.

 

22ـ كدامیك از موارد زیر در صلاحیّت مجمع عمومی عادی نیست؟

الف)نصب و عزل مدیران و انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان شركت.                                      ب)انتشار اوراق قرضة قابل تبدیل به سهام.

ج)تصمیم به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام.                                                         د)موارد ب و ج صحیحند.

 

23ـ كدام گزینه در مورد حق شركت شركا در مجمع عمومی نادرست است؟

الف)تنها صاحبان سهام با نام، حق شركت در مجامع عمومی را دارند.

ب)می توان در اساسنامة شركت، دارا بودن تعداد سهم معیّنی را شرط حضور در مجامع عمومی قرار داد.

ج)مدیر عامل شخص حقوقی، می تواند به نمایندگی از شخص حقوقی در مجامع عمومی، شركت كند.

د)موارد الف و ب.

 

24ـ در صورتی كه زمان و مكان تشكیل جلسات مجمع عمومی عادی در اساسنامة شركت قید نشده باشد، مجمع عمومی عادی تا چه زمانی و در چه مكانی باید تشكیل شود؟

الف)حدّاكثر تا شش ماه، پس از پایان سال مالی ـ  مركز شركت.

ب)حدّاكثر تا شش ماه، پس از پایان سال مالی ـ هر جایی كه هیأت مدیر معین كند. 

ج)حدّاكثر تا پایان فروردین ماه هر سال ـ مركز شركت.

د)حدّاكثر تا پایان فروردین ماه هر سال ـ هر جایی كه هیأت مدیر معین كند.

 

25ـ هر گاه مدّت مأموریت مدیران شركت،‌ منقضی شده باشد و شركت در وضعی باشد كه باید برای آن، هیأت مدیر جدید انتخاب شود و مدیران قدیم كه تا زمان انتخاب مدیران جدید، مسئول ادارة شركت هستند مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران جدید دعوت نكنند چه اقدامی متصوّر است؟

الف)حداقل یك پنجم سهامداران شركت می توانند از بازرس یا بازرسان شركت تقاضای دعوت از مجمع عمومی را بكنند.

ب)حداقل یك سوم سهامداران شركت می توانند از بازرس یا بازرسان شركت، تقاضای دعوت از مجمع عمومی را كنند.

ج)حداقل یك پنجم سهامداران شركت می توانند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومی را تقاضا كنند.

د)هر ذی نفعی،گرچه یكی از شركای شركت باشد می تواند از مرجع ثبت شركتها، دعوت مجمع عمومی را تقاضا كنند.

 

 

26ـ حداقل و حداكثر فاصله بین نشر دعوتنامة مجمع عمومی عادی در روزنامه و تاریخ تشكیل آن، چقدر است؟

|+| نظرات ()

نوشته شده توسط پوراللهیار در دوشنبه 15 مرداد 1386 و ساعت 02:08 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: