تبلیغات
کلاس حقوق
کلاس حقوق
جلسه پنجم

به نام الله

حقوق مدنی: خانواده(انحلال نكاح)

1ـ جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار ....

الف)در صورتی كه مستمر باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ب)فقط در صورتی كه در حال عقد موجود باشد برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

ج)اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد،‌ برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.

د)اگر بعد از عقد هم حادث شوند برای طرف مقابل،‌موجب حق فسخ است.

2ـ اگر مرد از حق فسخ استفاده كرده و قبل از نزدیكی نكاح را فسخ كند تكلیف مهریة زن چیست؟

الف)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، نصف مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

ب)در هر حال، زن مستحق مهریه نیست.

ج)در صورت تعیین مهر، كل مهر المسمی و در صورت عدم تعیین مهر، كل مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

د)در صورت تعیین مهر، نصف مهر المسمی به زن تعلق می گیرد و در صورت عدم تعیین مهر، زن مستحق مهریه نیست.

3ـ كدام گزینه در مورد خیار فسخ نكاح نادرست است؟

الف)خیار فسخ قابل اسقاط است.

ب)حق فسخ نكاح به موت یكی از طرفین به ورثة او منتقل می شود.

ج)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به وجود حق فسخ، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

د)خیار فسخ فوری است؛ اما اگر به علت جهل به فوریت آن، به تاخیر افتد، ساقط نمی شود.

4ـ در طلاق خلع ....

الف)كراهت، تنها از ناحیة زن است.                                               ب)فدیه می تواند بیش از میزان مهر باشد.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

5ـ در طلاق مبارات، ....

الف)مرد حق رجوع ندارد.                                                             ب)كراهت از ناحیة هر دو طرف است.

ج)فدیه می تواند كمتر از میزان مهر باشد.                                      د)هر سه مورد صحیح است.

6ـ عدة فسخ نكاح در عقد دائم و عقد موقت چقدر است؟

الف)سه طهر ـ دو طهر               ب)سه طهر ـ عده ندارد.                  ج)سه ماه ـ دو ماه                    د)سه ماه ـ عده ندارد.

7ـ در كدامیك از موارد زیر عدة وفات وجود ندارد؟

الف)در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح دائم                        ب) در صورت فوت مرد قبل از نزدیكی در نكاح منقطع

ج)در صورت فوت مرد در زمان عدة طلاق رجعی                                 د)هیچكدام

8ـ زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ....

الف)عده ندارد.                                                                               ب)از تاریخ طلاق باید عدة طلاق نگاه دارد.

ج)از تاریخ طلاق باید عدة‌ وفات نگاه دارد.                                        د)باید تا زمان اذن دادگاه به نكاح، عده نگاه دارد.

9ـ در صورتی كه مرد، زن حامله را طلاق دهد و در صورتی كه مرد بمیرد عدة زن حامله چقدر است؟

الف)تا موقع وضع حمل ـ مطلقا چهار ماه و ده روز

ب)سه ماه ـ مطلقا تا موقع وضع حمل

ج)تا موقع وضع حمل ـ اگر فاصلة بین فوت مرد و وضع حمل كمتر از میزان عدة وفات باشد چهار ماه و ده روز.

د)در هر دو مورد اگر زمان وضع حمل بیش از مقدار عدة طلاق یا وفات باشد عدة زن تا وضع حمل است.

10ـ بعد از طلاق،‌ اگر مرد در مدتی كه حضانت طفل با او است بمیرد و مادر نیز شوهر كرده باشد حضانت به چه كسی می رسد؟

الف)جد پدری                    ب)مادر                                ج)وصی منسوب از طرف پدر                    د)قیم منسوب از طرف پدر                                                      

11ـ در صورت خیانت ولی قهری و در صورتی كه ولی قهری بواسطة غیبت یا حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی كند چگونه عمل می شود؟

الف)ولی قهری منعزل شده و دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند. ـ دادگاه موقتا امین تعیین می كند.

ب)دادگاه حكم به عزل ولی قهری داده و برای ادارة اموال صغیر، امین تعیین می كند. ـ  دادگاه قیم تعیین می كند.

ج)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر امین تعیین می كند.

د)در هر دو مورد دادگاه برای ادارة اموال صغیر، قیم تعیین می كند.

12ـ كدامیك از گزینه های زیر نادرست است؟

الف)تنها پدر و جد پدری می توانند تعیین وصی كنند.

ب)اگر هر دوی پدر و جد پدری موجود باشند هیچیك نمی تواند برای مولی علیه، وصی معین كند.

ج)وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، ولی خاص طفل است.                              د)پدر و جد پدری، وصی خاص طفل هستند.

13ـ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد ....

الف)اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ب)اقارب در خط عمودی صعودی مقدم بر اقارب در خط عمودی نزولی خواهند بود.

ج)اقارب بدون واسطة منفق، مقدم بر دیگران خواهند بود.

د)هیچیك از اقارب بر دیگران مقدم نبوده و منفق به هر كدام در حد توانایی انفاق می كند.

14ـ اگر پدر محجور شود، تكلیف ادارة اموال صغیر چیست؛ و اگر در این فرض، پدر قبلا برای صغیر، وصی تعیین كرده باشد چطور؟

الف)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

ب)دادگاه اقدام به ضم امین می كند. ـ دادگاه به همراه وصی، قیم نیز تعیین می كند.

ج) دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ وصی، ادارة اموال صغیر را عهده دار می شود.

د)دادستان برای طفل قیم معین می كند. ـ دادگاه اقدام به ضم امین می كند.

حقوق مدنی، ضمان عقدی و حواله

15ـ كدام گزینه در مورد ضمان عقدی صحیح است؟

الف)در ضمان، رضای مضمون عنه شرط نیست.                                       ب)ضامن شدن از میت، صحیح نیست.

ج)ضمان دینی كه سبب آن ایجاد نشده صحیح است.                              د)برای صحت ضمان، شرط است كه ضامن، مالدار باشد.

16ـ در مورد حال یا مؤجل بودن دین و ضمان ....

الف)ممكن است ضمان، حال باشد ولی دین اصلی، مؤجل.                       ب)ممكن است دین اصلی، حال باشد ولی ضمان، مؤجل.

ج)ضمان مؤجل در صورتی صحیح است كه اصل دین نیز مؤجل باشد.      د)موارد الف و ب صحیح است.

17ـ ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید و ضمانت بخش مبهمی از دین كه قابلیت تعیین ندارد چه حكمی دارند؛ و اگر كسی بدون علم به مقدار دین، ضامن دین كسی شود، آیا ضمان صحیح است یا نه؟

 الف)باطل ـ باطل ـ بله                 ب)غیر نافذ ـ باطل ـ بله                ج)غیر نافذ ـ باطل ـ خیر                  د)باطل ـ باطل ـ خیر

18ـ  اگر ضامن قید كند كه «اگر مدیون نداد من ضامنم» ضمان چه حكمی دارد؛ و اگر ضامن، التزام به تادیة دین خود را معلق به عدم تادیة مضمون عنه كند چطور؟

الف)باطل است. ـ صحیح است.    ب)صحیح است. ـ باطل است.    ج)در هر دو مورد باطل است.    د)در هر دو مورد