تبلیغات
کلاس حقوق - سوالات جلسه اول
کلاس حقوق
سوالات جلسه اول

به نام الله

 

سؤالات حقوق مدنی (ادلة‌اثبات دعوا بحثهای اقرار و اسناد)

 

1ـ آیا در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط است یا نه و تكذیب مفاد اقرار از سوی وی چه اثری دارد؟

الف)خیر ـ موجب می شود اقرار مزبور در حق او اثر نداشته باشد.

ب)بله ـ موجب می شود اقرار مزبور در حق او اثر نداشته باشد.

ج)خیر ـ هیچ اثری ندارد.

د)بله ـ موجب بطلان اقرار می شود.

 

2ـ اقرار برای یكی از دو نفر معین و نیز اقراری كه در آن مقرله بكلی مجهول باشد چه حكمی دارند؟

الف)صحیح است ـ اثری ندارد                                                                        ب)صحیح است ـ صحیح است

ج)اثری ندارد ـ باطل است                                                                               د)باطل است ـ باطل است

 

3ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)انكار بعد از اقرار مسموع نیست حتی اگر مقر ادعا كند اقرار مبنی بر اشتباه بوده است.

ب)اختلاف مقر و مقرله درسبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

ج)قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار كتبی است.

د)اقرار معلق موثر نیست.

 

4ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)در مورد سند عادی اگر طرفی كه سند برعلیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید آن سند اعتبار سند رسمی را دارد.

ب)در مقابل اسناد رسمی انكار و تردید مسموع نیست.

ج)در مقابل اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست.

د) عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج می كند.

 

 در مورد سندیت دفتر تاجر كدام گزینه صحیح است؟

الف)در مقابل تاجر و غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

ب)در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

ج)در مقابل تاجر و غیر تاجر سند محسوب می شود و دلیل است.

د)صرفا در مقابل تاجر ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود.

 

6ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی اعتباری یا  از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید....

الف)اگر مندرجات مزبوره تاریخ و امضا داشته باشد معتبر است.

ب)اگر مندجات مزبوره به وسیلة خط كشیدن یا نحو دیگر باطل نشده باشد معتبر است.

ج)اگر مندرجات مزبوره تاریخ و امضا داشته باشد معتبر است و لول اینكه به وسیلة خط كشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد.

د) مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیلة خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

 

7ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد در چه صورتی آن تعهدنامه بر علیه امضا كننده دلیل است؟

الف)درصورتی كه تاریخ نوشته با تعهدنامه یكی باشد.

ب)در صورتی كه طرف مقابل ارتباط نوشته را با تعهدنامه ثابت كند.

ج)در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.

د)در هیچ صورت دلیل محسوب نمی شود.

 

سؤالات مدنی8 (فقط ارث)

 

8ـ وراث متوفی عبارتند از چهار دختر و مادر. اگر كل دیون متوفی 5 میلیون تومان باشد و كل دارایی حین فوت وی 35 میلیون تومان باشد سهم هر دختر و مادر از تركه به ترتیب چقدر می شود؟

الف)5میلیون به فرض و یك میلیون و250هزار به رد ـ فقط 5میلیون به فرض درصورتیكه مادر حاجب داشته باشد.

ب)6میلیون و 250هزار به قرابت ـ فقط5میلیون به فرض در صورتیكه مادر حاجب داشته باشد.

ج)5میلیون به فرض و یك میلیون به رد ـ 5میلیون به فرض و یك میلیون به رد

د)در هر حال مادر 5میلیون به فرض می برد و بقیخ بین چهار دختر بالسویه تقسیم می شود.

 

9ـ پیش از فوت احمد فرزندان وی كه محسن و خدیجه بودند فوت كرده اند. خدیجه دو فرزند به نامهای علی و نرگس و محسن نیز دو فرزند به نامهای حسین و مریم دارند. پس از فوت احمد وراث وی عبارتند از چهار نوة مذكور. ببفرمایید اگر كل تركة احمد 36میلیون تومان باشد سهم علی و مریم به ترتیب چقدر می شود؟

الف)6میلیون ـ 8میلیون            ب)12میلیون ـ 6میلیون              ج)9میلیون ـ 6 میلیون                 د)8میلیون ـ 8میلیون

 

10ـ نزدیكان میت حین فوت عبارتند از جد و جدة ابی، جدة امی، دو برادر ابی، و یك برادر و یك خواهر ابوینی. اگر تركه 18میلیون تومان باشد سهم جد ابی، یك برادر ابوینی و جدة امی به ترتیب چقدر می شود؟

الف)4میلیون ـ 4میلیون ـ 6میلیون                                                                      ب)5میلیون ـ 5میلیون ـ 3میلیون

ج)هیچ ـ 8میلیون ـ 6میلیون                                                                                د)6میلیون ـ 6میلیون ـ 2میلیون

 

11ـ وراث میت عبارتند از: یك عمو و دو عمة ابوینی، یك عموی ابی، یك عمه و یك عموی امی، سه دایی ابی، یك خالة ابی، و یك دایی امی. اگر تركه 36میلیون تومان باشد سهم یك عموی ابوینی و یك خالة ابی چقدر است؟

الف)8میلیون ـ 2میلیون و500هزار          ب)12میلیون ـ هیچ            ج)8میلیون ـ 12میلیون            د)18میلیون ـ هیچ

 

سؤالات آیین دادرسی مدنی(مواد105ـ129)

 

12ـ در صورت عزیمت یكی از اصحاب دعوا به ماموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری....

الف)دادرسی متوقف شده و دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد.

ب)دادرسی متوقف نمی شود لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد.

ج)دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.

د)دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف می كند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می یابد.

 

13ـ استرداد دعوا از سوی خواهان پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا.…

الف)در هیچ صورت امكان ندارد.                                            ب)مطلقا در صورتی ممكن است كه خوانده راضی باشد.

ج)در موردی ممكن است كه خوانده راضی بوده و خواهان از دعوای خود به كلی صرفنظر كند.

د)در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرفنظر كند.

 

14ـ در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان تا اولین جلسة دادرسی، دادگاه چه قراری صادر می كند و اگر استرداد دعوا در حین دادرسی صورت پذیرد چه قراری؟

الف)قرار رد دادخواست ـ قرار رد دعوی                                                          ب)قرار ابطال دادخواست ـ قرار رد دعوی

ج)قرار رد دادخواست ـ قرار سقوط دعوا                                                          د)قرار ابطال دادخواست ـ قرار سقوط دعوا

 

15ـ اصولا درخواست تامین از سوی خواهان چه زمانی امكان پذیر است؟

الف)قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا                                              ب)ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا

ج)در جریان رسیدگی تا صدور حكم قطعی                                                       د)هر سه مورد

 

16ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، تكلیف دادگاه چیست؟

الف)دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ب)دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع خوانده محكوم نماید.

ج)دادگاه مكلف است دادرسی را متوقف و قرار ابطال دادخواست را صادر كند.

د)دادگاه مكلف است به دادرسی خاتمه داده و قرار رد دادخواست را صادر كند.

 

17ـ كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)خواهان تا ده روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه مستقلا قرار تامین را لغو می نماید.

ب)خواهان تا بیست روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه مستقلا قرار تامین را لغو می نماید.

ج)خواهان تا ده روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

د) خواهان تا بیست روز پس از صدور قرار تامین باید نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد درغیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

 

18ـ آیا می توان نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است درخواست تامین نمود اگر امكان دارد در چه صورت؟

الف)خیر به هیچ وجه امكان ندارد.

ب)بله، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج)بله، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د)خیر مگر در صورتی كه حق مستند به سند رسمی باشد.

 

19ـ كدام گزینه صحیح است؟

الف)قرار تامین ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

ب)قرار قبول تامین و همچنین قرار رد تامین قابل تجدید نظر نیستند.

ج)در صورتی كه موجب تامین مرتفع گردد، تامین خود به خود مرتفع می گردد.

د)در صورت استرداد دعوا و یا دادخواست از سوی خواهان، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد.

 

20ـ در مورد تبدیل تامین كدام گزینه نادرست است؟

الف)در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ب)در تبدیل تامین شرط است كه مال پیشنهاد شده از سوی خوانده از نظر قیمت و سهولت فروش از مال توقیف شده كمتر نباشد.

ج)درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است.

د)دادگاه مكلف است ظرف ده روز به درخواست تبدیل تامین رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.


نوشته شده توسط پوراللهیار در سه شنبه 12 تیر 1386 و ساعت 05:07 ق.ظ

نوشته های پیشین
+ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94+ قانون مجازات اسلامی 1392 - دانلود متن کامل - دانلود کتاب همراه جاوا+ متن کتابهای قوانین برای استفاده در موبایل+ جلسه دهم+ جلسه نهم+ جلسه هشتم+ جلسه هفتم+ جلسه ششم+ جلسه پنجم+ جلسه چهارم+ جلسه سوم+ سوالات جلسه دوم+ سوالات جلسه اول

صفحات: